Duurzame en CO2 gecompenseerde producten

 

Mapei promoot de totale compensatie van resterende CO2-emissies tijdens de levenscyclus van producten door gecertificeerde milieukredieten te verwerven ter ondersteuning van de implementatie van projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

Sinds 2012 hebben we meer dan 80.000 ton CO2 gecompenseerd die verband houdt met de Italiaanse productie van Keraflex Maxi S1 Zero door gecertificeerde milieukredieten te verwerven: in 2023 wordt een nieuw assortiment producten geboren dat de CO2-uitstoot volledig compenseert.

ZERO IMPACT* : Voor Mapei betekent "nul impact op klimaatverandering" dat de CO2-emissies gemeten gedurende de levenscyclus van producten in het Zero-assortiment in 2023, met behulp van de methodologie van levenscyclusanalyse (LCA), geverifieerd en gecertificeerd met EPD's, zijn gecompenseerd door de verwerving van gecertificeerde koolstofkredieten ter ondersteuning van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en bosbescherming. Een engagement voor de planeet, mensen en biodiversiteit. Kies Mapei voor de duurzaamheid van al uw projecten.

 

co2-neutral
lca

Hoe wordt CO2 gemeten ?

De CO2-uitstoot van onze producten wordt uitgedrukt in kg CO2eq/kg product en wordt berekend volgens de gestandaardiseerde LCA-methodiek (Levens Cyclus Analyse). De analyse van de levenscyclus van een product is een evaluatie van de milieueffecten van het product tijdens alle verschillende fasen van zijn leven, van de wieg tot het graf: van de winning van de grondstoffen waaruit de formule bestaat tot het transport ervan tot aan de productie in de fabriek, de productiecyclus, de verpakking van het product, het afval, het transport van het eindproduct naar de distributeur en de uiteindelijke verwijdering ervan. Een benadering waarbij elke levensfase van een product wordt beschouwd, wordt 'van wieg tot graf' genoemd.

De gemeten milieu-impact

GWP

Klimaatverandering  

GWPtotal - Global Warming Potential verwijst naar de uitstoot/aanwezigheid van broeikasgassen (broeikasgassen) in de atmosfeer (voornamelijk CO2, N2O, CH4) die bijdragen aan de stijging van de temperatuur van de planeet.

GWP-totaal houdt rekening met:

  • GWP-fossiel
  • GWP-biogeen
  • GWP-LULUC (landgebruik en verandering in landgebruik))

GWP

Afbraak van de ozonlaag
Ozone Depletion Potential verwijst naar de afbraak van de stratosferische ozonlaag die betrokken is bij het blokkeren van de UV-component van zonlicht. De afbraak is te wijten aan bijzonder reactieve componenten die afkomstig zijn van chloorfluorkoolstof (CFC) of chloorfluormethaan (CFM).

POCP

Fotochemische vorming van ozon
Het fotochemische ozonvormingspotentieel is de vorming van ozon in de lagere atmosfeer. Dit komt vrij vaak voor in steden waar dagelijks grote hoeveelheden verontreinigende stoffen (zoals VOS en NOx) worden uitgestoten (industriële en voertuigemissies). Deze worden voornamelijk uitgestoten in de zomer.

EP

Eutrofiëring
Eutrofiëringspotentieel verwijst naar nutriëntenverrijking, die het onevenwicht in ecosystemen bepaalt en de dood van de fauna en een afname van de biodiversiteit van de flora veroorzaakt.

AP

Verzuring
Verzuringspotentieel verwijst naar de emissie van bepaalde verzurende stoffen (oa NOx, SOx) in de lucht. Deze stoffen verlagen de pH van neerslag met voorspelbare schade aan het ecosysteem.

ADP-ELEMENTEN

Uitputting van abiotische bronnen - mineralen en metalen
De elementen van abiotisch uitputtingspotentieel verwijzen naar de uitputting van minerale hulpbronnen.

ADP-FOSSIL

Uitputting van abiotische hulpbronnen - fossiele brandstof
Abiotische uitputting Potentieel fossiele brandstof verwijst naar de uitputting van de fossiele brandstofbronnen.

WDP

Gebruik van water
Het drukt het potentiële watertekort uit, dat bestaat uit het niet bevredigen van de waterbehoefte.

Hoe certifiëren wij de waarden ?

De resultaten verkregen door de LCA worden geverifieerd en gecertificeerd door een externe organisatie met een EPD, of Environmental Product Declaration, gepubliceerd met The International EPD System.

 

Een EPD, Environmental Product Declaration, wordt opgesteld volgens internationale normen (ISO 14025 en EN 15804, enz.) en toont de milieu-impact van een product tijdens zijn levenscyclus, beoordeeld met behulp van de LCA-methodiek (Life Cycle Analysis).

 

Alle Mapei EPD's worden ook gepubliceerd op de website van de programma-operator https://www.environdec.com/home

Hoe berekenen wij de te compenseren hoeveelheid CO2?

Nadat de hoeveelheid CO2 is berekend en uitgedrukt in kg CO2eq/kg product, wordt dit cijfer vermenigvuldigd met het aantal ton aan verkocht product.

Hoe compenseren wij de CO2?

Door gecertificeerde koolstofkredieten te verwerven ter ondersteuning van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en bosbescherming. Een engagement voor de planeet, mensen en biodiversiteit.

Eén credit komt overeen met één ton CO2-compensatie.

Het aantal te kopen credits wordt berekend door het aantal verkochte ton producten te vermenigvuldigen met de hoeveelheid COberekend met behulp van de LCA-methodiek.

Hoe kiezen wij de projecten?

Projecten moeten een significante en blijvende impact hebben op de ontwikkeling van opkomende landen die veel verder gaat dan de vermindering van de CO2-emissies: deze effecten zijn inderdaad in overeenstemming met veel duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling vanuit een sociaal, economisch en milieu oogpunt.

Waarom het initiatief betrouwbaar is:

  • Omdat we de CO2-uitstoot berekenen met behulp van de LCA-methodiek en de resultaten rapporteren en vastleggen in een geverifieerd en gecertificeerd document (EPD –Environmental Product Declaration)
  • Omdat de compensatiekredieten gecertificeerd zijn en de projecten gecontroleerd worden door internationale organisaties
  • Omdat onze R&D-laboratoria voortdurend duurzame producten van hoge kwaliteit ontwikkelen die minder impact hebben op het milieu, en zo streven naar het verminderen van de hoeveelheid COdie met het product zelf gepaard gaat gedurende de hele levenscyclus

In contact blijven

Abonneer je op onze nieuwsbrief om nieuws over Mapei te ontvangen