Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
Výrobky na pružné a textilní krytiny
09. Lepidla na vinylové dílce
ostatní podskupiny
ostatní výrobky
ULTRABOND ECO MS 4 LVT
Materiálový list
English International
JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO NA BÁZI SILANOVÝCH POLYMERŮ PŘIPRAVENÉ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ, NA LVT KRYTINY A VŠECHNY DRUHY PRUŽNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN SE SNADNOU APLIKACÍ

Způsob použití: podklad musí být suchý, pevný, čistý a hladký. Dodržujte pokyny výrobce krytiny týkající se způsobů instalace. Čekací doba: 0-10 minut. Otevřená doba: 20-30 minut.
Pochůznost: po 5 hodinách.
Uvedení do provozu: po 24 hodinách.
Čištění: v čerstvém stavu bavlněným hadříkem nebo výrobkem CLEANER H nebo CLEANER L. Po vytvrzení pouze mechanicky nebo výrobkem PULICOL 2000.
Spotřeba: 350-400 g/m².
Skladování: 12 měsíců v původním uzavřeném obalu při pokojové teplotě. Při přepravě na delší vzdálenosti používejte klimatizované vozy s kontrolou teploty.
Další informace: Skladujte mimo dosah dětí. V průběhu aplikace, po aplikaci a v průběhu vysychání zajistěte dobrou ventilaci. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě umyjte postižené místo velkým množstvím vody. Zamezte průniku výrobku do odpadu nebo vodovodního řádu. Zamezte průniku do půdy a podloží. Je možné recyklovat pouze důkladně vyprázdněné nádoby. Suché zbytky výrobku je možné likvidovat jako běžný komunální odpad. Bez obsahu konzervantů. V průběhu vytvrzení se uvolňuje methanol. Používejte ochranné rukavice. Informace pro alergiky získáte na čísle +420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba). Další informace najdete v materiálovém a Bezpečnostním listu.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy. Obsahuje uhlovodíky, C9 nenasycené, polymerizované: Může vyvolat alergickou reakci; bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakát: Může vyvolat alergickou reakci.
Výrobky na sportovní povrchy
Výrobky na keramiku a přírodní kámen
Výrobky na pružné a textilní krytiny
Výrobky na akustickou izolaci
Výrobky na zhotovení cementových a pryskyřičných podlah
Výrobky pro stavebnictví
Výrobky na dřevěné krytiny
Přísady do betonu
Výrobky na zesílení konstrukcí
Výrobky na opravy zdiva
Výrobky na tepelnou izolaci
Výrobky na ochranné a dekorativní nátěry a stěrky
Výrobky na hydroizolaci
Výrobky pro podzemní stavitelství
Pružné těsnicí tmely a lepidla
Výrobky pro loďařský průmysl
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy