Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
Zásady zpracování osobních údajů
Ochrana osobních údajů je prioritou naší organizace, níže poskytujeme podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů v naší organizaci a o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další informace týkající se zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme v naší organizaci přísná pravidla a dbáme na to, aby k nim měli přístup jen oprávněné osoby. Bez Vašeho vědomí nepředáváme Vaše osobní údaje mimo strukturu naší organizace, mimo případy Vámi poskytnutého souhlasu, případně kdy nám to ukládá právní předpis nebo nás k tomu právní předpis opravňuje nebo pokud se jedná o náš oprávněný zájem.

Prosíme o přečtení níže uvedených informací o zásadách zpracovávání osobních údajů.

I. Správce osobních údajů

MAPEI, spol. s r.o.,IČ: 13642715, se sídlem Smetanova 192/33, Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, vložka 529 (dále jen jako „Správce“) tímto informuje o účelu, rozsahu, době a právním titulu zpracování osobních údajů subjektů údajů, včetně přístupu k nim a o rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů na straně správce.

II.Právní předpisy, pojmy Právní předpisy

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen„Nařízení“). Pro účely níže uvedených zásad uvádí správce následující pojmy Nařízení:

- osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

- zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby;

- zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

- pseudonymizace – zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

- správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

- příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli;

- souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

- zpracovatel - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

- evidence – jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;

- výmaz osobních údajů – fyzické zničení nosičů, jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování;

- omezení zpracování osobních údajů – označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

- porušení zabezpečení osobních údajů – porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;

- dozorový úřad – nezávislý orgán zřízený členským státem EU, který je pověřen monitorováním uplatňování požadavků na ochranu osobních údajů; v ČR je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.

Základní účely zpracování osobních údajů Správcem jsou:

- obchodní činnost Správce vyplývající z platných živnostenských oprávnění;

Správce zpracovává osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů v následujícím rozsahu:

- identifikační údaje: titul, jméno a příjmení, DIČ

- adresní údaje: doručovací adresa, telefon, e-mailová adresa

- další osobní údaje: číslo bankovního účtu, IP adresa

- zvláštní kategorie osobních údajů: podobizny (fotografie, videa), podpis

IV. Právní titul pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:

- plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;

- plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;

- oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

V. Zpracování se souhlasem

Správce zpracovává osobní údaje na základě předběžného souhlasu, který je nezbytný pro:

5.1. Zpracování pro účely marketingu

Osobní údaje zpracováváme také pro účely marketingu, pokud máme k tomuto účelu udělený souhlas. Zpracování pro účely marketingu zahrnuje zejména:

5.1.1. Nabídku produktů a služeb správce

Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat jak elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení.

Poskytnutý souhlas k marketingovým účelům je dobrovolný, je však nezbytný pro poskytování individuálních nabídek našich produktů a služeb. Bez takto uděleného souhlasu Vám nemůžeme individuální nabídky poskytovat.

Souhlas k marketingovým účelům trvá po dobu trvání smluvního vztahu se společností Správce a po dobu následujících 2 let po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo do doby odvolání souhlasu.

Souhlas je možné odvolat kdykoli na níže uvedených kontaktních spojeních Správce.

5.1.2. Další zpracování se souhlasem
S Vaším předchozím souhlasem zpracováváme podobizny ve formě fotografií a videí z marketingových akcí a školení, za účelem propagace Správce

VI. Přístup k osobním údajů

K osobním údajům má přístup pouze Správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu se Správcem, a to pouze za stanoveným účelem zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Správcem podléhají interním bezpečnostním předpisům Správce.
Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.

Zpracovateli osobních údajů jsou pouze dodavatelé a poskytovatelé služeb souvisejících s provozem organizace Správce.

VII. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má podle Zákona a Nařízení tato práva:

- právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona - požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinnen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat;

- ochrana práv dle § 21 Zákona - každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů);

- právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení - subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům;

- právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování dle článku 16, 17 a 18 Nařízení - subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce;

- právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 77 Nařízení - subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, přičemž tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Kontaktní pro subjekt údajů

Pro výkon shora uvedených práv se může každý subjekt údajů obrátit na Koordinátora pro ochranu osobních údajů
telefonicky +420 602 793 295, e-mailem na adresu – gdprcz@mapei.cz nebo písemně na adresu:
MAPEI, spol. s r.o.
Koordinátor GDPR
Smetanova 192/33
77900 Olomouc - Hodolany
Přiložené dokumenty
Zásady zpracování osobních údajů
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy