системи
продукти
грижа за околната среда
Terms of Use
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
www.mapei.bg (http://www.mapei.com/BG-BG/)
  
Условия за ползване на уебсайта www.mapei.bg (http://www.mapei.com/BG-BG/)
 
Сайтът www.mapei.bg (http://www.mapei.com/BG-BG/) (наричан по-долу и „сайтът“) е собственост на Мапеи С.п.А. (Еднолично акционерно дружество), със седалище и адрес на управление: „Виа К. Кафиеро“ 22, 20158, Милано, Италия и е администриран от „Мапеи България“ ЕООД, с ЕИК 200807280, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, бл. сграда 8А, ет. 6 (наричано по-долу Мапеи) и представлява онлайн информационна услуга, предоставена от Мапеи. Неговото използване е подчинено на приемане на условията, посочени по-долу. Ако не възнамерявате да приемате тези условия, Вие сте помолени да не използвате Уебсайта. С използването на уебсайта се счита, че използващият приема и се съгласява с тези условия и се задължава да ги спазва
 
Авторско право и право на интелектуалната собственост
 
Цялото съдържание на този сайт, включително текст, информация, документи, търговски марки, лога, изображения, графики, тяхното подреждане и техните изменения са защитени от законодателството в областта на авторското право и правото върху интелектуалната собственост
 
Сайтът може също да съдържа изображения, документи, лога и търговски марки на трети страни, които изрично са упълномощили Мапеи да бъдат публикувани на уебсайта. Същите отново са обект на защита от законодателството в областта на авторското право и правото върху интелектуалната собственост.
 
С изключение на строго лична употреба, не е разрешено да копирате, променяте, разпространявате, публикувате или използвате съдържанието на този сайт без изричното разрешение на притежателя на интелектуалната собственост. Никакво възпроизвеждане на сайта или части от него не може да се продава или разпространява с търговски цели.
 
Изтеглянето на материали на Сайта е законосъобразно, само ако е изрично упълномощено с подходящи указания в уеб страниците; посоченото разрешение се отнася само до използването на изтегления материал за лични и нетърговски цели, като всяка друга форма на употреба е забранена.
 
Нищо, съдържащо се в Сайта не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо разрешение на трети страни за използването на MAPEI търговски марки, текст, изображения, графики, звуци или други елементи, защитени в предходните алинеи ,
 
Ограничения на отговорността
 
По отношение на информацията, съдържаща се в уебсайта
 
Въпреки че Мапеи полага най-добрите усилия за проверка на надеждността и точността на информацията, съдържаща се в сайта, като я актуализира при необходминост, Мапеи не предоставя никаква гаранция за точността, пълнотата или навременността на такава информация и не поема отговорност за грешки, непълнота или неточности. Също така, Мапеи не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени щети, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се в този сайт.
 
По отношение на функционирането на Сайта
 
Мапеи не носи отговорност за вреди, произтичащи от всякакви прекъсвания, закъснения или неправилно функциониране на сайта, произтекли от каквото и да е обстоятелство.
 
По отношение на наличието на уеб връзки (линкове)
 
Мапеи не носи отговорност за съдържанието на който и да е друг сайт, който може да бъде достъпен от сайта или чрез който можете да влезете в сайта. Мапеи няма контрол върху съдържанието на тези сайтове и като трета страна не носи отговорност за съдържанието и материалите, включително реклами, оповестени на тези сайтове или за предлаганите продукти или услуги. Такива продукти или услуги не могат по никакъв начин да бъдат спонсорирани, споделени или подкрепени от Мапеи.
 
Използване на сайта от потребителя
 
Потребителят се задължава да използва сайта и услугите, указани на него, изключително за законни цели като не нарушава правата на трети страни и като отделя специално внимание на правилата за неприкосновеност на съобщенията, законите за защита на интелектуалната и индустриалната собственост, на защитата на личните данни, на действащите правила за киберпрестъпленията и на законодателството в областта на телекомуникациите.
 
Регистрирани потребители
 
Всеки, който регистрира свой профил чрез формата, предоставена на уеб сайта, се задължава да предоставя само информация, свързана с него, пълна, актуална и точна. Потребителят също така се задължава незабавно да уведоми Мапеи за всяка промяна в данните, отнасящи се до неговата регистрация. Мапеи си запазва правото да проверява достоверността на данните като в определени случаи може да откаже достъп до сайта на пределен потребител и / или до някои от неговите източници, услуги или съдържание. Мапеи има право да откаже да обслужи потребител, който е предоставил невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие неговия профил.
 
В случай че имате достъп до този сайт или части от него, на които присъства функция „вход“ (log in), Вие се съгласявате и задължавате в края на сесията да използвате опцията за „изход“ (log off) с цел затваряне на сесията си. Мапеи си запазва правото да извърши „излизане“ от профила на потребител, който се е вписан с уникалните си потребителско име и парола преди значителен период от време, през който е бил неактивен.
Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в профила му. Мапеи не носи отговорност за неоторизирано използване на профил от трети лица.
 
Вие носите отговорност за тайната на Вашата парола, номера на Вашата сметка и всякакви други данни, както и дейностите, извършвани с Вашия акаунт. Всяко неразрешено ползване на потребителски акаунт или други нарушения на сигурността следва незабавно да бъдат съобщени на представител на Мапеи на info@mapei.bg.
 
Комуникация и информация, изпратена от потребители през уебсайта
 
Потребителят носи цялата отговорност за съдържанието на изпратените от него до Мапеи съобщения като декларира, че е придобил законно съдържанието им. Мапеи, включително фирмите от групата на Мапеи и техните директори и служители не носят каквато и да е отговорност за съобщенията от потребителите и не биха могли да бъдат страна по последващо искане за вреда или прихващане, вкл. обвинения, произтичащи от искове или действия на трети лица срещу Мапеи, фирмите и гореспоменатите субекти за щети, произтичащи от поведението на потребителя или от упълномощени от него лица за достъп до уеб сайта.
Всяка информация и материали, предоставени от който и да е потребител чрез Сайта, няма да бъде считана за поверителна, поради което Мапеи си запазва правото да използва свободно тази информация и материали по начин, който сметне за подходящ. Всеки потребител, който изпраща материали и /или информация се съгласява тя да бъде използвана от Мапеи и гарантира, че същата може да бъде публикувана без да нарушава правата на трети страни.
 
Поверителност и "бисквитки"
По отношение на защитата на личните данни и наличието на "бисквитки", направете справка в конкретните секции на сайта.
 
Други условия
 
Мапеи си запазва правото по всяко време да променя съдържанието на сайта.
Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от Мапеи по всяко време и без предварително да уведомява потребителите чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители на сайта.
Всяко използване на уебсайта е доказателство, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
Характеристиките или цените на продуктите, предлагани от Мапеи и описани в сайта, могат да бъдат променяни по всяко време.
Условията, съдържащи се в това правно съобщение, се уреждат от европейското и българското законодателство.
Mapei Bulgaria E00D гр. София, Бизнес Парк Младост 4, сграда 8А, ет. 6 - София - Телефон + 359 2 489 97 75 - Факс + 359 2 489 87 23 - info@mapei.bg Cookie Policy Privacy Policy Terms of Use