WhistleblowingV souladu s platnou legislativou poskytuje Společnost bezplatný přístup k online platformě (Whistleblower Portal) těm, kteří hodlají v dobré víře oznámit protiprávní jednání, pochybení nebo opomenutí, které představují nebo mohou představovat porušení nebo podněcování k porušení Etického kodexu nebo jiné implementované dokumentace (např. Zásady skupiny MAPEI nebo pravidla společnosti MAPEI, spol. r.o.).

Oznámení jsou přijímána i anonymně. Společnost bude stíhat oznamovatele v případě oznámení učiněných ve zlé víře, s hanlivým úmyslem nebo v rozporu s řádným duchem spolupráce se Společností. Oznámení musí být učiněna za účelem ochrany integrity Společnosti a musí být podrobná, založená na přesných faktech. Hlášení musí být podávána zodpovědně, musí být v zájmu obecného blaha a musí spadat pod typy pochybení, pro které byl systém zřízen.

Společnost MAPEI, spol. r.o. doporučuje nepodávat oznámení, která nespadají do výše uvedeného, a obecně doporučuje svým zaměstnancům, aby případné spory na pracovišti řešili, pokud je to možné, dialogem, a to i neformálním, s kolegy a/nebo svým nadřízeným, a to buď přímo, nebo s příslušnou funkcí Společnosti.

ZPŮSOBY PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ

Oznámení lze zasílat přímo společnosti MAPEI, spol. r.o.:

  • elektronicky - prostřednictvím vyhrazené elektronické schránky - whistleblowing.cz@mapei.cz Tato e-mailová adresa je přístupná pouze pověřeným příslušným osobám.
  • elektronicky prostřednictvím portálu pro oznamovatele, který je k dispozici 24 hodin denně na adrese whistleblowing.mapei.com.
  • písemně prostřednictvím pošty na adresu pověřené osoby:

Ing. Radka Mačáková, Mapei, spol. s r.o., Smetanova 192/33, Olomouc

Radka Stýblová Táborská, Mapei, spol. s r.o., Smetanova 192/33, Olomouc

Obálka musí být označená: „K rukám pověřené osoby podle Zákona  o ochraně oznamovatelů – NEOTVÍRAT“

Oznámení lze učinit i externí cestou nebo prostřednictvím jiného orgánu příslušného k přijetí oznámení, kterým je:

Vnější oznamovací systém v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Příslušný orgán, instituce, úřad nebo agentura Evropské unie.

Je třeba zmínit, že kterákoliv písemná forma a využití on-line portálu pro oznamování jsou nejlepšími způsoby, jak plně zaručit možnou anonymitu oznamovatele.

Přístup na portál pro oznamování ve skutečnosti podléhá zásadě „nepřihlášení“, aby se zabránilo identifikaci oznamovatele, který si přeje zůstat v anonymitě: to znamená, že počítačové systémy společnosti nejsou schopny identifikovat přístupový bod (IP adresa), i když jste přihlášeni z počítače připojeného k vaší firemní síti.

Každé zaslané zprávě přiděluje portál jedinečný identifikační kód, který každému oznamovateli umožňuje anonymně kontrolovat jeho průběh. Podobně, pokud Zpráva není dostatečně podrobná, mají Příjemci (označení v dalším odstavci) právo požádat Oznamovatele pomocí Portálu a vždy prostřednictvím tohoto kódu o další podrobnosti o tom, co je hlášeno.

Pokud oznamovatel využije jiný způsob, nebude oznámení bráno v potaz.

OCHRANA OZNAMOVATELE A ODPOVĚDNOST

Odvetná opatření vůči oznamovatelům jsou zakázána. Nikdo nesmí být vystaven diskriminaci, kázeňskému řízení, ztrátě zaměstnání ani jiným sankcím za to, že v dobré víře oznámil protispolečenskou činnost nebo se na protispolečenské činnosti odmítl podílet. To neplatí, pokud se oznamovatel podílel na oznámené protispolečenské činnosti a na porušování souvisejících pravidel a předpisů. Oznamovatel se této ochrany nemůže vzdát.

 

 V případě oznámení učiněných prostřednictvím Portálu pro oznamovatele je zaručena anonymita oznamovatele, s výjimkou případů, kdy oznamovatel souhlasí s jejich zveřejněním, a aniž jsou dotčeny zákonné povinnosti. Sankce pro osoby, které poruší opatření na ochranu oznamovatelů, budou uplatňovány v souladu s platnými evropskými nebo slovenskými právními předpisy.

V případě oznámení, které je nepravdivé, nepodložené, pomlouvačné nebo učiněné s úmyslným záměrem a s jediným cílem poškodit společnost, oznámené osoby nebo dotčené osoby, budou proti oznamovateli, pokud to bude možné, přijata opatření. Vedení společnosti MAPEI SK, s.r.o. může rovněž podniknout příslušné právní kroky v souladu s platnými právními předpisy.

 PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 Společnost MAPEI, spol. s r.o. jedná v souladu s ustanoveními směrnice EU o ochraně práv subjektů údajů.

Platné a účinné jsou rovněž veškeré právní předpisy vydané ve České republice týkající se ochrany subjektů údajů. Během šetření a prověřování podnětu musí osoby, kterých se oznámení týká, nebo osoby, které se na podání oznamovatele podílejí nebo jsou o něm informovány, postupovat tak, aby nebylo zahájeno řízení pouze na základě oznámení, u nichž neexistují konkrétní důkazy o vznesených obviněních. Řízení může být zahájeno pouze na základě jiných důkazů, než jsou tvrzení obsažená v samotném oznámení.

 LHŮTY

 Podle směrnice EU a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů musí být oznámení zpracováno v předem stanoveném časovém rámci, který společnost MAPEI, spol. s r.o. dodržuje stanovením následujících lhůt:

 Potvrzení oznamovateli o přijetí jeho oznámení je stanoveno do 7 dnů od přijetí oznámení;

 přiměřená lhůta pro poskytnutí zpětné vazby, která je stanovena nejdéle do 90 dnů od potvrzení přijetí oznámení, nebo pokud oznamovatel přijetí oznámení nepotvrdil, do 90 dnů od uplynutí sedmidenní lhůty od přijetí oznámení.

Je-li výsledkem prověření oznámení postoupení věci k vyřízení podle trestního řádu nebo zvláštních předpisů, zaměstnavatel o této skutečnosti oznamovatele předem informuje, to však neplatí, pokud by informování oznamovatele mohlo zmařit prošetření oznámení. Zaměstnavatel je povinen vyžádat si výsledek šetření v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem a informovat oznamovatele o výsledku do 10 dnů od přijetí oznámení.

 ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ O ZÚČASTNĚNÝCH EXTERNÍCH ORGÁNECH

Podle směrnice EU musí být oznamovatel informován v případě zapojení jakýchkoli zapojených externích subjektů po prošetření oznámení.

 OCHRANA A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Příslušná osoba je povinna uchovávat záznamy o Oznámení po dobu tří let ode dne přijetí Oznámení v rozsahu:

 

o            datum přijetí oznámení,

o            jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,

o            shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,

o            datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,

o            navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Pro účely prověření oznámení zpracovává příslušná osoba i jiné než výše uvedené osobní údaje, pokud je to nezbytné pro řádné a úplné prošetření oznámení.

Oznamovatel poskytne takové osobní údaje, které jsou pravdivé a aktuální, aby nezmařil prověření.

Za závažné porušení pracovní kázně se považuje úmyslné uvedení nepravdivých skutečností, o nichž je zřejmé, že je oznamovatel v době oznámení nemohl důvodně považovat za pravdivé, a které jsou způsobilé poškodit dobrou pověst a dobré jméno fyzické nebo právnické osoby.

Záznamy jsou přístupné pouze příslušné osobě (osobám) a statutárnímu orgánu. Odpovědná osoba je povinna chránit záznamy před ztrátou, zničením, poškozením, zneužitím a jinými neoprávněnými zásahy.

S veškerými osobními a citlivými údaji obsaženými v oznámení, včetně údajů týkajících se totožnosti oznamovatele nebo jiných osob, musí být nakládáno v souladu s platnými pravidly ochrany osobních údajů stanovenými evropskými a českými právními předpisy (např. nařízení GDPR, zákon o ochraně osobních údajů atd.).

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů