Logo MAPEI niebieskie podstawowe
Profilpas_MapeiGroup_logo2022_positivo

Połączenie spółki Mapei Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Profilpas Polska sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

21 lipca 2023 r.


Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) spółki:

 

Mapei Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129027, NIP: 5262451634, REGON: 016331530, kapitał zakładowy: 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100)

 

oraz

 

Profilpas Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, adres: ul. Wschodnia 1, 99-300 Kutno, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287958, NIP: 5252409056, REGON: 141041389, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych www.mapei.pl i www.profilpas.com do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 21 lipca 2023 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

 

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

Merger of Mapei Polska sp. z o.o. (as the Acquiring Company) with Profilpas Polska sp. z o.o. (as the Acquired Company).

21 July 2023

 


Acting pursuant to Article 500 § 21 of the Act of 15 September 2000 - Code of Commercial Companies (consolidated text, Journal of Laws of 2022, item 1467 as amended) the companies:

 

Mapei Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Gliwice, address: ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Gliwice, 10th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000129027, NIP: 5262451634, REGON: 016331530, share capital: PLN 35,000,000.00 (in words: thirty five million zlotys 00/100)

 

and

 

Profilpas Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kutno, address: ul. Wschodnia 1, 99-300 Kutno, Poland entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for Łódź-Śródmiescie in Łódź, 20th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000287958, NIP: 5252409056, REGON: 141041389, share capital: PLN 50,000.00 (in words: fifty thousand zlotys 00/100)

 

make the Merger Plan freely available on the websites www.mapei.pl and www.profilpas.com for the public, from 21 July 2023, continuously until the date of the application for registration of the merger of the companies.

 

The Merger Plan is available below for free download: