Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

Cilj ove politike privatnosti je da opiše na koji način se vrši administriranje ovog veb-sajta i na koji način se obrađuju lični podaci korisnika/posetilaca veb-sajta. Ova politika privatnosti takođe služi u svrhu davanja informacija u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon). 

Ova politika se primenjuje isključivo na veb-sajt koji je u vlasništvu Mapei SRB d.o.o. Beograd, ne na druge sajtove koje korisnici mogu posećivati putem linkova. 

Mapei SRB d.o.o. Beograd sa sedištem na adresi Beograd-Leštane, ulica Save Kovačevića bb (u daljem tekstu: Mapei) je Rukovalac podataka, u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 8) Zakona. 

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

U skladu sa navedenim, Mapei je preduzeo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti da to predoči, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, u skladu sa članom 41. Zakona.

Svrha obrade podataka

Podaci su obrađeni u skladu sa odredbama Zakona, u sledeću svrhu: 

1. PRETRAŽIVANJE INFORMACIJA

Dok IT sistemi i softverske procedure prilagođene tako da upravljaju ovim veb-sajtom, obavljaju svoje rutinske zadatke i funkcije, one prikupljaju izvesne lične informacije koje se implicitno prenose kada se koriste komunikacioni protokoli Interneta. Informacije koje potpadaju pod ovu kategoriju su: IP adrese, tip pretraživača koji se koristi, operativni sistem, adrese domena i vebsajta koje se koriste za pristup ili napuštanje vebsajta, informacije o stranicama u okviru vebsajta posećenog od strane korisnika, vreme u koje je korisnik posetio vebsajt, koliko se korisnik zadržao na svakoj stranici, analiza unutrašnje rute i drugi parametri o operativnom sistemu i IT okruženju korisnika. Ove tehničke/IT informacije se prikupljaju, konsoliduju i koriste potpuno anonimno. Ovi podaci se obrađuju u cilju dozvole pristupa i kontrole ispravne upotrebe ovog vebsajta, kao i prikupljanja anonimnih statističkih informacija o njihovoj upotrebi, i biće izbrisani odmah nakon obrade. 

2. INFORMACIJE KOJE KORISNIK DOBROVOLJNO DAJE

Podaci koji mogu biti dobrovoljno dostavljeni od strane korisnika i koji se obrađuju samo do onog nivoa do koga korisnik da svoju saglasnost za obradu i u sledeću svrhu:

  • PRUŽANJE USLUGA: Za pristup određenim uslugama koje nudi ovaj vebsajt, kao što je prijavljivanje na kurseve, konvencije ili seminare, skidanje softvera, čuvanje kalkulacija za projekte i proizvode ili primanje vesti, od posetioca će se tražiti da se registruje na vebsajt, i u tu svrhu, da kreira lični nalog. Prilikom registracije na vebsajt, od posetioca će se tražiti da dobrovoljno otkrije izvesne lične informacije tako što će popuniti registracioni formular, kao što su ime, prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj mobilnog i/ili fiksnog telefona, odeljenje na poslu i naziv radnog mesta. Naposletku, opciono, eksplicitno i dobrovoljno slanje mailova na adrese naznačene na ovom vestajtu će dovesti do dobijanja ličnih informacija o pošiljaocu (na primer: ime, prezime i e-mail adresa). Lične informacije koje se dobrovoljno daju služe za kreiranje korisničkog naloga i u druge svrhe za koje su striktno neophodni, i/ili sa njima povezani, za dostavu i ispravnu administraciju zahtevanih servisa, kao i za odgovaranje na pitanja koja je formulisao korisnik, s vremena na vreme, preko vebsajta, putem e-maila ili putem bilo kog drugog dostupnog sistema komunikacije.
  • MARKETING: Radi slanja e-mailova sa našim vestima ili drugim informativnim materijalima, kao i u promotivne i/ili marketinške svrhe.
  • PROFILISANJE: U svrhu profilisanja povezanih sa istraživanjem tržišta i statističkom analizom. Ova kategorija takođe obuhvata aktivnosti povezane ili u korelaciji sa profilisanjem korisnika radi identifikacije njihovih ukusa, preferencija, navika, potreba i izbora radi poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža Mapei.

3. KOMUNIKACIJA PODATAKA

Podaci mogu biti obrađeni od strane zaposlenih iz Mapei kao “obrađivača” (lica koja pod direktnim autoritetom Rukovaoca, ima ovlašćene da obradi lične podatke), kako je to navedeno u članu 45. Zakona.

Priroda pružanja podataka i posledice odbijanja

PODACI OBRAĐENI RADI PRUŽANJA USLUGA NA VEBSAJTU 

Za pristup izvesnim uslugama koje pruža vebsajt (kao što je prijava na kurseve, konvencije ili seminare, skidanje softvera, čuvanje kalkulacija projekata i proizvoda ili primanje vesti), neophodna je dostava ličnih informacija. Odbijanje da se dostave navedene informacije će dovesti do toga da Mapei nije u mogućnosti da pruži zahtevane usluge. 

OBRADA PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

Radi nastavljanja sa obradom u marketinške svrhe, Mapei prikuplja specifičnu, posebnu, izraženu, dokumentovanu, preventivnu i opcionu saglasnost.

Davanjem saglasnosti Korisnik/posetilac veb sajta prihvata da se njegovi lični podaci  obrađuju u promotivne, komercijalne i marketinške svrhe (uključujući posledične administrativne i upravljačke aktivnosti). Obrada se može vršiti na sledeće načine: razgovor sa operaterom ili druga ne-elektronska sredstva, koja nisu telematička ili koja nisu podržana od strane automatskih, elektronskih ili telematičkih mehanizama i/ili procedura, i gde su sredstva korišćena za proces, obradu e-mail, fax, sms, mms, automatski sistemi bez operatera i slično, uključujući elektronske platforme i druga elektronska sredstva), u skladu sa članom 15 stav 1. Zakona 

Odbijanje da se obezbedi saglasnost na obradu u marketinške svrhe neće imati nikakve posledice u pogledu izvršenja ugovora, poslovnog odnosa ili druge vrste odnosa sa korisnikom.

Korisnik/posetilac vebsajta ima slobodu da dostavi saglasnost na dalje otkrivanje trećim licima, koja bi nastavila sa obradom podataka u marketinške svrhe. U slučaju odbijanja da se dostavi saglasnost na dalje otkrivanje podataka trećim licima koja bi nastavila sa obradom podataka u marketinške svrhe, posledice bi bile takve da ne bi bilo komunikacije i da će podaci biti obrađeni isključivo i jedino od strane Kompanije, kojoj je Predmet obrade podataka dao saglasnost na obradu u marketinške svrhe.

PODACI OBRAĐENI U SVRHU PROFILISANJA

Postoji mogućnost da Mapei sprovodi obradu podataka kroz “profilisanje”, u marketinške svrhe i radi poboljšanja usluga. Za tu vrstu obrade i u svrhu potpune informacije, navodimo definiciju u članu 4. stav. 1 tačka 5) Zakona, kojim se „profilisanje“ definiše kao „svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja“.

Da bi se nastavilo sa aktivnošću profilisanja, Mapei obezbeđuje prethodne i posebne saglasnosti od Korisnika/posetioca vebsajta.

U slučaju odbijanja da se dostavi saglasnost na aktivnosti profilisanja, posledice su da je nemoguće da Mapei nastavi sa gore navedenom obradom. Korisnik/posetilac vebsajta ima slobodu da dostavi saglasnost za marketinške svrhe, ali ne i za aktivnosti profilisanja i/ili dalje otkrivanje trećim licima koja bi nastavila sa aktivnostima profilisanja. U slučaju odbijanja da se dostavi saglasnost na aktivnosti profilisanja i/ili dalje otkrivanje podataka trećim licima koja bi nastavila sa obradom u svrhu aktivnosti profilisanja, posledice bi bile takve da ne bi bilo aktivnosti profilisanja od strane Mapei i komunikacije sa trećim licima, a podaci će se obrađivati jedino i isključivo od strane Mapei, gde je Korisnik/posetilac vebsajta dao saglasnost na obradu u marketinške svrhe. Podaci koji nisu predmet aktivnosti profilisanja neće biti predmet bilo kakvog otkrivanja.

Opšte odredbe

 

U svakom slučaju, čak i kada je lice čiji se podaci obrađuju dalo saglasnost Mapei da sprovede sve gore navedene radnje, on/ona će u svakom trenutku zadržati slobodu da je opozovu. Kao što je predviđeno članom 15 stav. 3. Zakona, Korisnik/posetilac vebsajta ima pravo da u svakom trenutku opozove pristanak za obradu podataka u gore navedene svrhe. U tom slučaju, lični podaci se više neće obrađivati u gore navedene svrhe.

 

 

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Prikupljeni i obrađeni podaci se mogu preneti u gore navedene svrhe u drugu državu, na deo njene teritorije, ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, ukoliko je utvrđeno da ta druga država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili ta međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, kao i ukoliko je sa drugom državom ili međunarodnom organizacijom zaključen međunarodni sporazum o prenosu podataka ličnosti, sve u skladu sa odredbom člana 64. Zakona.

Rukovalac ili obrađivač mogu da prenesu podatke o ličnosti u drugu državu, na deo njene teritorije ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju, samo ako je rukovalac, odnosno obrađivač obezbedio odgovarajuće mere zaštite ovih podataka i ako je licu na koje se podaci odnose obezbeđena ostvarivost njegovih prava i delotvorna pravna zaštita

 

TRAJANJE OBRADE PODATAKA

Svi lični podaci se prikupljaju i registruju, unose na zakonit i ispravan način i u gore opisanu svrhu. Podaci se takođe obrađuju uz pomoć IT sistema i baza podataka pod uslovima koji su u skladu sa navedenom svrhom, kako bi se osigurala njihova sigurnost i poverljivost.

Lični podaci će biti sačuvani u skladu sa principom proporcionalnosti na takav način da omogućavaju identifikaciju predmeta obrade podataka sve dok proces obrade ne bude završen.

 

RUKOVALAC PODATAKA

Rukovalac podataka je: 

MAPEI SRB d.o.o. Beograd - Leštane 
Save Kovačevića bb

11309 Beograd - Leštane

Republika Srbija

 

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Rukovalac je dužan da u skladu sa članovima 21., 23., 24., 26., 29. do 31., 33., 36 do 38. i 53 Zakona preduzme odgovarajuće mere da bi licu na koje se podaci odnose omogući:

a) pristup informacijama koje se pružaju kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose;

b) pristup informacijama koje se pružaju kad se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se odnose;

c) pravo lica na koje se podaci o ličnosti odnose na pristup;

d) pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničavanje i prenosivost;

e) pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka;

f) obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti.

 

LOGOVANJE NA DRUŠTVENE MREŽE

Ovaj vebsajt sadrži mogućnost logovanja na izvesne platforme društvenih mreža (kao što je Facebook, Instagram). Logovanja na društvene mreže (eng. Plug-ins) su specijalni alati koji dozvoljavaju funkcije platformi društvenih mreža da budu direktno inkorporirane na vebsajt (kao što je “Like” funkcija Facebook-a) i označeni su odgovarajućim logom svake platforme društvenih mreža. Kada odete da posetite stranicu na ovom vebsajtu i imate interakciju sa linkom za logovanje (kao što je klik na dugme “Like”), ili ako odlučite da ostavite komentar, odgovarajuća informacija se prenosi putem pretraživača direktno na platformu društvene mreže (u ovom slučaju Facebook) koja je pamti. Za više informacija o svrhi, tipu i načinu, korišćenim za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih informacija od strane platforme društvene mreže, i svaka informacija o tome kako da primenite svoja prava, molimo da pogledate Politiku privatnosti na platformi društvene mreže.

 

LINKOVI DO VEBSAJTOVA TREĆIH LICA

Sa ovog vebsajta, moguće je povezati se direktno na veb-sajtove trećih lica putem namenskih linkova. Vlasnik ovog veb-sajta se odriče svake odgovornosti za način na koji se administriraju i kako se raspolaže ličnim podacima od strane vebsajtova trećih lica i upravljanjem kredencijalima autentifikacije koje dostavljaju treća lica.

 

KOLAČIĆI

Kolačići predstavljaju pakete informacija koje šalje veb server (npr. Veb-sajt) do internet pretraživača korisnika, koji se automatski snime u kompjuter korisnika i koji se zatim automatski vrate do servera svaki put kada se pristupi veb-sajtu. Predefinisano podešavanje za skoro sve veb-pretraživače je da automatski prihvataju kolačiće. Ovaj veb-sajt ne koristi kolačiće za prenos informacija lične prirode. Upotreba kolačića po sesiji (koji se ne čuvaju trajno u kompjuteru korisnika i brišu se svaki put kada se izađe sa veb-sajta) je strogo ograničeno na prenos identiteta sesije koji su potrebni radi dozvole veb-sajta da se koristi bezbedno i efikasno. Kolačići po sesiji koje koristi ovaj veb-sajt izbegavaju potrebu da se koriste druge IT tehnike, koje bi potencijalno mogle biti štetne za privatnost korisnika prilikom surfovanja i ne dozvoljavaju preuzimanje ličnih informacija korisnika. Ovaj veb-sajt takođe koristi trajne kolačiće, to jest, kolačiće koji ostaju sačuvani na hard disku kompjutera dok ne isteknu ili ih korisnik/posetilac ne izbriše. Upotrebom trajnih kolačića, posetioci veb-sajta (ili drugi korisnici koji koriste isti kompjuter) se automatski prepoznaju svaki put kada posete vebsajt. Posetioci imaju mogućnost da podese svoj pretraživač tako da prihvata/odbija sve kolačiće ili da se svaki put pojavi poruka kada se predlaže kolačić, tako da mogu sami da odluče da li će ga prihvatiti ili ne. U bilo kom trenutku, korisnik može da izmeni predefinisano podešavanje i isključi sve kolačiće (to jest, da ih u potpunosti blokira) odabirom najvećeg stepena zaštite.

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti