Nové obchodní podmínky

13. ledna 2019
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky uplatňované s odkazem na ustanovení §1751 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, při prodeji zboží firmou MAPEI spol. s r.o., se sídlem v Olomouci, Smetanova 192/33, IČO 136 42 715 (Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 529) vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník, platného ceníku firmy MAPEI a níže uvedených pravidel platných pro obchodní činnost firmy MAPEI.)

1. Dodávky zboží - všeobecné podmínky

1.1 Není-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, dodávky zboží se uskutečňují na základě písemné objednávky, popř. na základě uzavřené Kupní smlouvy, ve skladech Olomouc a Říčany - Jažlovice:
1.1.1 na základě písemné nebo emailové objednávky prostřednictvím objednávkového tiskopisu MAPEI
1.1.2 na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo Smlouvy o obchodní a technické spolupráci, konkretizované písemnou objednávkou
1.2 Materiál je dodáván obvykle ihned (dle skladových zásob), dodávky speciálních materiálů nebo dodávky větších objemů se uskutečňují ve sjednaných dodacích lhůtách na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo závazné objednávky odběratele.
1.3 Cena materiálu, platná podle ceníku MAPEI pro dané období, se rozumí jako FCA cena sklad Olomouc nebo Říčany – Jažlovice dle Incoterms 2010.
1.4 Dopravu materiálu firma MAPEI obecně nezajišťuje, při dodávce větších zásilek lze však dopravu pro zákazníka sjednat individuálně nebo je možno využít rozvážkové služby MAPEI. Dopravu je nutno sjednat nejpozději do 11:00 hod. předcházejícího dne rozvozu.

2. Záruky

Firma MAPEI poskytuje na dodaný materiál záruku na deklarované vlastnosti výrobku po dobu jeho skladovatelnosti, která je zpravidla 6, 12 nebo 24 měsíců ode dne výroby. Délka konkrétní lhůty skladovatelnosti je uvedena na obalu a v technické dokumentaci výrobku. Pokud materiál není skladován v souladu s požadavky a pokyny uvedenými v technické dokumentaci nebo není zpracován v souladu s technickou dokumentací, nárok na uplatnění záruky zaniká. Za způsob zpracování materiálů MAPEI zodpovídá v plném rozsahu zpracovatel.

3. Způsob platby zboží

3.1 Platba převodem z účtu po odběru zboží
Platba převodem z účtu odběratele na účet dodavatele se uskuteční na základě faktury a dodacího listu dodavatele dle uzavřené Smlouvy o obchodní a technické spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem
3.2 Platba převodem z účtu před odběrem zboží
Pokud není mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o obchodní a technické spolupráci, lze provést úhradu faktury za objednané zboží předem na základě faktury vystavené dodavatelem před vlastním odběrem materiálu. V uvedeném případě musí být objednávka na zboží zaslána dodavateli min. 2 pracovní dny před jeho požadovaným odběrem Dokladem o uskutečněném převodu finančních prostředků je příslušný výpis z účtu odběratele, příp. účtu dodavatele s příslušnou platbou, popř. potvrzení banky o provedení platby.
Platební příkaz odběratele je jako doklad o provedení platby nedostačující!

4. Nedodržení termínu splatnosti

Odebráním materiálů se odběratel zavazuje k úhradě faktury podle uvedeného termínu splatnosti. V případě, že odběratel neuhradí dodavateli fakturu za odebrané zboží ve lhůtě splatnosti, bude mu dodavatelem účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti faktury.
Až do úplného zaplacení kupní ceny je zboží majetkem dodavatele.

5. Cenová zvýhodnění při odběru zboží

Poskytované slevy či cenová zvýhodnění jsou dohodnuty individuálně a jsou konkretizovány v rámcových smlouvách (Smlouva o obchodní a technické spolupráci, Kupní smlouva, atd.).

6. Podmínky pro přiznání slev

Firma MAPEI není povinna poskytnout výše uvedené slevy odběratelům, u nichž existují nevyrovnané pohledávky po lhůtě splatnosti. Výše uvedený systém slev se vztahuje pouze na výrobky MAPEI. U zboží jiných výrobců, které má MAPEI ve své nabídce, tyto slevy neplatí a cenové zvýhodnění může být přiznáno pouze individuálně. V případě, že má odběratel přiznány speciální pevné ceny, nevztahují se na tyto ceny žádné další slevy. Systém slev se neuplatňuje v uvedeném rozsahu rovněž na přísady do betonu MAPEI.

7. Vracení zboží

Společnost MAPEI umožňuje nad rámec svých povinností vracení či výměnu odebraného zboží, za podmínek specifikovaných v interním předpisu. Za vracené zboží je účtován poplatek 10 % u standardního zboží, u nestandardního zboží 50 % z fakturované částky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vracet nelze zboží zakoupené v rámci prodejní akce, zboží prodané na výjimku, probarvené omítky, interiérové a fasádní barvy.

8. Reklamace

Odběratel může v souladu s ustanovením zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vadné zboží reklamovat prostřednictvím řádně a úplně vyplněného reklamačního listu, který je k dispozici u regionálních prodejců a na všech prodejních místech společnosti MAPEI, kde je také k dispozici příslušný Reklamační řád.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 2. 2019 a nahrazují Obchodní podmínky či jakékoliv obdobné podmínky vydané dříve.

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů