ULTRABOND ECO MS 4 LVT

JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO NA BÁZI SILANOVÝCH POLYMERŮ PŘIPRAVENÉ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ, NA LVT KRYTINY A VŠECHNY DRUHY PRUŽNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN SE SNADNOU APLIKACÍ

Způsob použití: podklad musí být suchý, pevný, čistý a hladký. Dodržujte pokyny výrobce krytiny týkající se způsobů instalace. Čekací doba: 0-10 minut. Otevřená doba: 20-30 minut.
Pochůznost: po 5 hodinách.
Uvedení do provozu: po 24 hodinách.
Čištění: v čerstvém stavu bavlněným hadříkem nebo výrobkem CLEANER H nebo CLEANER L. Po vytvrzení pouze mechanicky nebo výrobkem PULICOL 2000.
Spotřeba: 350-400 g/m².
Skladování: 12 měsíců v původním uzavřeném obalu při pokojové teplotě. Při přepravě na delší vzdálenosti používejte klimatizované vozy s kontrolou teploty.
Další informace: Skladujte mimo dosah dětí. V průběhu aplikace, po aplikaci a v průběhu vysychání zajistěte dobrou ventilaci. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě umyjte postižené místo velkým množstvím vody. Zamezte průniku výrobku do odpadu nebo vodovodního řádu. Zamezte průniku do půdy a podloží. Je možné recyklovat pouze důkladně vyprázdněné nádoby. Suché zbytky výrobku je možné likvidovat jako běžný komunální odpad. Bez obsahu konzervantů. V průběhu vytvrzení se uvolňuje methanol. Používejte ochranné rukavice. Informace pro alergiky získáte na čísle +420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba). Další informace najdete v materiálovém a Bezpečnostním listu.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy. Obsahuje uhlovodíky, C9 nenasycené, polymerizované: Může vyvolat alergickou reakci; bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakát: Může vyvolat alergickou reakci.

Související dokumenty

Materiálový list
Stáhnout
Bezpečnostní list
Stáhnout
Prohlášení o shodě
Stáhnout
EPD
Stáhnout
GEV
Stáhnout
P.A.S.S.
Stáhnout

Poslední projekt ULTRABOND ECO MS 4 LVT

ULTRABOND ECO MS 4 LVT je částí řady:

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů