PLANEX HR

RYCHLE VYSYCHAJÍCÍ VLHKU ODOLNÁ SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ HMOTA

- Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru
- Pro tloušťky vrstvy od 1 do 10 mm
- Vysoce odolný proti statickému a dynamickému zatížení

ZPŮSOB POUŽITÍ
PŘÍPRAVA PODKLADU: podklady musí být pevné, čisté a zbavené prachu, oleje, vosků a nátěrů.
PŘÍPRAVA SMĚSI: nasypte 25 kg pytel směsi PLANEX HR do nádoby obsahující 5-5,25 l čisté vody a míchejte nízkootáčkovým míchacím zařízením, až vznikne samonivelační směs bez hrudek. Větší množství je možné připravit v míchačce na maltu. Směs nechte 2-3 minuty odstát a znovu ji promíchejte, nyní je připravená k použití.
APLIKACE:
PLANEX HR nanášejte stěrkou nebo dlouhým hladítkem. S použitím výrobku PLANEX HR je možné vytvořit vrstvy v tloušťce od 1 mm do 10 mm v jednom pracovním kroku.
POCHŮZNOST: po 3 hodinách.
ČEKACÍ DOBA PŘED LEPENÍM PODLAHOVÉ KRYTINY
KERAMIKY:
3 hodiny; PŘÍRODNÍHO KAMENE: 24 hodin;
PRUŽNÝCH KRYTIN: 24-48 hodin. SPOTŘEBA: 1,7 kg/m² a 1mm tloušťky vrstvy.
SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců v uzavřeném obalu a suchém prostředí. Výrobek splňuje podmínky Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha XVII, bod 47.
DALŠÍ INFORMACE: uchovávejte z dosahu dětí. V průběhu zpracování a při vysychání zajistěte dobré větrání. Při práci s tímto výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě umyjte postižené místo velkým množstvím vody. Nevypouštějte výrobek do kanalizace ani vodovodního řádu. Zamezte proniknutí výrobku do půdy/podloží. Pouze správně vypláchnuté nádoby je možné recyklovat. Suché zbytky výrobku je možné likvidovat jako běžný domovní odpad. Výrobek neobsahuje konzervanty. Ihned po použití umyjte nářadí vodou a mýdlem. Informace pro alergiky získáte na tel.č.: +420 224 91 92 93; 224 91 54 02. Další informace najdete v materiálovém a Bezpečnostním listu.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. CHRAŇTE PŘED VLHKEM
Nebezpečí. Obsahuje portlandský cement obsah chromu v době použitelnosti výrobku Cr(VI) < 2 ppm. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P305+P351+P338 PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Související dokumenty

Materiálový list
Stáhnout
Bezpečnostní list
Stáhnout

Video

Poslední projekt PLANEX HR

Category icon OBYTNÉ PROSTORY

2019

Vinylová koupelna LVT

Přerov, Česká republika

Podlahové / nástěnné krytiny

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů