AQUAFLEX ROOF PREMIUM

Polyuretanová hydroizolační membrána ve vodní disperzi připravená k okamžitému použití, vhodná pro pěší provoz a odolná proti stojaté vodě, bez obsahu VOC

OBLASTI POUŽITÍ


Hydroizolace:• rovných, šikmých i klenutých střech a střech složitých tvarů;
• krytí nových i stávajících střech;
• teras, balkonů, pavlačí a pochůzných ploch obecně.
Aquaflex Roof Premium lze aplikovat na:
• beton;
• cementové potěry a potěry zhotovené s použití speciálních pojiv (Topcem nebo Topcem Pronto);
• dlažby z keramiky a přírodního kamene;
• vláknocementové desky;
• stávající bitumenové membrány;
• pozinkovaný plech, měď, hliník, ocel a železo.

VÝHODY• Technologicky inovativní polyuretanový hydroizolační výrobek ve vodní disperzi.
• Bez obsahu rozpouštědel a VOC.
• Rychle vysychající.
• Připravený k okamžitému použití, snadná aplikace a veliká schopnost průtažnosti.
• Přímo pochůzný s prostiskluznými vlastnostmi.
• K dispozici také v bílé barvě s vysokým SRI (Index sluneční odrazivosti) 103.
• Označení CE ve shodě s EN 1504-2.
• Odolnost proti prorůstání kořenů ve shodě s UNI CEN/TS 14416.
• HR verze má hodnotu SRI, která přispívá k získání bodů v „Heat Island Reduction“ (Omezení efektu tepelného ostrova) v kategorii SS (Sustainable Sites – Udržitelná lokalita) programu LEED V4.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Aquaflex Roof Premium
je tekutá hydroizolační membrána připravená k okamžitému použití, bez obsahu rozpouštědel a VOC, vyrobená podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI. Ihned po aplikaci vytváří Aquaflex Roof Premium bezespárou vrstvu se schopností prodloužení 400%, která je odolná proti atmosférickým vlivům, UV záření a stojaté vodě.
Díky speciálnímu plnivu je Aquaflex Roof Premium odolný také pěšímu provozu a lze ho použít na všechny pochůzné plochy bez nutnosti aplikace další ochranné vrstvy.
Aquaflex Roof Premium má výbornou přídržnost k mnoha typům podkladů a díky vynikající pružnosti a schopnosti přemostění trhlin (více než 3 cm při vyztužení netkanou textílií Mapetex 50) je odolný dynamickému zatížení, kterému je obvykle střešní konstrukce vystavena.
Vynikající mechanické vlastnosti výrobku Aquaflex Roof Premium zůstávají stabilní po mnoho let. Díky tomu je výrobek dlouhodobě trvanlivý.
Aquaflex Roof Premium se snadno aplikuje štětcem, válečkem nebo strojně nástřikem na vodorovné, svislé a šikmé povrchy a na povrchy složitých tvarů. Výrobek velmi rychle vysychá, proto lze několik vrstev aplikovat ve velmi krátké době, což snižuje čekací dobu na stavbě na minimum.
Aquaflex Roof Premium je k dispozici v různých barvách: šedé (RAL 7038 a 2500 N) a bílé s vysokou sluneční odrazivostí. Bílá varianta má index solární odrazivosti (SRI) 103, což napomáhá snižovat teplotu střechy, a tím zlepšovat energetickou účinnost budovy a omezit efekt tepelného ostrova.
Aquaflex Roof Premium splňuje zásady definované EN 1504-9 („Výrobky a systémy na ochranu a opravu betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Obecné zásady pro používání výrobků a systémů“) a požadavky EN 1504-2 dle zásad PI, MC a IR („Systémy pro povrchovou ochranu betonu“).
UPOZORNĚNÍ• Neprovádějte aplikaci Aquaflex Roof Premium při teplotě nižší než +5°C nebo vyšší než +35°C, nebo blíží-li se déšť.
• Na střechách vystavených zvláště nízkým teplotám zapracujte vždy do membrány výztužující textílii Mapetex 50.
• Neprovádějte aplikaci Aquaflex Roof Premium na podklady s obsahem zbytkové vlhkosti > 4% nebo na podklady se vzlínající kapilární vlhkostí.
• Neprovádějte aplikaci, pokud je na podkladu kondenzovaná voda (podklad je orosen).
• Pokud mezi nanesením první a druhé vrstvy Aquaflexu Roof Premium prší, počkejte před aplikací následující vrstvy nejméně 12 hodin a vždy až na povrchu není přítomna žádná vlhkost, jinak bude narušena přídržnost mezi oběma vrstvami.
• Nepoužívejte na bitumenové membrány, které byly aplikovány před krátkou dobou (< 6 měsíců). Vždy počkejte, až je ošetřovaný povrch zcela zoxidovaný.

ZPŮSOB APLIKACEPříprava podkladu
Všechny podklady, staré i nové, musí být pevné, čisté, vyschlé a zbavené všech zbytků olejů, mastnot, starých nátěrů, koroze, plísní a jakýchkoli jiných látek, které by mohly narušit jeho přídržnost k podkladu.
Z povrchu betonu nebo obecně minerálních podkladů odstraňte všechny nesoudržné částice. Případné prohlubně v podkladu musí být opraveny jednosložkovou cementovou vyrovnávací maltou MapeSlope nebo rychle tuhnoucí vlákny vyztuženou cementovou maltou Planitop Fast 330 nebo rychle tvrdnoucí cementovou vyhlazovací a vyrovnávací hmotou Adesilex P4. Všechny přípravky na bázi vosků, hydrofobní přípravky, atd. se musí z povrchu keramických podkladů odstranit vhodným čističem a /nebo obroušením. Volné výplně spár mezi keramickými dlaždicemi vyplňte tmelem Adesilex P4. V případě aplikace na kovové podklady povrch před nanesením primeru důkladně očistěte.
Všechny výše uvedené podklady následně ošetřete jedním nátěrem dvousložkového transparentního epoxidového primeru ve vodní disperzi Mapecoat I 600 W ředěného 1 : 1 vodou. V případě aplikace na staré bitumenové membrány povrch důkladně omyjte tlakovou vodou a počkejte, až na povrchu nebude voda a v případě, že je membrána hladká, naneste vrstvu primeru na bázi syntetických pryskyřic v rozpouštědle Primer per Aquaflex. Hydroizolační pásy s posypem břidličnou drtí ošetřete výrobkem Mapecoat I 600 W.
Primer for Aquaflex lze aplikovat také na MapeSlope použitý na opravu bitumenových membrán.
Před aplikací Aquaflex Roof Premium věnujte zvláštní pozornost dilatačním spárám a stykům vodorovných a svislých povrchů, které musí být na podkladech s výrobkem Aquaflex Roof Premium vodonepropustně utěsněny samolepicím butylovým pásem Mapeband SA nebo alternativně pásem Mapeband, příp. Mapeband PE120, lepenými k podkladu výrobkem Aquaflex Roof Premium. Případné konstrukční spáry musí být překryty hydroizolačním pásem Mapeband TPE lepeným k podkladu epoxidovým tmelem Adesilex PG4. K utěsnění odtokových vpustí, použijte vhodnou soupravu řady Drain.
Příprava výrobku
Výrobek se dodává připravený k okamžitému použití, před použitím se ale doporučuje důkladně promíchat obsah vědra, aby došlo k dokonalé homogenizaci výrobku.
Aplikace výrobku
Po pečlivé přípravě výrobku a ošetření povrchu primerem výše uvedeným způsobem naneste válečkem s dlouhým vlasem, štětcem nebo strojně nástřikem pistolí typu Plastcoat PC 430 nebo Plastcoat PC 830 firmy Wagner výrobek Aquaflex Roof Premium v souvislé vrstvě a to nejméně ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu naneste křížem proti první vrstvě, jakmile je tato první vrstva zcela vyschlá. Pokud se v podkladu vyskytují mikrotrhliny a/nebo v línii přesahů bitumenových pásů vložte mezi dvě vrstvy výrobku Aquaflex Roof Premium netkanou polypropylenovou textilii Mapetex 50. Naneste na podklad větší vrstvu výrobku, na povrch položte Mapetex 50 a hladkou stěrkou nebo ostnatým válečkem ho přitlačte tak, aby byla textilie zcela ponořená do první vrstvy Aquaflex Roof Premium.
Čištění nářadí
Nářadí použité k aplikaci Aquaflexu Roof Premium umyjte vodou dříve, než výrobek uschne.
SPOTŘEBAObecně se níže uvedené spotřeby vztahují k souvislé vrstvě na rovném povrchu, v případě nerovných podkladů bude spotřeba vyšší.
- Ochranná uzavírací vrstva nebo odrazivý nátěr na starou bitumenovou membránu: cca 0,9-1 kg/m².
- Hydroizolační membrána: 1,5-2 kg/m² (odpovídá cca 0,8-1 mm tloušťky vrstvy ve vyschlém stavu).
BALENÍvědra 5 a 20 kg.
BARVYBílá s vysokou odrazivostí, šedá 2500 N, šedá RAL 7038.
SKLADOVÁNÍAquaflex Roof Premium lze skladovat 12 měsíců v původním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Aquaflex Roof Premium není z hlediska platných norem týkajících se zatřídění směsí klasifikován jako nebezpečný. Doporučuje se používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Další a ucelené informace o bezpečném použití našeho výrobku najdete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍPřestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou
na našich webových stránkách www.mapei.com, www.mapei.it nebo www.mapei.cz, popřípadě na http://bl. mapei.cz/default. aspx
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍObsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJE VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)SPECIFIKACE VÝROBKU
Konzistence:pasta
Barvy:bílá s vysokou odrazivostí, šedá RAL 7038, šedá 2500 N
Hustota (g/cm³): 1,25
Obsah sušiny (%): 60
Viskozita dle Brookfielda (mPa·s): 20 000
ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C – 50% rel. vlhkosti)
Přípustná pracovní teplota: +5°C až +35°C
Čekací doba při +23°C a 50 % rel. vlhkosti:
- mezi Mapecoat I 600 W a 1. vrstvou: cca 3-4 hodiny, nebo
- mezi Primer per Aquaflex a 1. vrstvou: cca 5-6 hodin
- mezi dvěma vrstvami Aquaflex Roof Premium: cca 2 hodiny
- pochůznost: cca 24 hodiny
Čekací doba při +5°C a 50 % rel. vlhkosti:
- mezi Mapecoat I 600 W a 1. vrstvou: cca 24 hodiny, nebo
- mezi Primer per Aquaflex a 1. vrstvou: cca 24 hodiny
- mezi dvěma vrstvami Aquaflex Roof Premium: cca 24 hodiny
- pochůznost: cca 48 hodiny
Čekací doba při +35°C a 50 % rel. vlhkosti:
- mezi Mapecoat I 600 W a 1. vrstvou: cca 1-2 hodiny, nebo
- mezi Primer per Aquaflex a 1. vrstvou: cca 2-4 hodiny
- mezi dvěma vrstvami Aquaflex Roof Premium: cca 1 hodinu
- pochůznost: cca 24 hodiny
 

Související dokumenty

Materiálový list
Stáhnout

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů