systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
HMS / Kvalitet / Miljø
Bedriftens kvalitetsledelsessystem
Bedriftens kvalitetsledelsessystem ble første gang sertifisert ihht. NS EN ISO 9001 i 1994.
Sammen med EMAS- godkjenning og sertifisering ihht. NS EN ISO 14001 utgjør dette et komplett system for ledelse og styring. De nye standardene for NS EN ISO 9001 og NS EN ISO 14001 ble publisert i september 2015. I november 2015 er Mapei AS, som første bedrift i Norge, sertifisert ihht. både NS EN ISO 9001:2015 og NS EN ISO 14001:2015.

Systemene tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid
i virksomheter (Internkontrollforskriften), forurensningsforskriftens kapittel 38 (om EMAS),
NS EN ISO 14001 og NS EN ISO 9001.

Bedriften ble sertifisert ihht. NS EN ISO 14001 i mars 2002. Mapei AS ble sertifisert ihht.
OHSAS 18001 og NS ISO 10002 i november 2006. DNV GL AS er bedriftens sertifiseringsorgan og miljøkontrollør. Akkrediteringsnummeret er MSYS 002.
ISO-sertifikat: ISO 9001:2015
ISO-certificate: ISO 9001:2015 (English)
ISO-sertifikat: ISO 14001:2015
ISO-certificate: ISO 14001:2015 (English)
ISO-sertifikat: ISO 10002:2004
ISO-certificate: ISO 10002:2004 (English)
OHSAS-sertifikat: OHSAS 18001:2007
OHSAS-certificate: OHSAS 18001:2007 (English)
EMAS Registreringsbevis 2018
Energi & klimaregnskap 2017
EMAS Miljøredegjørelse 2017
Medlemsbevis RENAS 2018

Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak
Formålet med denne brosjyren er å informere om forholdene som gjør at Mapei AS er én av
flere bedrifter i Norge som har status som storulykkebedrift. Statusen som storulykkebedrift innebærer at man er underlagt ”Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer”.
Storulykkebrosjyre
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy