EPD

Çevresel Ürün Beyanı, ulusal standartlara (ör. ISO 14025, EN 15804 vb.) göre hazırlanan, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde sahip olduğu etkileri standart LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) yöntemlerine göre ölçüp belgeleyen eksiksiz bir rapordur.
Bu nedenle, bir ürünün yaşam döngüsü analizi, ürünün kullanım ömrünün tüm farklı aşamaları sırasında ürünün çevresel etkisinin değerlendirilmesinden geçer. Bu aşamalar; formülü oluşturan hammaddelerin çıkarılmasından üretim tesisine getirilmesine, üretim döngüsünden ambalajlamaya, atık malzemelerden nihai ürünün distribütöre ulaştırılmasına ve son olarak ürünün imha edilmesine kadar her şeyi kapsar.
Ürünlerin çevre üzerinde birçok etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir: Sera gazlarının neden olduğu, en çok bilinen küresel ısınma etkisi (Küresel Isınma Potansiyeli, Karbon Ayak İzi olarak da bilinir), ötrofikasyon etkisi (sucul faunanın yoğunluğundaki azalma nedeniyle alg gibi sucul organizmaların anormal artışı), ozon tabakasının incelmesi, kirleticilerin asidik maddelere dönüşmesi (ve bunun da asit yağmurlarına neden olması), doğal kaynakların miktarında azalma vb. bu etkiler arasında sayılabilir.
epd
İnşaat sektöründe EPD’ler mimarların, tasarım mühendislerinin ve diğer alıcıların bir ürünün sürdürülebilirlik özelliklerini ve çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamasına yardımcı olur. LEED ve BREEAM gibi, inşaatlara yönelik protokoller ve belgelendirme kuruluşları, sürdürülebilirlik için ölçütler belirlemiş ve LCA yöntemine dayanarak inşaatlar için belirli gereksinimler getirmiştir. Ayrıca, mimarlar ve “çevreci” kamusal alıcılar (GPP, Green Public Procurement, artık İtalya dahil çeşitli AB ülkelerinde zorunludur) için uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun ürünler gereklidir.

EPD’ler, bir ürünün çevresel performans özelliklerini göstermek ve sunmak için en iyi yoldur. 

ciclo-di-vita

Çeşitli EPD türleri bulunur: 
standartortalama ve model.

Standart EPD
Bağımsız bir üretici tarafından hazırlanan belirli bir ürünü ele alan bağımsız EPD’lerdir. Söz konusu belirli ürüne özgü bilgileri içerir ve ürünün formülasyonu ile hammaddeleri değiştirildiğinde her seferinde güncellenmesi ve yeni baskısının yayınlanması gerektiğinden her bir belgenin hazırlanıp korunması maliyetlidir.
Ortalama EPD
Benzer işlevlere sahip belirli bir ürün grubunu kapsayacak şekilde hazırlanan ve hesaplanan bir EPD'dir. Farklı üreticilerin ürünlerini içerebilir ve genellikle belirli ürün kategorilerini kapsayacak şekilde Ticaret Birlikleri tarafından yayınlanır. Ürünlerin çevre üzerindeki ortalama etkisini içerir ve üreticiler, ilgili verilerin toplanmasında ve analiz edilmesinde rol alır.
Model EPD
Bu EPD türü kimyasal bileşime göre yapılandırılır ve belirli bir formülasyonlar ve uygulamalar grubuna dahil olan tüm ürünleri kapsar. Yukarıda geçen ürünlerden biriyle inşa edilen binaların içindeki çevresel etki genellikle çok düşük olduğundan, inşaat sisteminin aşırı karmaşıklığı nedeniyle, ürünlerin daha da hassas şekilde farklılaştırılması mimarlara daha anlamla bir bilgi sağlamayacaktır.

Model EPD’ler FEICA (Avrupa Yapıştırıcı ve Dolgu Malzemeleri Üreticileri Birliği) ve EFCA (Avrupa Beton Katkı Maddeleri Üreticileri Federasyonu) tarafından “en kötü durum senaryosu” yaklaşımına göre geliştirilmiştir. FEICA ve EFCA tarafından geliştirilen

EPD’ler, Alman Program Operatörü IBU tarafından onaylanıp yayınlanmıştır.

İrtibatta olalım

Mapei'den haber almak için bültenimize abone olun