sistemska rešenja
proizvodi
zaštita životne sredine
31/05/2011
Hidroizolacija podzemnih delova konstrukcija
Zaštita od vode je širok pojam. Predstavlja različite tehničke mere kojima štitimo sve one delove objekata koji su privremeno ili stalno pod uticajem vode ili vlage, bez obzira na njihov izvor. Pojam hidroizolacije predstavlja jednu od mogućih mera zaštite od vode ili vlage. U ukopanim delovima objekta, hidroizolacijom štitimo konstrukciju i unutrašnje prostore od prodora vode, odnosno vlage, koje se nalaze u zemljištu. Samim tim su izbor odgovarajućeg materijala odnosno proizvoda i pravilna ugradnja veoma važni. Naknadna sanacija je veoma kompleksna, skupa i često uspešna tek nakon većeg broja pokušaja.

Geomehanički i hidrološki podaci su osnova za izbor odgovarajućeg tipa hidroizolacije i po njima se defi nišu svi važni parametric za izradu projektnog rešenja. Prilikom izbora sistema hidroizolacije projektantu mora da bude na raspolaganu geomehanički elaborat. Projektant treba da se pridržava i uvaži sve parameter iz elaborata kako bi se izbegli eventualni problemi.

Tehnička regulativa koja se bavi ovom problematikom najkompletnije je obrađena u nemačkom
standardu DIN 18195. Ipak, nedostatak ovog standarda je upotreba relativno malog broja materijala za hidroizolaciju podzemnih delova konstrukcije tako da nisu obuhvaćeni brojni novi materijali i postupci rada koji su u građevinskoj praksi dali željene rezultate. Pomenuti standard se trenutno koristi za rešenja za zaštitu konstrukcije od uticaja vode iz tla, procedne vode i vode pod pritiskom. Pripremljena je i nova evropska tehnička regulativa iz ove oblasti. U novim standardima biće obuhvaćene sve vrste hidroizolacionih materijala, njihova primena, zahtevani kvalitet i metode ispitivanja u širem području hidroizolacije za sve delove objekata.

I pored toga što određeni tipovi hidroizolacije nisu obuhvaćeni standardom DIN 18195, za neke
veoma upotrebljive proizvode je odgovarajućim sertifi katima dokazano da ispunjavaju tražene
tehničke uslove isto ili čak više od onih koji su navedeni u normi. Kao argument za primenu određenih proizvoda koji nisu u skladu sa DIN 18195 treba jasno naznačiti pridržavanje zahteva
navedenih u predlogu normi EN. Projektant prilikom izbora hidroizolacije za podzemne delove
kon strukcija može da primeni sledeće sisteme:

- bitumenske trake za zavarivanje ili samolepljive trake*
- bitumenske emulzije
- sintetičke folije (membrane)
- hidroizolacione cementne mase
- bentonit barijere
- čepaste folije (membrane) HDPE
- »bele kade«

* Uzevši u obzir opštu projektnograđevinsku praksu moguća je primena bitumenskih traka koje se ugrađuju lepljenjem vrućim bitumenskim premazima kao i samolepljive bitumenske trake.

Tekst možete pročitati i u reviji Svet Mapei br 7 ili preuzeti pdf fajl ovde
Hidroizolacija podzemnih delova konstrukcije
Mapei SRB d.o.o. Save Kovačevića bb - 11 309 Beograd - Leštane - Fax +381 11 4046 971 - office@mapei.rs