Правила и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.MAPEI.IT
Уебсайтът www.mapei.it (наричан по-долу „Сайтът“) е собственост на Mapei S.p.A (наричана по-долу „Mapei“) и е онлайн информационна услуга, предоставяна от Mapei. Използването му е разрешено само след приемане на следните правила и условия. Ако нямате намерение на приемете тези условия, моля, не използвайте сайта.

 

Авторско право и търговски марки

Съдържанието на Сайта, включително, но не само, статии, документи, търговски марки, лога, изображения, графики и тяхното оформление и адаптации, са защитени от законите за авторското право и търговските марки. Сайтът също така може да съдържа изображения, документи, лога и търговски марки от трети страни, които изрично са упълномощили Mapei да ги използва и публикува в Сайта. Горепосочените материали от трети страни също са защитени от законите за авторското право и търговските марки. Освен ако не са предназначени за лична употреба, е забранено копирането, промяната, разпространението, публикуването или използването на съдържанието на Сайта без конкретно разрешение от Mapei. Забранено е да се продават или разпространяват копия на Сайта или която и да е част от него за търговски цели. Материалите може да се изтеглят от Сайта само ако това е изрично разрешено и конкретно посочено в различните страници на Сайта. Посоченото разрешение е само за лична и нетърговска употреба на изтеглените материали и всяка друга форма на употреба е забранена. Никоя част от съдържанието на Сайта не може да се счита, че има изрично или подразбиращо се разрешение от трети страни за използване на търговските марки, статиите, изображенията графиките, звуците или друг компонент на Mapei, обхванат от законите за поверителност, съгласно предходните параграфи.

 

Ограничения на отговорността

По отношение на информацията, съдържаща се в Сайта

Въпреки че Mapei полага всички усилия, за да проверява надеждността и точността на информацията, съдържаща се в Сайта, както и да поддържа тази информация актуализирана, Mapei не гарантира точността, пълнотата или актуалността на споменатата информация и отхвърля всякаква отговорност за възможни грешки, непълноти или неточности. По същия начин Mapei не може да носи отговорност за пряка или косвена щета вследствие на използването на информацията, съдържаща се в Сайта.

По отношение на функционирането на Сайта

Mapei не може да носи отговорност за щети, причинени от прекъсване, прекратяване, забавяне или аномалия във връзката със Сайта поради прекъсвания на захранването, лоши телефонни връзки и сигнали или лоша интернет услуга, или за щети, причинени от изтеглени материали, съдържащи се в Сайта, когато това е разрешено, включително щети по електронното оборудване, причинени от вируси.

По отношение на наличието на връзки

Mapei не носи отговорност за съдържанието на друг уебсайт, до който може да бъде осъществен достъп през Сайта или през който може да бъде осъществен достъп до Сайта. Mapei предупреждава, че няма контрол върху съдържанието на такива уебсайтове и като трета страна не може да носи отговорност за съдържанието и материалите, включително рекламни материали, публикувани в тези уебсайтове, или за каквито и да е продукти или услуги, които те предлагат. Споменатите продукти или услуги не може да се считат за спонсорирани, споделени или поддържани от Mapei по никакъв начин.

 

Използване за законни цели

Потребителите трябва да използват Сайта и услугите му само и във всички случаи за законни цели, без да нарушават правата на трети страни. Потребителите трябва също така да обръщат специално внимание на законите за защита на данните, законите за интелектуална и индустриална собственост, защитата на личните данни, текущото законодателство относно киберпрестъпността и законодателството по отношение на телекомуникациите.

 

Регистрирани потребители

Всеки потребител, който има намерение да се регистрира за зони, секции или конкретни услуги на Сайта, трябва да предоставя само информация, която е пълна, актуална, точна и се отнася до конкретния потребител. Потребителят трябва също така да съобщава своевременно за всякакви промени в личните си данни, необходими за регистриране в Mapei. Mapei си запазва правото да проверява точността на подадената информация и може да откаже достъп на потребителя до Сайта и/или до някой или всички негови ресурси, услуги или съдържание.

Ако е необходимо да влезе за достъп до Сайта или някоя част на Сайта, потребителят трябва да използва опцията за излизане в края на всяка сесия. Mapei си запазва правото да „отписва“ онези потребители, чиито акаунт, след влизането в Сайта, остава в режим на изчакване за значителен период от време, което се определя по неотменима преценка на Mapei.

Всеки потребител е отговорен за запазване в тайна на номера на акаунта си, паролата и всички други данни, както и за всяка дейност, извършена чрез неговия акаунт. За неупълномощено използване на акаунт или каквото и да е друго нарушение на защитата трябва да се съобщава незабавно на администратора на уебсайта Bracco, като се използват посочените данни за контакт.

 

Комуникации и информация, изпращана от потребителите чрез Сайта

Потребителят поема цялата отговорност за съдържанието на всякакви изпратени съобщения и приема да носи пълна отговорност за и декларира и гарантира, че е законен собственик на съдържанието на тези съобщения, като освобождава Mapei – както и компанията и/или всички, които са свързани със или управлявани от нея, нейните ръководители и служители – от искания за възстановяване на щети или компенсации. Освен това потребителят освобождава Mapei от отговорност по искания от трети страни към Mapei, компанията или някой от субектите, споменати по-горе, за щети, причинени от поведението на потребителя или което и да е лице, упълномощено от потребителя да осъществява достъп до Сайта.

Цялата информация и всички материали, предоставени от който и да е потребител чрез Сайта, няма да се счита за поверителна или запазена. В тази връзка Mapei си запазва правото свободно да използва споменатите информация и материали по начин, който сметне за подходящ. Всеки, който изпраща материали и/или информация, гарантира, че те може да бъдат публикувани, и приема, че Mapei не може да носи отговорност и е освободена от всякакви задължения спрямо трети страни относно такива материали и информация.

 

Поверителност и бисквитки

По отношение на защитата на личните данни и наличието на бисквитки вижте всяка конкретна секция на Сайта.

 

Приложимо законодателство

Правилата и условията в този документ се регламентират съгласно италианското законодателство.

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei