Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
Výrobky na pružné a textilní krytiny
09. Lepidla na vinylové dílce
ostatní podskupiny
ostatní výrobky
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL
Materiálový list
English International
JEDNOSLOŽKOVÉ RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO NA BÁZI SILANOVÝCH POLYMERŮ S OEMEZENÝM VERTIKÁLNÍM SKLUZEM, PŘIPRAVENÉ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ, NA INSTALACI LVT NA STĚNY

Způsob použití: podklad musí být suchý, pevný, čistý a hladký. Dodržujte pokyny výrobce krytiny týkající se způsobů instalace.
Čekací doba: 0-10 minut.
Otevřená doba: 20-30 minut.
Uvedení do provozu: po 24 hodinách.
Čištění: v čerstvém stavu bavlněným hadříkem nebo výrobkem CLEANER H nebo CLEANER L. Po vytvrzení pouze mechanicky nebo výrobkem PULICOL 2000.Spotřeba: 250-350 g/m².
Skladování: 12 měsíců v původním uzavřeném obalu při pokojové teplotě. Při přepravě na delší vzdálenosti používejte klimatizované vozy s kontrolou teploty. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Další informace najdete v materiálovém listu.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy. Obsahuje uhlovodíky, C9 nenasycené, polymerizované: Může vyvolat alergickou reakci; bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakát: Může vyvolat alergickou reakci.
Výrobky na sportovní povrchy
Výrobky na keramiku a přírodní kámen
Výrobky na pružné a textilní krytiny
Výrobky na akustickou izolaci
Výrobky na zhotovení cementových a pryskyřičných podlah
Výrobky pro stavebnictví
Výrobky na dřevěné krytiny
Přísady do betonu
Výrobky na zesílení konstrukcí
Výrobky na opravy zdiva
Výrobky na tepelnou izolaci
Výrobky na ochranné a dekorativní nátěry a stěrky
Výrobky na hydroizolaci
Výrobky pro podzemní stavitelství
Pružné těsnicí tmely a lepidla
Výrobky pro loďařský průmysl
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy