Tietosuojaseloste

                                 

TIETOSUOJASELOSTE MAPEIN VERKKOSIVUSTO
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan kuinka verkkosivuston käyttäjien/vierailijoiden henkilötietoja hallinnoidaan ja käsitellään. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (jäljempänä “Tietosuoja-asetus”) 13 ja 14 artikloiden edellyttämät tiedot.

Tämä seloste soveltuu ainoastaan Mapei Oy:n verkkosivustoon, ei muihin verkkosivuihin, joille sivustolla olevat linkit voivat johtaa.

Mapei Oy, jonka rekisteröity osoite on Tillinmäentie 1, 02330 Espoo (”Yritys”), toimii Tietosuoja-asetuksen 4 ja 24 artikloiden mukaisena rekisterinpitäjänä tällä verkkosivustolla kerättyjen henkilötietojen osalta.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Yritys informoi sinua rekisteröitynä tällä selosteella Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artikloiden mukaisesti siitä, että se käsittelee sanottuja henkilötietoja alla kuvattuihin tarkoituksiin joko manuaalisesti tai tietotekniikan avulla telemaattisin välinein.

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

 Henkilötietoja käsitellään Tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseti seuraaviin tarkoituksiin:
- SELAILUTIEDOT: Samalla kun tämän verkkosivun ylläpitämiseen käytettävät IT järjestelmät ja ohjelmistot suorittavat rutiinitehtäviä, ne keräävät samalla henkilötietoja ja välittävät niitä epäsuorasti käyttäessään verkkoliikenneprotokollia. Tähän ryhmään kuuluvia tietoja ovat: IP-osoitteet, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, verkkotunnus ja –osoite, josta verkkosivustolle on siirrytty, tieto sivuista, joilla käyttäjä on käynyt verkkosivustolla, aika jolloin käyttäjä kävi verkkosivustolla, aika jonka käyttäjä on viettänyt tietyllä sivulla, käytetyt polut verkkosivustolla sekä muut parametrit käyttäjän käyttöjärjestelmästä ja IT-ympäristöstä. Tätä teknistä-/IT-tietoa kerätään, yhdistetään ja käytetään täysin anonyymisti. Tietojenkäsittelyn tarkoitus on verkkosivuston käytön oikeellisuuden varmistaminen ja valvonta sekä anonyymin tilastollisen tiedon kerääminen verkkosivuston käytöstä, ja tiedot poistetaan välittömästi käsittelyn päätyttyä.

- KÄYTTÄJÄN VAPAAEHTOISESTI ANTAMAT TIEDOT: Tietoja, joita käyttäjä antaa vapaaehtoisesti, käsitellään vain käyttäjän suostumuksella seuraaviin tarkoituksiin:
     -  PALVELUIDEN TARJOAMINEN: Tiettyjen palveluiden tarjoamiseksi, kuten kursseille, kokouksiin tai seminaareihin ilmoittautumiseksi, ohjelmistojen lataamiseksi, projektien tai tuotelaskelmien tallentamiseksi tai uutiskirjeiden vastaanottamiseksi, vierailijaa pyydetään rekisteröitymään verkkosivustolle ja luomaan sitä varten henkilökohtainen käyttäjätili. Vierailijan rekisteröityessä verkkosivustolle häntä pyydetään vapaaehtoisesti täyttämään tiettyjä henkilötietoja rekisteröitymislomakkeelle, kuten etunimi, sukunimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelin- ja/tai lankapuhelinnumero, ammattiala ja -nimike. Lopuksi, valinnainen, nimenomainen ja vapaaehtoinen sähköpostien lähettäminen tällä verkkosivustolla mainittuihin sähköpostiosoitteisiin johtaa sähköpostin lähettäjän henkilötietojen keräämiseen (esimerkiksi etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite). Vapaaehtoisesti annettuja henkilötietoja käytetään vain käyttäjätilin luomiseen ja muihin pyydettyjen palveluiden tarjoamisen ja hallinnoinnin kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, sekä käyttäjän verkkosivujen kautta sähköpostilla tai muilla tavoilla tehtyihin satunnaisiin kyselyihin vastaamiseen.
    -  MARKKINOINTI: Uutiskirjeemme tai muun informatiivisen materiaalin lähettämiseksi sähköpostilla mainonta ja/tai markkinointitarkoituksessa.
    - PROFILOINTI: Profilointitarkoituksiin markkinointitutkimukseen ja tilastolliseen analyysiin. Tämä ryhmä kattaa lisäksi toiminnot, jotka liittyvät tai vastaavat käyttäjien profilointia heidän mieltymystensä, preferenssiensä, tottumustensa, tarpeidensa ja valintojensa tunnistamiseksi Mapei-konsernin palveluiden laadun parantamiseksi.

2. Henkilötietojen jakaminen 

Henkilötietoja käsittelevät Mapei Oy:n tai tai Mapei-konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijät ja yhteistyökumppanit ”henkilötietojen käsittelystä vastaavina henkilöinä” (eli henkilöt, joilla on Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 10 alakohdan ja 29 artiklan mukaisesti oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena) sekä Henkilötietojen Käsittelijät.

Henkilötietoja voivat käsitellä Mapein tai Mapein konserniyhtiöiden puolesta myös luotettavat yritykset, jotka tarjoavat teknisiä tai organisatorisia palveluita. Nämä yritykset ovat Mapei Oy:n tai Mapein konserniyhtiöiden yhteistyökumppaneita ja ne toimivat Henkilötietojen Käsittelijöinä. Listaa näistä yrityksistä päivitetään jatkuvasti ja se on saatavissa lähettämällä pyyntö yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen @mapei.fi

3. Henkilötietojen antamisen luonne ja seuraukset, jos henkilötietoja ei anneta

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY VERKKOSIVUSTOLLA TARJOTTUJEN PALVELUIDEN TOIMITTAMISEKSI

Tiettyjen verkkosivuilla tarjottujen palveluiden (kuten kursseille, kokouksiin tai seminaareihin ilmoittautuminen, ohjelmistojen lataaminen, projektien tai tuotelaskelmien tallentaminen tai uutiskirjeiden vastaanottaminen) toimittamisen kannalta henkilötietojen antaminen on välttämätöntä. Jos henkilötietoja ei anneta, Mapei Oy ei voi tarjota kyseisiä palveluita.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MARKKINOINTITARKOITUKSIIN

Käsitelläkseen henkilötietoja markkinointitarkoituksiin Mapei Oy hankkii erityisen, erillisen, dokumentoidun, peruutettavissa olevan ja valinnaisen suostumuksen.

Antamalla suostumuksensa Rekisteröity nimenomaisesti tiedostaa mainonta-, kaupalliset ja markkinointitarkoitukset (mukaanlukien tästä johtuvat hallinnolliset toimet) ja yksiselitteisesti sallii käsittelyn (käsittelytoimia voivat olla: puhelut vaihteen kautta tai muin ei-sähköisin välinein hyödyntämättä telematiikkaa ja ilman automaattisia sähköisiä tai telemaattisia mekanismeja ja/tai prosesseja, ja milloin käytettävät keinot ovat sähköposti, faxi, tekstiviesti, multimediaviesti, automaattisisa järjestelmiä ilman operaattoria tai  vastaavaa, mukaanlukien sähköiset alustat ja muut sähköiset välineet) Tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1 a-alakohdan mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen markkinointitarkoituksiin ei vaikuta sopimuksen täytäntöönpanoon, liikesuhteeseen tai muuhun suhteeseen käyttäjän kanssa.

Rekisteröity voi vapaasti antaa suostumuksensa tietojensa luovuttamiseen kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten. Jos Rekisteröity kieltää tietojensa luovuttamisen kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten, Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta eteenpäin, ja henkilötietoja käsitellään vain ja ainoastaan Yrityksen toimesta, silloin kun Rekisteröity on antanut suostumuksensa markkinointitarkoituksiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PROFILOINTIA VARTEN
Käsitellessään henkilötietoja markkinointia varten tai palveluiden parantamiseksi Yritys voi suorittaa “profilointia”. Tämä käsittely on määritelty Tietosuoja-asetuksen 4.1 artiklan alakohdassa 4, jonka mukaan profiloinnilla tarkoitetaan ”mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia”.

Profilointia varten Mapei Oy hankkii Rekisteröidyn etukäteisen ja yksiselitteisen suostumuksen.

Jos Rekisteröity ei anna suostumustaan profilointiin, Yritys ei voi suorittaa yllä kuvattua käsittelyä. Rekisteröity voi antaa suostumuksensa markkinointitarkoituksiin mutta ei profilointiin eikä/tai tietojen jakamisen kolmansille osapuolille, jotka suorittaisivat profilointia, minkä seurauksena Yritys ei suorita profilointia eikä luovuta tietoa kolmansille osapuolille, ja henkilötietoja käsittelee ainoastaan Yritys, jos Rekisteröity on antanut suostumuksensa markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja, joita käytetään profiloinnissa, ei luovuteta eteenpäin.

YLEISIÄ EHTOJA

Rekisteröity voi peruuttaa yllä mainittuun käsittelyyn antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti Rekisteröity voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tällöin henkilötietoja ei enää käsitellä kyseisiin tarkoituksiin.

4. Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle kolmansiin maihin

Kerättyjä ja käsiteltäviä henkilötietoja voidaan siirtää edellä mainittuihin tarkoituksiin Euroopan talousalueen (eli Euroopan unionin valtioiden ja Norjan, Islannin ja Liechtensteinin) ulkopuolelle;
- Kolmansille IT- ja/tai säilytyspalveluiden tarjoajille, mukaan lukien pilvipalvelut.

- Mapein konserniyhtiöille.

Henkilötietoja siirretään vain tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja käyttäen riittäviä suojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi, esimerkiksi:

- Hyödyntäen tietojensiirtosopimuksia, joissa käytetään Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirroissa ETA-alueella sijaitsevilta reksiterinpitäjiltä reksiterinpitäjille ja käsittelijöille maihin tai alueille, joissa ei ole riittävää tietosuojalainsäädäntöä; tai
- Liittymällä Privacy-Shield -järjestelyyn tietojensiirron osalta, jossa henkilötietoja siirretään EU-alueelta Yhdysvaltoihin tai vastaavalla järjestelyllä muille alueille; tai siirtämällä henkilötietoja maahan, jonka osalta komissio on päättänyt, että kyseinen kolmas maa varmistaa riittävän tietosuojan tason; tai
- siirron ollessa tarpeen meidän ja kolmannen tahon välisen, rekisteröidyn edun mukaisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöön panemiseksi; tai
- rekisteröidyn annettua suostumuksensa henkilötietojen siirtoon.

5. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Kaikki henkilötiedot kerätään ja rekisteröidään laillisesti ja asianmukaisesti yllä mainittuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään myös tietoteknisten järjestelmien ja tietokantojen avulla näiden tarkoitusten kanssa yhteensopivalla tavalla tietoturvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sillä tavoin, että Rekisteröity vodaan tunnistaa ja siihen saakka, kunnes henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset on saavutettu.

6. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Rekisterinpitäjä on:
Mapei Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa 
Suomi

Kuten edellä on kerrottu, henkilötietoja voivat käsitellä Mapei Oy:n lukuun luotettavat teknisiä ja organisatorisia palveluita tarjoavat yritykset. Nämä palveluntarjoajat ovat Mapei Oy:n tai Mapein konserniyhtiöiden yhteistyökumppaneita ja toimivat Henkilötietojen Käsittelijöinä. Listaa näistä yrityksistä päivitetään jatkuvasti ja se on nähtävissä pyydettäessä, lähettämällä asiaa koskeva pyyntö yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen info@mapei.fi.

7. Rekisteröityjen oikeudet

Tietosuoja-asetuksen 13.2 artiklan b- ja d-alakohtien, 14.2 artiklan c- ja e-alakohtien sekä artiklojen 15, 18, 19 ja 21 mukaisesti Rekisteröidyllä:

a) on oikeus pyytää Yritykseltä pääsyä häntä koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
b) on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti;
c) on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle Tietosuojavaltuutetun verkkosivujen ohjeistusten mukaisesti osoitteessa www.tietosuoja.fi

Rekisterinpitäjä ilmoittaa Rekisteröidyn pyynnöstä tapahtuvasta henkilötietojen oikaisusta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta – paitsi jos pyyntö on mahdoton toteuttaa tai vaatii kohtuutonta vaivaa –  kaikille niille tahoille, joille henkilötietoja on jaettu. Yritys voi ilmoittaa pyynnöstä Rekisteröidylle niiden tahojen nimet, joille henkilötietoja on jaettu.  
Oikeuksien käyttämiselle ei ole mitään rajoituksia eikä siitä veloiteta. Käyttääkseen oikeuksiaan Rekisteröity voi olla yhteydessä Rekisterinpitäjään lähettämällä ilmoituksen yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen info@mapei.fi.

8. Sosiaalisen median yhteisöliitännäiset

Verkkosivusto sisältää sosiaalisen median alustojen (kuten Facebookin) yhteisöliitännäisiä. Yhteisöliitännäiset mahdollistavat sosiaalisen median alustojen toimintojen liittämisen suoraan verkkosivustollemme (esimerkiksi Facebookin tykkää-painike) ja ne on merkitty kunkin sosiaalisen median alustan logolla. Kun käytät näitä yhteisöliitännäisiä vieraillessasi verkkosivustolla (esimerkiksi Tykkää-painiketta klikkaamalla), tai jätät kommentin, selain toimittaa vastaavat tiedot suoraan sosiaalisen median alustalle (kuten Facebookille), joka tallentaa tiedot. Lisätietoja käsittelyn tarkoituksista ja tyypistä sekä siitä mitä keinoja tietojen käsittelyssä, keräämisessä ja säilyttämisessä käytetään, sekä siitä miten voit käyttää oikeuksiasi näiden tietojen osalta, löydät kunkin sosiaalisen median alustan omasta tietosuojaselosteesta. 

9. Linkit kolmansien osapuolten sivustoille

Verkkosivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille.
Tämän verkkosivuston haltija ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä tai kolmansien osapuolten tarjoamista tunnistautumisvaltuuksista.

10. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin (esimerkiksi verkkosivusto) toimittaa ja tallentaa käyttäjän päätelaitteelle, ja joka sen jälkeen lähettää tietoa automaattisesti takaisin palvelimelle aina kun verkkosivuilla vieraillaan. Lähes kaikkien selainten oletusasetukset hyväksyvät evästeiden käytön. Tämä verkkosivusto ei käytä evästeitä henkilötiedoiksi luokiteltavien tietojen välittämiseen. Istuntoa koskeva evästetieto (jota ei tallenneta pysyvästi käyttäjän päätelaitteelle ja joka poistetaan aina, kun selain suljetaan) käytetään vain verkkosivuston tehokkaan ja turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Istuntokohtaisten evästeiden ansiosta ei tarvita muita IT-välineitä, jotka voisivat olla haitallisia käyttäjän yksityisyyden kannalta selailun yhteydessä, eivätkä nämä evästeet mahdollista käyttäjän henkilötietojen keräämistä. Tämä sivusto käyttää myös pysyviä evästeitä, eli evästeitä, jotka säilyvät päätelaitteen kiintolevyllä, kunnes ne vanhentuvat tai ne poistetaan käyttäjän/vierailijan toimesta. Pysyvien evästeiden avulla verkkosivuston vierailijat (tai muut saman päätelaitteen käyttäjät) tunnistetaan automaattisesti joka kerta kun he vierailevat verkkosivustolla. Vierailijat voivat muuttaa selainasetuksiaan niin, että evästeiden käyttö hyväksytään/kielletään, tai niin, että selain ilmoittaa kaikista evästeistä niin, että ne voidaan joko hyväksyä tai kieltää. Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa selainasetuksiaan ja kieltää kaikki evästeet (eli estää ne kokonaan) valitsemalla korkeimman yksityisyydensuoja tason. Tutustu erilliseen evästeselosteeseemme saadaksesi lisätietoa evästeiden ominaisuuksista ja tyypeistä sekä keinoista poistaa, estää tai kieltää evästeet.

 

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uutisia Mapeilta