Условия на Instagram игра

 

 

 

Общи условия за участие и правила на фейсбук игра

 

1. Организатор на играта

Организатор на играта  е „Мапеи България“ ЕООД, с ЕИК 200807280, със седалище и адрес на управление в гр. София, Бизнес Парк Младост 4, ет. 6.

2. Период на провеждане на Играта:

Играта ще се проведе в периода от 15.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ на Играта е „Мапеи България“ ЕООД, ЕИК: 200807280;

3.2. „Участник“ в играта е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се включи в Играта чрез Facebook страницата https://www.facebook.com/mapeibulgariaи отговори като коментар на зададените в поста към играта въпроси. Не се приема за участие коментар под пост извън Facebook страницата на Мапеи България.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес на територията на Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Мапеи България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от една регистрация в https://www.facebook.com/mapeibulgaria. Регистрацията в www.facebook.com е задължително условие за участие в Играта.

5. Награди

За играта наградите са три и са следните:

поларено яке с лого MAPEI

горнище с лого Дунав Русе и MAPEI

шал Sassuolo

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и да притежава валидна регистрация/профил в сайта www.facebook.com;

6.2. Да посети Facebook страницата на Mapei Bulgaria на адрес: https://www.facebook.com/mapeibulgaria

6.3. Да изпрати в коментар отговор на въпроса

7. Ограничения

7.1. Всяко физическо лице може да участва в Играта само с една своя регистрация/ профил в интернет сайта www.facebook.com. С една регистрация/ профил в интернет сайта www.facebook.com може да участва само едно физическо лице.

7.2. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие лица, които не отговарят на условията на Играта и/или чиито коментари съдържат дискриминационно съдържание, призиви към омраза и/или насилие, или друго неподходящо според Организатора съдържание.

8. Разпределение на наградите

Наградите ще се раздават на томболен принцип сред всички участници, спазили условията на играта.

9. Обявяване и връчване на наградите

9.1. Обявяване

Печелившите Участници ще бъдат обявени най-късно на първия работен ден след датата на изтеглянето им на официалната страница на Мапеи България във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/mapeibulgaria  Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на техните имена, взети от профилите им в сайта www.facebook.com.

9.2. Връчване

Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш на територията на страната. Участник следва в срок от  30 дни от обявяването му за спечелил наградата да се свърже с Организатора, за да разбере как да получи своята награда. При отсъствие на печелившите Участници на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай  печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката.

Печеливши Участници, непотърсили наградите си (не се е свързал с Организатора) в 30-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото на тяхното получаване. В този случай Организаторът може да изтегли друг печеливш.

10. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, да посочи адрес за доставка и телефон за контакт, същият губи правото си върху наградата като Организаторът може да изтегли друг печеливш за същата награда.

11. Значение на действията на Участниците

Чрез публикуването на отговор на въпросите към пост в коментар участникът декларира:

11.1. Че е запознат с и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

11.2. Че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея;

11.3. Че е съгласен Организаторът да обяви името и фамилията му в страницата на Мапеи България във Фейсбук (https://www.facebook.com/mapeibulgaria) както и на уеб сайта www.mapei.bg;

11.4. Че ако бъде обявен за печеливш Участник в Играта, предоставените от него лични данни могат да бъдат публикувани в страницата на  МАПЕИ във Фейсбук (https://www.facebook.com/mapeibulgaria) и на уебсайта www.mapei.bg;

11.5. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

12. Защита на личните данни

Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки Участник предоставя достъп до публичния си профил във Facebook. За МАПЕИ сигурното съхраняване на лични данни е основен приоритет, поради което полагаме всички грижи за предотвратяването на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на Участниците.

12.1. Администратор на личните данни е „Мапеи България“ ЕООД, с ЕИК 200807280, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, бл. сграда 8А, ет. 6, privacy@mapei.bg 

12.2. Личните данни, които Организаторът ще обработва са следните име / псевдоним и Facebook профил, предоставени лично от Участник с оглед участието му в Играта; три имена, адрес на територията на страната и телефон за връзка и имейл адрес, предоставени от Участник за целите на връчване на спечелена от него Награда. Чрез включването си в играта, участниците са съгласни тези лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на провеждане и администриране на Играта и приемат предвиденото в настоящите правила и са информирани за целите на обработка на лични данни, описани по-долу.

12.3. MAPEI обработва предоставените от Участниците лични данни на основание чл. 6, ал.1, б. "б" от Общия Регламент за Защита на Данните (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор)

12.4. Целите на обработването на личните данни са: определяне на спечелилите в играта и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите условия, цели освен с изричното съгласие на участниците.

12.5. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение на законово задължение. Организаторът може да предостави лични данни и на куриерска фирма за доставка на Награда на Победителите.

В случай че Победител не желае да предостави личните си данни за предоставяне на наградата, то Организаторът ще е във фактическа невъзможност да изпълни задълженията си по доставяне на наградата.

Всеки Участник има право да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му в Играта.

12.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в едномесечен срок от приключване на Играта. Лични данни на Победителите ще бъдат изтрити след изтичане на съответните давностни и гаранционни срокове, свързани с предоставената Награда.

12.7. Всеки Участник, чиито данни се обработват за целите на Играта, има следните права:

(а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Общия регламент; (г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие; (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание (з) право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

За други въпроси във връзка с личните Ви данни можете да се свържете с нас на e-mail: privacy@mapei.bg.

13. Нарушения

13.1 Докладване на нарушения

В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие снастоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@mapei.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

13.2. Последици от нарушенията

13.1. В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от една своя регистрация в Интернет сайта  www.facebook.com Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с една регистрация в Интернет сайта www.facebook.com, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната регистрация в Интернет сайта www.facebook.com.

13.2. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, Организаторът е длъжен да дисквалифицира последния от участие в Играта.

 

14. Обявяване на правилата за участие в Играта

Настоящите официални правила на Играта ще бъдат обявени и достъпни за целия срок на провеждането на Играта в писмен (разпечатан) вариант на адреса на управление на Организатора, както и в електронен вид на страницата на Мапеи България във Фейсбук.

15. Отговорност

15.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни)обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за нанесени вреди. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

15.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена и адрес за получаване на наградата), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението обявяващо печелившия Участник за такъв да достигне до него.

16. Правни аспекти

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, а в краен случай и до компетентния родов съд в гр. София.

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

17. Прекратяване на участието в Играта

17.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@mapei.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

17.2. Ако Участникът е бил вписан в базата данни с получатели на обяви и желае да бъде отписан от нея, това може да бъде заявено на адрес marketing@mapei.bg или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

17.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите Общи условия за участие и правила на Игра са изготвени и приети от Организатора и са обявени на 02.04.2021 година.

 

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

За да разработваме нови продуктови серии, ние оптимизираме онези, които вече произвеждаме

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Ние удовлетворяваме потребностите на всички свои клиенти с най-пълното предложение в света на продукти за строителния отрасъл

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Отлични продукти, уважение към околната среда и ангажимент за придобиване на най-важните сертификати

nostri-valori

Нашите ценности

Mapei могат да се усетят лично и са представени в ежедневната ни мисия: да играем ключова роля за подобряване на качеството на живот на хората, като създаваме все по-устойчиви химически продукти за строителния отрасъл. Ценности, които искаме да споделим с пазара, нашите клиенти, доставчици и всички онези хора и организации, с които си сътрудничим.

Нашите марки

Следните марки също са част от Mapei Group, марки, които са придобити през годините като част от ясната стратегия на Групата, базирана на интернационализация, специализация и научни изследвания и разработки. Производствените нива са се увеличили през годините, преди всичко за да интегрират снабдяването със стратегически суровини нагоре по производствената верига, което от своя страна ни позволи да увеличим асортимента си от продукти.

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei