Tutaj znajdziesz wszystkie informacje ważne przed 24 sierpnia 2023 roku


Ograniczenie dotyczące diizocyjanianów, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) jest dostępne we wszystkich językach urzędowych UE tutaj.

Aby zapewnić, że pracownicy w całej UE mogą nadal bezpiecznie obchodzić się z diizocyjanianami, nowe wymagania szkoleniowe staną się obowiązkowe dla użytkowników profesjonalnych i przemysłowych na mocy unijnego rozporządzenia REACH od 24 sierpnia 2023 roku.

Użytkownik diizocyjanianów – pracodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek – musi ukończyć i udokumentować ukończenie szkolenia.

Jeśli nie zastosujesz się do tych wymagań szkoleniowych, nie będziesz już mógł pracować z produktami zawierającymi diizocyjaniany w limicie przekraczającym 0,1% wagowo, ustanowionym rozporządzeniem (UE) 2020/1149.  

ISOPA/ALIPA oraz partnerzy branżowi organizują kompleksowy program szkoleniowy dla producentów i profesjonalnych użytkowników w całej Europie w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.

Oto, co musisz zrobić:

pu-training
1. Przejdź na stronę internetową dotyczącą bezpiecznego stosowania diizocyjanianów: Safe Use of Diisocyanates, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach szkoleniowych oraz o tym, jak mogą one dotyczyć Ciebie.

2. Skorzystaj z poniższego łącza, aby przejść szkolenie i uzyskać certyfikat bezpiecznego obchodzenia się z diizocyjanianami. Aby wziąć udział w bezpłatnym programie szkoleniowym użyj kodu Mapei*: FEICA_21_C16

*Kod MAPEI FEICA jest bezterminowy, ale znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do szkoleń dotyczących stosowania klejów i uszczelniaczy, które znajdziesz na platformie szkoleniowej po kliknięciu w obrazek z opisem "Adhesives and Sealants".

safe-use

ISOPA/ALIPA

ISOPA to europejskie stowarzyszenie branżowe zrzeszające producentów aromatycznych diizocyjanianów i polioli – głównych elementów budulcowych poliuretanów. ALIPA to Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izocyjanianów Alifatycznych.

ISOPA/ALIPA działają na rzecz promowania najlepszych praktyk w zakresie dystrybucji i stosowania diizocyjanianów i polioli w Europie oraz zapewniają wszystkim zainteresowanym stronom łatwy dostęp do dokładnych i aktualnych informacji na temat tych substancji.


isopa-alipa