Fadalti Showroom

Location icon San Donà di Piave, 意大利
编号#: 3315
类别: 商用

建筑

场地 Floor/wall coverings
位置 San Donà di Piave, 意大利
子目录 展示厅
建于 2002
打开 2002
施工 New floor and wall coverings realization
施工类型 地面/墙面面层材料

附加附件

在这里,您可以下载与该项目相关的所有文档

保持联系

订阅马贝电子资讯以获取最新的马贝动态

提交