Privacybeleid

Mapei.nl

Het doel van dit privacybeleid is om te beschrijven hoe deze website wordt beheerd en hoe de persoonsgegevens van gebruikers/bezoekers van de website wordt verwerkt. Dit privacy beleid is ook ter informatie bedoeld, als beschreven in de artikelen 13 en 14 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna de "AVG" genoemd). Dit beleid is uitsluitend van toepassing op de website van Mapei Nederland B.V., niet op andere websites waartoe gebruikers toegang hebben via links. Mapei Nederland B.V., met het kantoorpand te Oude Apeldoornseweg 37 K, 7333 NR te Apeldoorn (de “Besloten Vennootschap”) is de gegevensbeheerder, conform artikel 4, n. 7 en 24 van de AVG, van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld.

In dit privacy beleid staat de verwerking van persoonsgegevens centraal. Met het verwerken van persoonsgegevens wordt bedoeld: “elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zelfs als deze niet in een database worden opgeslagen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, wissing of vernietiging”. Mapei Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens bij onder andere het aanmaken van een account op de website en bij het plaatsen van een bestelling.

Het verwerken van persoonsgegevens door Mapei Nederland B.V. brengt op basis van de AVG een aantal plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. Zo moeten wij degenen wiens persoonsgegevens wij verwerken informeren en zorgen voor passende maatregelen binnen de organisatie om privacygevoelige informatie te beschermen. Hieronder informeren wij je over de gegevensverwerking. Wij zullen onder meer ingaan op het soort gegevens die wij van je verwerken, met welke doeleinden we dit doen, onze zorgvuldigheid bij het uitwisselen van informatie, de rechten die je hebt en ons cookiebeleid.


1. Doel van de gegevensverwerking

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, verzamelen wij persoonsgegevens. Wij verzamelen bij het bestellen van artikelen persoonsgegevens om de bestelling af te ronden. Wij verzamelen bij het aanmaken van een account gegevens om inzicht in uw bestellingen te kunnen geven, of de gegevens die noodzakelijk zijn om je te kunnen aanmelden voor bepaalde diensten (denk aan: seminars). Bij het invullen van een contactformulier verzamelen wij de gegevens van de velden die je invult. Het is mogelijk dat wij gegevens verzamelen middels prijsvragen, workshops en andere acties/activiteiten waar je aan hebt deelgenomen en gegevens hebt achtergelaten. Verder verzamelen wij gegevens bij het surfen op de website.  
Gegevens die zijn verzameld via de bovenstaande wijze, kunnen uit de volgende categorieën bestaan:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Online klikgedrag
 • Bedrijfstak en functie
 • BTW-nummer
 • KvK nummer

2. Communicatie van de gegevens

Gegevens kunnen worden verwerkt door medewerkers van Mapei Nederland B.V., Mapei SpA of bedrijven van de Mapei Group als "personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking" (dwz personen die onder de directe autoriteit van de controller of verwerker staan, zijn gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken, zoals bedoeld in artikel 4, nummer 10 en 29 of de AVG) en gegevensverwerkers. Gegevens kunnen ook worden verwerkt door Mapei Group-bedrijven, technische en organisatorische diensten. Deze bedrijven zijn directe medewerkers van Mapei Nederland B.V. of de bedrijven van de Mapei Group en zijn aangesteld als gegevensverwerkers. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt en is op aanvraag verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar mapei@mapei.nl. Werknemers en medewerkers van alle Mapei-bedrijfstakken zullen op een verantwoordelijke en zorgvuldige wijze omgaan met de persoonsgegevens van onze gebruikers/bezoekers. Mapei Nederland B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

3. Aard van de verstrekking van gegevens en de gevolgen van de weigering

Artikel 6 van de AVG geeft 6 grondslagen op basis waarvan je gegevens mag verwerken. Hiervan zijn er 4 vaak voorkomend in gebruik door organisaties, te weten:

 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.  
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.
 • De verwerking is noodzakelijk in het kader van een gerechtvaardigd belang.
 • De verwerking is mogelijk door verkregen toestemming van de betrokkene.

Hieronder zullen wij de betreffende grondslag verder toelichten bij het betreffende onderwerp.

GEGEVENS VERWERKT VOOR HET VERLENEN VAN DIENSTEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE
Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die door de website worden aangeboden (zoals het registreren voor cursussen, congressen of seminars, het downloaden van software, het opslaan van projecten en productberekeningen of het ontvangen van nieuwsbrieven), is het verstrekken van een aantal persoonsgegevens vereist. Mapei Nederland B.V. stelt alleen het invullen van persoonsgegevens verplicht die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Deze gegevens verwerken wij op basis van de dienstverleningsovereenkomst die je in dit geval aangaat met Mapei Nederland B.V. De niet-verplichte informatie, die jij eventueel afgeeft, verwerken wij op basis van jouw toestemming. De weigering om deze informatie te leveren zal Mapei Nederland B.V. niet in staat stellen de vereiste service te verlenen.

GEGEVENS VERWERKT VOOR MARKETINGDOELEINDEN
Mapei Nederland B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden indien hier toestemming voor is gegeven, in de zin van art. 6, lid 1, letter (a) van de AVG. Door toestemming te geven voor de verwerking voor marketingdoeleinden, erkent de betrokkene specifiek de promotionele en commerciële doeleinden van de verwerking (inclusief de daaropvolgende administratieve en beheeractiviteiten). De gebruikte middelen om de marketingdoeleinden te verwezenlijken kunnen betreffen: bellen met de exploitant of contact via andere niet-elektronische middelen, het verzenden van e-mail of sms, fax, mms, automatische systemen zonder exploitant en dergelijke, alsmede elektronische platforms en andere elektronische middelen.

Een weigering om toestemming te geven voor de verwerking voor marketingdoeleinden, zal geen gevolgen hebben voor de uitvoering van een contract, zakelijke relatie of andere relatie met de gebruiker. De betrokkene is vrij om toestemming te geven voor verdere communicatie met derden die de verwerking voor marketingdoeleinden zou voortzetten. Indien deze toestemming niet wordt gegeven, heeft dit geen gevolgen voor de uitvoering van een contract, zakelijke relatie of andere relatie met de gebruiker.

GEGEVENS VERWERKT VOOR PROFILERINGSDOELEINDEN
Het is mogelijk dat voor marketingdoeleinden en om de services te verbeteren, het bedrijf gegevensverwerking uitvoert die gezien kan worden als "profilering". In art. 4, lid 1, sub (a) van de AVG, wordt “profilering” gedefinieerd als “elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen".

Mapei Nederland B.V. verwerkt enkel persoonsgegevens voor profileringsdoeleinden als hier voorgaande specifieke toestemming voor is gegeven door de betrokkene. Een weigering om toestemming te geven voor profilering heeft geen gevolgen voor de uitvoering van een contract, zakelijke relatie of andere relatie met de gebruiker.

INTREKKEN TOESTEMMING OM TE VERWERKEN
Indien de betrokkene toestemming heeft gegeven voor het verwerken van diens gegevens voor één of meer van de bij punt 3 doeleinden, is hij/zij te allen tijde vrij om deze toestemming weer in te trekken (art. 21 AVG). In een dergelijk geval zullen de persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden worden verwerkt.


4. Overdracht van de persoonsgegevens naar niet-EER-Derde Landen

De verzamelde en verwerkte gegevens kunnen voor de doeleinden bij punt 2 buiten de Europese Economische Ruimte (d.w.z. lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden overgedragen aan;

 • Externe leveranciers van IT-services en / of gegevensopslag, ook in de Cloud.
 • Bedrijven van de Mapei-Group.

De gegevens worden alleen overgedragen in overeenstemming met de vereisten gesteld in Europese privacywetgeving, in het bijzonder de AVG. Mapei Nederland B.V. zorgt bij doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte voor passende waarborging ter bescherming van de betreffende persoonsgegevens. Zo maken wij gebruik van modelcontracten, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, om aanvullende beveiligingsmaatregelen te bewerkstelligen ter bescherming van de persoonsgegevens. Te allen tijde moeten er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden in het kader van de veiligheid van de informatie:

 • Door jou aan te melden voor de EU-VS. Privacy Shield Framework voor de overdracht van persoonsgegevens van entiteiten in de EU naar entiteiten in de Verenigde Staten van Amerika of een gelijkwaardige overeenkomst met betrekking tot andere rechtsgebieden; of 
 • Overdracht van de gegevens naar een land waar de Europese Commissie de adequaatheid van het niveau van gegevensbescherming van dat land via zijn wetgeving heeft vastgesteld; of
 • Indien dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen ons en een derde partij en de overdracht in het belang van de betrokkene is voor de doeleinden van die overeenkomst; of
 • Wanneer de betrokkene heeft ingestemd met de gegevensoverdracht.


5. Duur van de verwerking van gegevens
De gegevens die wij verwerken, als genoemd bij punt 1, worden bewaard zolang het nodig is in het kader van het doel bij verzameling. Bij gegevens die verzameld zijn voor het aanmaken van een account, is dit zolang de gebruiker het account niet verwijdert. Als je een product hebt gekocht, zal dit zijn zolang de garantietermijn nog loopt. Enzovoort.  

Dit zal alleen anders zijn indien de wet daartoe verplicht.


6. Datacontroller en gegevensverwerkers

Mapei Nederland B.V.  
Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
Nederland


7. Rechten van de betrokkene
Indien aan Mapei Nederland B.V. persoonsgegevens zijn verstrekt, heb je in ieder geval het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tevens kun je bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens en eventueel verzoeken om een beperking van de verwerking.

Elke rectificatie, wissing of beperking van de verwerking die op verzoek van de betrokkene wordt uitgevoerd - tenzij dit onmogelijk is of een onredelijke inspanning vereist - wordt door Mapei Nederland B.V. ook meegedeeld aan eventuele derde partijen met wie de gegevens zijn gedeeld.  (Deze rechten vloeien voort uit artikel 13(2)(b)(d), 14(c)(e), 15,18,19,21 AVG.)

Het maken van aanspraak op uw rechten is eenvoudig: er kan een bericht worden gestuurd naar ons hierboven vermelde postadres of er kan een e-mail worden gestuurd naar mapei@mapei.nl. Hier kun je ook terecht voor het vermelden van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij, van Mapei Nederland B.V., ons uiterste best doen om dit samen met jou op te lossen. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via autoriteitpersoonsgegevens.nl.


8. Plug-ins voor sociale media

Deze website bevat plug-ins voor bepaalde social-media platforms (zoals Facebook). Plug-ins voor social-media zijn speciale hulpmiddelen waarmee de functies van social-media platformen rechtstreeks in de website kunnen worden opgenomen (zoals de "Vind ik leuk" -functie van Facebook) en worden aangegeven door het respectieve logo van elk platform voor social-media. Wanneer je een pagina op deze website bezoekt en interactie hebt met de plug-in (bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken), of als je besluit een opmerking achter te laten, wordt de overeenkomstige informatie door de browser rechtstreeks naar de social-media platform verzonden (in dit geval Facebook) dat het opslaat. Voor meer informatie over de doeleinden, het type en de methoden die worden gebruikt voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke informatie door het social-media platform en voor informatie over hoe je jouw rechten kunt uitoefenen, raadpleeg je het privacy beleid van het social-media platform.

9. Links naar websites van derden

Vanaf deze website is het mogelijk om via speciale links rechtstreeks verbinding te maken met websites van derden. De houder van deze website wijst alle verantwoordelijkheid af voor de manier waarop persoonlijke informatie wordt beheerd door websites van derden en voor het beheer van authenticatiegegevens die door derden worden verstrekt.

10. Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Mapei Nederland B.V. plaatst. Je kunt onze cookieverklaring inkijken door onderaan onze website te klikken op ‘Cookiebeleid’. 

Een aantal belangrijke punten uit ons cookiebeleid: 

Wij gebruiken geen cookies om informatie van persoonlijke aard door te geven. 

Het gebruik van cookies is strikt beperkt tot het verzenden van sessie-id’s die zijn vereist om de website veilig en efficiënt te kunnen gebruiken. 

Wij gebruiken permanente cookies om je automatisch te herkennen, telkens wanneer je de website bezoekt. 

Als bezoeker kun je via jouw browser zelf instellen hoe je wenst om te gaan met cookies. Zo heb je de mogelijkheid om cookies van websites te accepteren of te weigeren.  

Lees meer over ons cookiebeleid op www.mapei.com/nl/cookiebeleid.

In contact blijven

Abonneer je op onze nieuwsbrief om nieuws over Mapei te ontvangen