sistemska rešenja
proizvodi
zaštita životne sredine
20/05/2010
Sanacija i zaštita AB konstrukcija u visokogradnji
Kako su osnovni sastojci betona neorganskog porekla, dugo je vladalo mišljenje da je beton neuništiv, pa se nije obraćala pažnja na zaštitu i održavanje. U zavisnosti od uslova sredine u kojoj se betonska konstrukcija nalazi i načina održavanja, ali i kvaliteta i odnosa komponenata u samoj betonskoj mešavini, znaci propadanja su vidljivi već desetak godina posle ugradnje.
Pre izbora odgovarajućeg postupka sanacije pomenućemo faktore koji utiču na propadanje betona kako bi se već pri samom projektovanju betonske mešavine smanjio rizik od propadanja i produžio vek trajanja.

Uzroci propadanja
Propadanje betonske konstrukcije povezano je sa proizvodnjom, ugradnjom i održavanjem betona, što se smatra unutrašnjim uzrokom, ali i sa uslovima koji vladaju u sredini u kojoj se konstrukcija nalazi, što svrstavamo u spoljašnje uzroke.

Unutrašnji uzroci propadanja AB konstrukcija
Da bi izveli kvalitetnu betonsku konstrukciju sa što dužim vekom trajanja, u fazi izbora komponenata i njihovog odnosa treba obratiti pažnju na sledeće:

• smanjiti vodocementni faktor/vezivni faktor;
• povećati agregatno cementi/vezivni faktor
• izabrati odgovarajući tip cementa
• izabrati kvalitetan agregat
• izabrati kvalitetan dodatak
• kvalitetno izvoditi ugradnju i zbijanje
• obezbediti dovoljan zaštitni sloj betona
• kvalitetno izvršiti negu betona

Spoljašnji uzroci propadanja AB konstrukcija
- Hemijski: karbonizacija, agresija sulfata,
agresija hlorida, agresija kiselih sastojaka;
- Fizički: ciklusi odmrzavanja i zamrzavanja, skupljanje, temperaturne
promene, vetar;
- Mehanički: preopterećenje, zamor materijala, udarci, potres, požari;
- Biološki: gljivice, bakterije, insekti.

Provera uzroka propadanja
U potrazi za najboljim tehničkim rešenjem obnove i popravke, a na osnovu pregleda golim okom utvrđuje se:
• postojanje korozivnih oštećenja sa vidljivo korodiranom armaturom;
• pojava raslojavanja betona kao posledica korozije armature (beton je odvojen ali nije otpao);
• postojanje pukotina u betonskoj konstrukciji
• kontaminacija površina mahovinom, lišajevima i algama
• stepen ravnosti betonske podloge

Terenskim i laboratorijskim ispitivanjima utvrđuje se:
• dubina karbonizacije po metodi fenolftaleinskog testa
• debljina zaštitnog sloja betona nad armaturom pomoću profometra
• čvrstoća betona sklerometrom, metodom refleksije

Na osnovu pregleda izrađuju se procena stepena oštećenja betonskih površina i najracionalnije tehničko rešenje sa uputstvom za pripremu površine.

Obnova AB konstrukcija
Kada znaci propadanja postanu uočljivi, jedino moguće rešenje je sanacija. U slučaju visokogradnje najčešće se govori o površinskim popravkama kod kojih se saniraju lokalno propadanje betona i oštećenja pre svega na mestima pokrivnih slojeva armature.

Površinska obnova betona
Priprema podloge
Celu površinu betona treba oprati mlazom vode pod pritiskom koji bi trebalo da bude približno petnaest puta viši od čvrstoće betona na pritisak (MPa) kako bi se došlo do čiste, zdrave i čvrste površine podloge odgovarajuće hrapavosti. Slabo vezane slojeve betona iznad korodirane armature treba ukloniti pneumatskim čekićima ili, još bolje, mlazom vode pod visokim pritiskom od približno 800 bara. Armatura treba u celosti da bude vidljiva. Posle četkanja ili peskiranja, šipke se čiste do visokog sjaja Sa 2½. Ukoliko je konstrukcija već bila obnavljana, potrebno je ukloniti već nanesenu masu u slučaju da ona pokazuje slabu prionjivost i nekompatibilnost s podlogom.

Zaštita armature
Nakon pripreme podloge potrebno je najpre u celosti izvesti antikorozivnu zaštitu armature, što znači da armaturne šipke moraju biti potpuno očišćene od betona. To je najpraktičnije raditi premaznim pastama na bazi cementa sa dodatim inhibitorima korozije i sintetičkim polimerima koji su jednostavniji za pripremu i nanošenje i koje ne treba posipati, a osiguravaju izvrsnu čvrstoću nadgrađenih slojeva. U Mapei-jevom asortimanu to su MAPEFER i MAPEFER 1K. Potrebno ih je nanositi četkom u dva sloja ukupne debljine od najmanje 2 mm.

Nanošenje mase za površinske popravke
Površinske popravke AB konstrukcija izvode se u dva sloja. Osnovni sloj je grubi malter za debljine nanošenja do nekoliko centimetara koji se prevlači finim malterom za zaglađivanje čije debljine iznose nekoliko milimetara.

Grubi malteri
U praksi se pokazalo da korišćenje uobičajenih cementnih maltera, pripremljenih na gradilištu, nije najbolje rešenje zbog sastava mešavine koji je teško utvrditi, a pre svega zbog nekontrolisanog skupljanja i posledičnih pukotina. Da bi se ostvarila kvalitetna i trajna obnova, treba upotrebiti već pripremljene suve mešavine maltera na bazi hidrauličnih veziva koje su po svojim osnovnim mehaničkim svojstvima (čvrstoća na pritisak i savijanje i modul elastičnosti) bliske mehaničkim svojstvima postojećeg betona. Osim toga, one u svom sastavu sadrže i dodatke koji omogućavaju sledeća potrebna svojstva:
• jednostavna priprema;
• dobra prionjivost na armaturu i beton;
• kontrolisano skupljanje;
• malo upijanje vode;
• jednostavno nanošenje / ugradnja.

Kao dodatne osobine mogu se, s obzirom na atmosferske uticaje i potrebne debljine nanošenja, zahtevati još i otpornost na sulfate i korekcije u smislu granulometrijskog sastava punjenja.
Svim navedenim zahtevima odgovara izuzetno široka paleta grubih maltera zajedničkog naziva MAPEGROUT.
Površinska obnova AB konstrukcija izvodi se ručno pomoću zidarskih lopatica ili mašinski, nakon mokrog postupka torkretiranja. U oba slučaja traži se tiksotropna konzistencija maltera koja osigurava jednostavno nanošenje bez otpadanja na vertikalnim površinama i plafonima, sa debljinama nanosa čak do nekoliko centimetara u jednom sloju. Za popravke jako oštećenih balkonskih čela koristi se već pripremljena gotova samougrađujuća masa bez potrebnog vibriranja, kao što je MAPEGROUT COLABILE.
Zavisno od raspoloživog vremena za izvođenje radova, na raspolaganju su suvi malteri s normalnim vezanjem i brzovezujući malteri koji omogućavaju fino preklapanje slojeva već nakon desetak minuta, a već nakon jednog dana dostižu čvrstoću na pritisak od preko 20 MPa, kao što je npr. MAPEGROUT RAPIDO.

Nega betonskih površina
Ne smemo zaboraviti na odgovarajuću negu obnovljenih površina. Potrebno ih je zaštititi od neposrednog uticaja sunčanih zraka i vetra, pa se preporučuje prekrivanje svetlom folijom ili, još bolje, natopljenom tkaninom. Ukoliko to nije moguće, izvodi se premazivanje ili prskanje sredstvima za negu betonskih površina na bazi parafina (MAPECURE E) ili rastvarača (MAPECURE S). Ako se sastav sanacionih maltera dopunjuje zaštitnim slojevima i/ili premazima, premaz se mora ukloniti da bi se osigurala odgovarajuća čvrstoća prionjivosti dopunskog sloja.
Mapei već sada nudi proizvod za negu betonskih površina MAPECURE CA kojeg nije potrebno uklanjati pre nanošenja zaštitnih slojeva i/ili premaza.

U praksi se često koristi dodatak grubom malteru kao »unutrašnja nega« koji omogućava hidrataciju bez primetnih skupljanja i posledičnih naprslina, pa čak i u slučaju kad nema redovne nege ili je nega nedovoljna. Takvo sredstvo je MAPECURE SRA.

Fini malteri
Da bi se ostvarila što zatvorenija površinska struktura i estetski izgled površine, grubi malteri se prevlače finim malterima debljine od nekoliko milimetara. I u ovom slučaju, prethodno pripremljene suve mešavine imaju apsolutnu prednost u odnosu na mešavine napravljene na gradilištu zbog svoga kontrolisanog sastava, a osim toga, svojom tiksotropnom konzistencijom omogućavaju jednostavno ručno i/ili mašinsko nanošenje i na vertikalne površine i na plafone. Ponuđeni su fini malteri sa normalnim vezivanjem, kao što su MAPEFINISH i MONOFINISH i brzovezujući fini malter PLANITOP 100 kod kojeg praktično nema razlike u boji između postojećeg betona i onog koji je rađen prilikom obnove.
Svakako, ni nakon nanošenja finih maltera ne smemo zaboraviti na odgovarajuću površinsku negu, odnosno upotrebu odgovarajućih hemijskih sredstava kojom je možemo nadomestiti na jednak način kao kod grubih maltera.

Univerzalni malteri
Mapei je jedan od retkih proizvođača koji u svom programu ima i takozvane univerzalne maltere sa kojima u jednom radnom postupku možemo izvesti potrebnu debljinu nanošenja nad armaturom i na odgovarajući način izgladiti površinu. Predstavnici nove generacije univerzalnih maltera su PLANITOP 430 koji normalno vezuje i brzovezujući malter PLANITOP 400.

Zaštitni premazni kompoziti i slojevi za prevlačenje postojećih slojeva
Površinska obnova vidljivih armiranobetonskih konstrukcija obično se završava nanošenjem finog sanacionog maltera. U slučaju konstrukcija koje nisu podvrgnute dinamičnim opterećenjima (vibracije, promene temperature i sl.) i koje su izložene uobičajenim atmosferskim uticajima, to je dovoljan zahvat u smislu obnove konstrukcije. Međutim, iz prakse su poznati slučajevi kada do propadanja betona dolazi zbog više uzroka, tako da obnovljena konstrukcija ne izdrži dugo. Ako želimo otići korak dalje u smislu postizanja trajnosti popravke (pre svega u području visokogradnje), moramo razmisliti o zaštiti armiranobetonskih konstrukcija. U tu svrhu koriste se sastavi za premazivanje na bazi silikonskih (ANTIPLUVIOL), siloksanskih (ANTIPLUVIL S i W) i akrilnih (COLORITE BETON) smola koje, nažalost, imaju ograničen rok delovanja, pa ih je potrebno obnavljati. Trajno rešenje ovog problema, pogotovo u slučaju snažne prisutnosti hemijske agresije, jeste upotreba polimerskih cementnih slojeva kao što su MAPELASTIC i MAPELASTIC SMART i visoko elastičnih sastava za premazivanje na bazi akrilnih smola kao što je sastav ELASTOCOLOR PRIMER + RASANTE (SF) + BOJA u eventualnoj kombinaciji sa armiranjem pomoću mrežica na bazi alkalno otpornih staklenih vlakana (FIBERGLASS MESH i ELASTOCOLOR NET). SM

Tekst možete pročitati i u reviji Svet Mapei br 5 ili preuzeti pdf fajl ovde
Sanacija i zaštita AB konstrukcija
Mapei SRB d.o.o. Save Kovačevića bb - 11 309 Beograd - Leštane - Fax +381 11 4046 971 - office@mapei.rs