Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες από πριν τις 24 Αυγούστου 2023

Για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι παντού στην ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να χειρίζονται τα διισοκυανικά με ασφάλεια, θα καταστούν υποχρεωτικές νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης για επαγγελματίες και βιομηχανικούς χρήστες υπό τον κανονισμό REACH της ΕΕ από τις 24 Αυγούστου 2023.

 

Ο χρήστης διισοκυανικών - είτε ο εργοδότης του χρήστη είτε το αυτοαπασχολούμενο άτομο - πρέπει να ολοκληρώσει και να καταγράψει την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις, δεν θα σας επιτρέπεται πλέον να εργάζεστε με προϊόντα που περιέχουν διισοκυανικά που υπερβαίνουν το όριο του 0,1% που καθορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1149.

Η ISOPA/ALIPA και οι βιομηχανικοί μας συνεργάτες οργανώνουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να εξασφαλίσουν την ασφαλή χρήση των διισοκυανικών για παραγωγούς και επαγγελματίες χρήστες παντού στην Ευρώπη.

Ο περιορισμός για τα διισοκυανικά, που τροποποιεί το Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, αξιολόγηση, έγκριση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών (REACH) είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ εδώ.

Ορίστε τι χρειάζεται να κάνετε 

pu-training

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο Safe Use of Diisocyanates (Ασφαλής Χρήση Διισοκυανικών) για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και πώς μπορεί να εφαρμόζονται για εσάς.

 

2. Εξασφαλίστε ότι ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε εκπαίδευση και πιστοποίηση για τον ασφαλή χειρισμό των διισοκυανικών. Για να συμμετάσχετε στο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μεταβείτε στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και χρησιμοποιήστε τον κωδικό Mapei*: FEICA_21_C16

*The Mapei FEICA code does not expire, but it is valid only for the trainings on the use of sealants and adhesives which can be found by clicking on the 'Adhesives & Sealants' picture on the training website.

safe-use

Σχετικά με την ISOPA/ALIPA

Η ISOPA είναι η ευρωπαϊκή εμπορική ένωση παραγωγών αρωματικών διισοκυανικών και πολυολών – των βασικών δομικών στοιχείων των πολυουρεθανών. Η ALIPA είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Αλειφατικών Ισοκυανικών.

 

Η ISOPA/ALIPA εργάζεται για την προώθηση του υψηλότερου επιπέδου βέλτιστων πρακτικών στη διανομή και τη χρήση διισοκυανικών και πολυολών στην Ευρώπη και εξασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ουσίες.


isopa-alipa