Privacybeleid

PRIVACYBELEID WEBSITE MAPEI.NL
Het doel van dit privacy beleid is om te beschrijven hoe deze website wordt beheerd en hoe de persoonlijke informatie van gebruikers / bezoekers van de website wordt verwerkt. Dit privacy beleid is ook ter informatie bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna de "AVG" genoemd).
Dit beleid is uitsluitend van toepassing op de website van Mapei Nederland B.V., niet op andere websites waartoe gebruikers toegang hebben via links.
Mapei Nederland B.V., met het kantoorpand te Twentepoort Oost 27,7609 RG te Almelo (de “Besloten Vennootschap”) is de gegevensbeheerder, conform artikel 4, n. 7 en 24 van de AVG, van de verwerking van de persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld.
Verwerking van persoonlijke gegevens betekent elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zelfs als deze niet in een database worden opgeslagen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, wissing of vernietiging;
Het bedrijf informeert u daarom als betrokkene, dat volgens de artikelen 13 en 14 van de GDPR deze gegevens worden verwerkt voor de hieronder aangegeven doeleinden, handmatig en/of met de ondersteuning van IT of telematische middelen.


1. Doel van de gegevensverwerking
De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR-bepalingen voor de volgende doeleinden:

- SURFINFORMATIE: Hoewel de IT-systemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te runnen hun routinetaken en -functies uitvoeren, verwerven ze bepaalde persoonlijke informatie die impliciet wordt overgedragen tijdens het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. De informatie die onder deze categorie valt, is: IP-adressen, het type browser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem, de domein- en websiteadressen die worden gebruikt om de website te openen of te verlaten, informatie op de pagina's binnen de website die de gebruiker bezoekt, het tijdstip waarop gebruiker toegang heeft gehad tot de website, hoe lang de gebruiker op elke pagina blijft, een interne route-analyse en andere parameters over het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze technische / IT-informatie wordt volledig anoniem verzameld, geconsolideerd en gebruikt. Deze gegevens worden verwerkt met als doel een correct gebruik van deze website mogelijk te maken en te controleren, en om anonieme statistische informatie over het gebruik ervan te verzamelen en worden onmiddellijk na de verwerking geannuleerd.

- DOOR DE GEBRUIKER VRIJWILLIGE GELEVERDE INFORMATIE . Gegevens die vrijwillig door de gebruiker kunnen worden verstrekt, worden alleen verwerkt voor zover de gebruiker toestemming verleent voor de verwerking en voor de volgende doeleinden:

- DIENSTVERLENING: Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten aangeboden door deze website, zoals het registreren voor cursussen, congressen of seminars, het downloaden van software, het opslaan van projecten en productberekeningen of het ontvangen van nieuwsbrieven, zal de bezoeker worden gevraagd om zich te registreren op de website en daarom een persoonlijke account aan te maken. Wanneer u zich registreert op de website, wordt de bezoeker gevraagd om vrijwillig bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken door een registratieformulier in te vullen, zoals voornaam, achternaam, thuisadres, e-mailadres, mobiel en / of vast telefoonnummer, bedrijfstak en functie. Ten slotte zal het optionele, expliciete en vrijwillige verzenden van e-mails naar de adressen die op deze website worden vermeld, ertoe leiden dat de persoonlijke gegevens van de afzender worden verkregen (bijvoorbeeld: voornaam, achternaam en e-mailadres). Persoonlijke informatie die op vrijwillige basis wordt verstrekt, is om een gebruikersaccount aan te maken en voor andere doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor en / of verbonden zijn met de levering en het juiste beheer van de gevraagde services, en om door de gebruiker geformuleerde vragen op toevallige basis te beantwoorden, via de website, per e-mail of via een ander communicatiesysteem beschikbaar

- MARKETING. Om e-mails te verzenden met onze nieuwsbrief of andere informatieve materialen en voor promotionele en/of marketingdoeleinden.

- PROFILERING. Voor profileringsdoeleinden gecorreleerd aan marktonderzoeken en statistische analyse. Deze categorie omvat ook activiteiten die verband houden met of verband houden met het profileren van gebruikers om hun smaak, voorkeuren, gewoonten, behoeften en keuzes te identificeren om de kwaliteit van de door de Mapei Group aangeboden diensten te verbeteren.


2. Communicatie van de gegevens

Gegevens kunnen worden verwerkt door werknemers en medewerkers van Mapei SpA of bedrijven van de Mapei Group als "personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking" (dwz personen die onder de directe autoriteit van de controller of verwerker staan, zijn gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken, zoals als bedoeld in artikel 4, nummer 10 en 29 of de AVG) en gegevensverwerkers.
Gegevens kunnen ook worden verwerkt door Mapei Group-bedrijven, technische en organisatorische diensten. Deze bedrijven zijn directe medewerkers van Mapei Nederland B.V. of de bedrijven van de Mapei Group en zijn aangesteld als gegevensverwerkers. Hun lijst wordt voortdurend bijgewerkt en is op aanvraag verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar mapei@mapei.nl.
 

3. Aard van de verstrekking van gegevens en de gevolgen van de weigering

GEGEVENS VERWERKT VOOR HET VERLENEN VAN DIENSTEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE
Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die door de website worden aangeboden (zoals het registreren voor cursussen, congressen of seminars, het downloaden van software, het opslaan van projecten en productberekeningen of het ontvangen van nieuwsbrieven), is het verstrekken van persoonlijke informatie noodzakelijk. De weigering om deze informatie te leveren zal Mapei Nederland B.V. niet in staat stellen de vereiste service te verlenen.

GEGEVENS VERWERKT VOOR MARKETINGDOELEINDEN
Om door te gaan met de verwerking voor marketingdoeleinden verkrijgt Mapei Nederland B.V. een specifieke, afzonderlijke, expliciete, gedocumenteerde, preventieve en optionele toestemming.
Door toestemming te geven voor de verwerking voor marketingdoeleinden, erkent de betrokkene specifiek de promotionele, commerciële en marketingdoeleinden (inclusief de daaropvolgende administratieve en beheeractiviteiten) en staat de verwerking uitdrukkelijk toe (de gebruikte middelen voor het proces kunnen zijn: bellen met de exploitant of andere niet-elektronische middelen, geen telematica of niet ondersteund door automatische, elektronische of telematische mechanismen en / of procedures en waarbij de middelen die voor het proces worden gebruikt e-mail, fax, sms, mms, automatische systemen zonder exploitant en dergelijke zijn, inclusief elektronische platforms en andere elektronische middelen) volgens art. 6, lid 1, letter (a) van de AVG.
Een weigering om toestemming te geven voor de verwerking voor marketingdoeleinden, zal geen gevolgen hebben voor de uitvoering van een contract, zakelijke relatie of andere relatie met de gebruiker.
De betrokkene is vrij om toestemming te geven voor verdere communicatie met derden die de verwerking voor marketingdoeleinden zou voortzetten. In het geval van een weigering om de toestemming te geven voor verdere communicatie met derden die verwerking voor marketingdoeleinden zou voortzetten, zal dit tot gevolg hebben dat er geen communicatie zal plaatsvinden en de gegevens uitsluitend en exclusief door het bedrijf worden verwerkt, waarbij de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de behandeling voor marketingdoeleinden.

GEGEVENS VERWERKT VOOR PROFILINGDOELEINDEN
Het is mogelijk dat voor marketingdoeleinden en om de services te verbeteren, het bedrijf gegevensverwerking voert uit via "profilering". Voor dergelijke verwerking en ten behoeve van volledige informatie wordt verwezen naar de definitie in de art. 4, paragraaf 1, n. (4) van de AVG, waarin "profilering" wordt gedefinieerd als "elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren".
Om door te gaan met de profileeractiviteit verkrijgt Mapei Nederland B.V. de voorafgaande en specifieke toestemming van de betrokkene.
In het geval van een weigering om toestemming te geven voor profilering, is het gevolg dat het bedrijf niet verder kan gaan met de bovengenoemde verwerking. Het is de betrokkene vrij om toestemming te geven voor marketingdoeleinden en niet voor profileringsactiviteiten en / of verdere communicatie met derden die zou overgaan tot profilering van activiteiten. In het geval van een weigering om de toestemming te geven voor de profileringsactiviteiten en / of verdere communicatie naar derden die overgaan tot profilering van activiteiten, zal dit tot gevolg hebben dat er geen profileringsactiviteiten door het bedrijf en communicatie aan derden plaatsvindt en de gegevens uitsluitend door het bedrijf worden verwerkt, waarbij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de behandeling voor marketingdoeleinden. De gegevens die onderwerp zijn van profileringsactiviteiten zijn geen voorwerp van openbaarmaking.

ALGEMENE BEPALINGEN
In elk geval, zelfs als de betrokkene toestemming heeft gegeven om het bedrijf toestemming te geven om alle bovengenoemde doeleinden na te streven, blijft hij / zij te allen tijde vrij om het in te trekken.
Zoals bepaald in artikel 21 van de AVG, heeft de Geregistreerde Persoon het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen voor de bovengenoemde doeleinden. In een dergelijk geval zullen de persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden worden verwerkt.


4. Overdracht van de persoonsgegevens naar niet-EER-Derde Landen

De verzamelde en verwerkte gegevens kunnen voor de bovengenoemde doelen buiten de Europese Economische Ruimte (d.w.z. lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden overgedragen aan;
- Externe leveranciers van IT-services en / of gegevensopslag, ook in de Cloud.
- Bedrijven van de Mapei-Group.
- De gegevens worden alleen overgedragen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en wanneer de overbrengingsmiddelen voldoende waarborg bieden met betrekking tot de gegevens, bijvoorbeeld: via een overeenkomst voor gegevensoverdracht, waarin de huidige model contractbepalingen zijn opgenomen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. De verzamelde en verwerkte gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (d.w.z. lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden overgedragen aan;
- Externe leveranciers van IT-services en / of gegevensopslag, ook in de Cloud.
- Bedrijven van de Mapei-Group.
- door middel van een overeenkomst tot gegevensoverdracht, waarin de huidige modelcontractbepalingen zijn opgenomen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens door gegevenscontroleurs in de EER aan gegevenscontroleurs en -processoren in rechtsgebieden zonder toereikende gegevensbeschermingswetgeving; of
- door u aan te melden voor de EU-VS. Privacy Shield Framework voor de overdracht van persoonsgegevens van entiteiten in de EU naar entiteiten in de Verenigde Staten van Amerika of een gelijkwaardige overeenkomst met betrekking tot andere rechtsgebieden; of
- overdracht van de gegevens naar een land waar de Europese Commissie de adequaatheid van het niveau van gegevensbescherming van dat land via zijn wetgeving heeft vastgesteld; of
- indien dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen ons en een derde partij en de overdracht in het belang van de betrokkene is voor de doeleinden van die overeenkomst; of
- wanneer de betrokkene heeft ingestemd met de gegevensoverdracht.
- 1. Duur van de verwerking van gegevens
- Alle persoonlijke gegevens worden verzameld en geregistreerd op een wettige en eerlijke manier en voor de hierboven beschreven doeleinden. Gegevens worden ook verwerkt met behulp van IT-systemen en databases op voorwaarde dat die consistent zijn met de genoemde doeleinden om hun veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.
- De persoonsgegevens worden op zodanige wijze opgeslagen dat het evenredigheidsbeginsel wordt nageleefd dat identificatie van de betrokkene mogelijk is en totdat de doeleinden van de verwerking zijn nagestreefd.


5. Duur van de verwerking van gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden verzameld en geregistreerd op een wettige en eerlijke manier en voor de hierboven beschreven doeleinden. Gegevens worden ook verwerkt met behulp van IT-systemen en databases op voorwaarden dat die consistent zijn met de genoemde doeleinden om hun veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.
De persoonsgegevens worden op zodanige wijze opgeslagen dat het evenredigheidsbeginsel wordt nageleefd dat identificatie van de betrokkene mogelijk is en totdat de doeleinden van de verwerking zijn nagestreefd.


6. Datacontroller en gegevensverwerkers

Databeheerder
Mapei Nederland B.V.  
Twentepoort Oost 27
7609 RG, Almelo
Nederland
 
Zoals hierboven vermeld, kunnen gegevens ook worden verwerkt door vertrouwde bedrijven die namens Mapei Nederland B.V. of de bedrijven van de Mapei-Group technische en organisatorische diensten verlenen. Deze bedrijven zijn directe medewerkers van Mapei Nederland B.V. of van de Mapei Group-bedrijven en worden benoemd als gegevensverwerkers. Hun lijst wordt voortdurend bijgewerkt en is op verzoek verkrijgbaar door een mededeling te sturen naar het hierboven vermelde adres of een e-mail te sturen naar mapei@mapei.nl


7. Rechten van de betrokkene

Op grond van artikel 13, tweede lid, letters b en d), 14, tweede lid, letters c en e), 15, 18, 19 en 21 van de AVG, de Betrokkene:
a) heeft het recht om aan het bedrijf toegang te vragen tot de persoonsgegevens, de rectificatie of verwijdering ervan, de beperking van de verwerking of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan;
b) heeft het recht op overdraagbaarheid van de gegevens overeenkomstig artikel 20 van de AVG;
c) heeft het recht een claim in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de procedures en indicaties die beschikbaar zijn op de officiële website van de Autoriteit www.garanteprivacy.it.
Elke rectificatie, wissing of beperking van de verwerking die op verzoek van de Betrokkene wordt uitgevoerd - tenzij dit onmogelijk is of een onredelijke inspanning vereist - wordt door het Bedrijf meegedeeld aan degenen aan wie de persoonlijke gegevens zijn meegedeeld. Het Bedrijf kan zijn naam doorgeven aan de Betrokkene, indien daarom wordt gevraagd door de Betrokkene.
De uitoefening van rechten is niet onderworpen aan enige vorm van dwang en is gratis. Om de rechten uit te oefenen, kan de Geregistreerde persoon contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres of een e-mail sturen naar mapei@mapei.nl


8. Plug-ins voor sociale media

Deze website bevat plug-ins voor bepaalde social-media platforms (zoals Facebook). Plug-ins voor social-media zijn speciale hulpmiddelen waarmee de functies van social-media platformen rechtstreeks in de website kunnen worden opgenomen (zoals de "Vind ik leuk" -functie van Facebook) en worden aangegeven door het respectieve logo van elk platform voor social-media. Wanneer u een pagina op deze website bezoekt en interactie hebt met de plug-in (bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken), of als u besluit een opmerking achter te laten, wordt de overeenkomstige informatie door de browser rechtstreeks naar de social-media platform verzonden (in dit geval Facebook) dat het opslaat. Voor meer informatie over de doeleinden, het type en de methoden die worden gebruikt voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke informatie door het social-media platform en voor informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, raadpleegt u het privacy beleid van het social-media platform.


9. Links naar websites van derden

Vanaf deze website is het mogelijk om via speciale links rechtstreeks verbinding te maken met websites van derden.
De houder van deze website wijst alle verantwoordelijkheid af voor de manier waarop persoonlijke informatie wordt beheerd en beheerd door websites van derden en voor het beheer van authenticatiegegevens die door derden worden verstrekt.


10. Cookies

Cookies zijn informatiepakketten die door een webserver (bijvoorbeeld de website) worden verzonden naar de internetbrowser van de gebruiker, die automatisch worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vervolgens automatisch worden teruggestuurd naar de server telkens wanneer de website wordt geopend. De standaardinstelling voor bijna alle webbrowsers is om cookies automatisch te accepteren. Deze website gebruikt geen cookies om informatie van persoonlijke aard door te geven. Het gebruik van sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en worden geannuleerd telkens wanneer de webbrowser wordt gesloten) is strikt beperkt tot het verzenden van sessie-id's die zijn vereist om de website veilig en efficiënt te kunnen gebruiken. Sessiecookies die op deze website worden gebruikt, vermijden de noodzaak om andere IT-technieken te gebruiken, die mogelijk nadelig zijn voor de privacy van de gebruiker tijdens het surfen, en staan niet toe dat de persoonlijke informatie van de gebruiker wordt verkregen. Permanente cookies worden ook gebruikt door deze website, dat wil zeggen cookies die op de harde schijf van de computer worden bewaard tot ze verlopen of worden geannuleerd door de gebruiker / bezoeker. Door permanente cookies te gebruiken, worden bezoekers van de website (of andere gebruikers die dezelfde computer gebruiken) automatisch herkend telkens wanneer zij de website bezoeken. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat deze alle cookies accepteert / weigert of dat er telkens wanneer een cookie wordt voorgesteld een bericht verschijnt, zodat deze kunnen beslissen of ze het willen accepteren of niet. De gebruiker kan op elk moment de standaardinstelling wijzigen en alle cookies uitschakelen (dat wil zeggen, deze volledig blokkeren) door het hoogste beschermingsniveau te selecteren. Voor alle andere informatie met betrekking tot de kenmerken, types, methoden en manieren om cookies die op de website aanwezig zijn te verwijderen, te annuleren of uit te schakelen, wordt verwezen naar het specifieke Cookiebeleid.

 

In contact blijven

Abonneer je op onze nieuwsbrief om nieuws over Mapei te ontvangen