Συστήματα
Προϊόντα
Προϊόντα για την Κατασκευή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξωτερική θερμομόνωση
Επισκευή ρηγματωμένου σκυροδέματος με ενέσιμες ρητίνες ή με μη συρρικνούμενα συνδετικά
Υποκατηγορίες
EPOJET
Υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών ...
EPOJET LV
Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, με πολύ χαμηλό ...
EPORIP
Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, για μονολιθική ...
EPORIP TURBO
Πολυεστερική ρητίνη δύο συστατικών, υπερταχείας ...
FOAMJET F
Ενέσιμη ρητίνη πολυουρεθάνης υπερταχείας πήξεως, ...
FOAMJET T
Εξαιρετικά ταχύπηκτη δύο συστατικών ενέσιμη ...
STABILCEM
Υπέρρευστο διογκούμενο τσιμεντοειδές συνδετικό ...
STABILCEM ARS
High-strength, cementitious sulphate binder for making fluid slurry and/or super-fluid ...
Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους
Ελαστικά σφραγιστικά και κόλλες
Προϊόντα για Εύκαμπτες και Υφαντές Επικαλύψεις
Προϊόντα για Ξύλινα Δάπεδα
Τσιμεντοειδείς και Ρητινούχες Επικαλύψεις Δαπέδων
Προϊόντα για Ηχομονώσεις
Προϊόντα για την Κατασκευή
Προϊόντα για Δομική Ενίσχυση
Προϊόντα για την Επισκευή Τοιχοποιίας
Προστατευτικές και Διακοσμητικές Επικαλύψεις Τοιχοποιίας
Προϊόντα για Στεγάνωση
Πρόσθετα Σκυροδέματος
Προϊόντα για Υπόγεια Έργα
Πρόσμικτα Άλεσης Τσιμέντου
Μαπέι Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Θέση Δημοσιές Ριτσώνας, Τ.Θ. 19243 - 34100 Χαλκίδα - Τηλέφωνο +30 22620 71906 - Fax +30 22620 71907 - mapeihellas@mapei.gr
www.lexicon.it