Zaangażuj się z nami na rzecz planety, ludzi i bioróżnorodności. Wybieraj produkty MAPEI z linii ZERO.

Projekt ZERO to zobowiązanie MAPEI do skompensowania emisji COpowstającej w całym cyklu życia kluczowych produktów poprzez offset węglowy.

Emisja CO2 mierzona w całym cyklu życia produktów z linii ZERO w 2024 roku z wykorzystaniem znormalizowanej metodologii LCA (Life Cycle Assessment), zweryfikowana i poświadczona za pomocą dokumentów EPD (Environmental Product Declaration–Deklaracja Środowiskowa Produktu), została skompensowana poprzez nabycie certyfikowanych kredytów węglowych celem wspierania przedsięwzięć w zakresie ochrony obszarów leśnych. Więcej informacji o sposobie wyliczania emisji CO2 oraz o przedsięwzięciach mających na celu łagodzenie zmian klimatu, finansowanych dzięki certyfikowanym kredytom węglowym, znajdziesz poniżej.

Produkty objęte offsetem węglowym poznasz po specjalnym oznakowaniu ZERO na opakowaniu.

MAPEI promuje offset węglowy jako krok w kierunku globalnej gospodarki niskoemisyjnej.

Od 2012 roku skompensowanych zostało ponad 80 000 ton CO2 powstałego w cyklu życia kleju KERAFLEX MAXI S1 ZERO wyprodukowanego we Włoszech. W roku 2023 - wraz z decyzją o całkowitej kompensacji emisji CO2 powstałej w cyklu życia najpopularniejszej fugi cementowej MAPEI: ULTRACOLOR PLUS - projekt ZERO zyskał wymiar międzynarodowy.

Produkty z linii ZERO dostępne na polskim rynku to:

lca

Jak mierzymy emisję CO2?

Emisja CO2 z produktów MAPEI wyrażona jest w kilogramach CO2 na kilogram produktu i obliczana jest przy użyciu znormalizowanej metodologii LCA (Life Cycle Assessment).

Analiza cyklu życia produktu to ocena wpływu produktu na środowisko na wszystkich etapach jego życia, uwzględniająca: wydobycie potrzebnych surowców i ich transport do zakładu produkcyjnego, opakowanie produktu, odpady, transport gotowego produktu do dystrybutora i jego ostateczną utylizacja. Podejście to bierze się pod uwagę każdą fazę życia produktu, „od kołyski aż po grób”.

Elementy oceny wpływu na środowisko

GWP

Zmiany klimatu

GWP-total (Global Warming Potential - Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)  odnosi się do emisji/obecności gazów cieplarnianych w atmosferze (głównie CO2, N2O, CH4), które przyczyniają się do wzrostu temperatury na Ziemi.

  • GWP-kopalne
  • GWP-biogenne
  • GWP-LULUC (użytkowanie gruntów i zmiana przeznaczenia gruntów)

ODP

Niszczenie warstwy ozonowej

Potencjał niszczenia ozonu (Ozone Depletion Potential) odnosi się do degradacji stratosferycznej warstwy ozonu, zaangażowanej w blokowanie promieni UV ze światła słonecznego. Niszczenie jest powodowane szczególnie reaktywnymi składnikami pochodzącymi z chlorofluorowęglowodoru (CFC) lub chlorofluorometanu (CFM).

POCP

Wytwarzanie ozonu troposferycznego

Potencjał tworzenia toksycznego dla organizmów żywych ozonu w niskich warstwach atmosfery (The Photochemical Ozone Creation Potential). Zjawisko to występuje w miastach, w których codziennie powstają duże ilości zanieczyszczeń, takich jak LZO i NOx emitowane przez przemysł i pojazdy. Zachodzi głównie w okresie letnim.

EP

Eutrofizacja

Potencjał eutrofizacji (EP) odnosi się do wzbogacania wód w składniki odżywcze, co powoduje zachwianie równowagi w ekosystemach, a w efekcie śmierć fauny i zmniejszenie bioróżnorodności flory.

AP

Zakwaszanie

Potencjał zakwaszenia (Acidification Potential) odnosi się do emisji określonych substancji zakwaszających (tj. NOx, SOx) do powietrza. Substancje te obniżają pH opadów (kwaśne deszcze), powodując przewidywalne szkody w ekosystemie.

ADP-ELEMENTS

Wyczerpywanie zasobów abiotycznych – minerałów i metali

ADP – ELEMENTS (Abiotic Depletion Potential - Elements) odnosi się do wyczerpywania zasobów mineralnych.

ADP-FOSSIL

Wyczerpywanie zasobów abiotycznych – paliw kopalnych

ADP – FOSSIL (Abiotic Depletion Potential - fossil fuel) odnosi się do wyczerpywania zasobów paliw kopalnych.

WDP

Zużycie wody

WDP (Water Deprivation Potential - Potencjał Pozbawiania Wody) jest stosowany jako wskaźnik wpływu na środowisko, który wyraża konsumpcję wody słodkiej.

Jak weryfikujemy wyniki oceny wpływu na środowisko?

Wyniki uzyskane w ramach analizy według metodologii LCA są weryfikowane i certyfikowane przez zewnętrzną jednostkę za pomocą dokumentu EPD (Environmental Product Declaration) czyli Deklaracji Środowiskowej Produktu, publikowanej w Międzynarodowym Systemie EPD. Deklaracja Środowiskowa Produktu jest przygotowywana zgodnie z międzynarodowymi normami (m.in.: ISO 14025, EN 15804). 

Wszystkie deklaracje środowiskowe EPD, również dla produktów MAPEI, są publikowane na oficjalnej stronie internetowej programu https://www.environdec.com/home

Jak obliczamy ilość COdo skompensowania?

Ilość CO2 w formie ekwiwalentu emisji na kilogram produktu (wynik analizy LCA poświadczonej w EPD) mnoży się przez ilość ton sprzedanego produktu.

Jak kompensujemy emisję CO2?

Poprzez nabycie kredytów węglowych. Jeden kredyt odpowiada jednej tonie CO2 do skompensowania. Każdorazowy zakup kredytów węglowych jest potwierdzony stosownym certyfikatem (poniżej dokument potwierdzający skompensowanie emisji CO2 odnośnie do fugi ULTRACOLOR PLUS).

ULTRACOLOR PLUS_certyfikat kompensacji emisji CO2-A

Jak wybieramy projekty do realizacji w ramach offsetu węglowego?

Wybrane projekty muszą mieć znaczący i trwały wpływ na rozwój krajów rozwijających się, wykraczający daleko poza prostą redukcję emisji CO2, co pokrywa się z celami zrównoważonego rozwoju wskazywanymi przez ONZ z perspektywy społecznej, gospodarczej i środowiskowej.

baner web co2 zero MOBILE

Dlaczego ta inicjatywa jest godna zaufania:

  • Ponieważ emisję CO2 mierzymy za pomocą znormalizowanej metodologii LCA, a wyniki przedstawiamy w formie dokumentu EPD, podlegającego zewnętrznej weryfikacji
  • Ponieważ nabywamy certyfikowane kredyty węglowe, a realizowane w ich ramach projekty są monitorowane przez międzynarodowe organy
  • Ponieważ offset węglowy realizowany przez MAPEI jest działaniem dodatkowym, prowadzonym równolegle do codziennej pracy naszych laboratoriów badawczo-rozwojowych, których zadaniem jest opracowywanie receptur produktów o wysokiej jakości i trwałości (co minimalizuje wpływ na środowisko naturalne), bezpiecznych dla zdrowia wykonawców i ostatecznych użytkowników budowli

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz Newsletter, aby na bieżąco otrzymywać aktualności ze świata Mapei.