Opšti uslovi poslovanja

I  Opšte odredbe

1. Opšti uslovi prodaje i isporuke proizvoda (u daljem tekstu: Opšti uslovi) sastavni su deo svih ugovora o prodaji i isporuci proizvoda (u daljem tekstu: Ugovor) koje Mapei SRB d.o.o. Beograd sa sedištem u Leštanima - Beograd, Ul. Save Kovačevića 33, (u daljem tekstu: Prodavac) sklapa sa svojim Kupcima.
2. Prodavac će ove uslove kao i njihove izmene i dopune objavljivati na svojoj web stranici i štampanim cenovnicima te će iste učiniti dostupnima drugoj ugovorenoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
3. Na osnovu ovih Opštih uslova, Prodavac nastupa kao Prodavac proizvoda i pružalac usluga iz okvira svog redovnog obavljanja delatnosti.
4. Po osnovu ovih Opštih uslova, Kupcem se smatra svaka pravno lice čija je pisana narudžbenica prihvaćena od strane Prodavaca. 

II  Ponude i narudžbenice

1. Ponuda Prodavca sadrži količine i cene robe, kao i rok važenja ponude u kom Kupac mora da prihvati ponudu kako bi ugovor bio valjano zaključen. Uz ponudu Prodavac Kupcu može dostaviti i Predračun.
2. Ponude Prodavaca su do trenutka prihvatanja iste isključivo informativnog karaktera, odnosno do toga trenutka nisu obavezujuće i ne stvaraju obavezu na strani Prodavaca posebno u pogledu cena, količina, rokova isporuke i sl., osim ako posebno nije u samoj ponudi drugačije navedeno. 
3. Ponuda Prodavaca postaje obavezujuća od trenutka kada je Kupac pisanim putem u roku važenja ponude obavestio Prodavca da prihvata ponudu, ili od trenutka uplate celokupnog iznosa po izdatom predračunu, a sve u skladu sa raspoloživim zalihama proizvoda.
4. Predračuni po pravilu važe 1 (jedan) dan, a rok za prihvatanje ponude teče od datuma naznačenog u ponudi (Datum kreiranja ponude).
5. Predmet prodaje i isporuke proizvoda koje Prodavac treba da izvrši su samo oni proizvodi i količine proizvoda navedene u prihvatu ponude koju je Prodavcu dostavio Kupac pisanim putem.
6. Prodavac prima narudžbenice isključivo u pisanom obliku, odnosno putem narudžbenice overene pečatom i potpisom ovlašćene osobe Kupca ili sa zvanične email adrese Kupca iz ugovora.
7. Svi upiti za ponude i narudžbenice obrađuju se u roku od 24 sata od prijema pisanog upita/narudžbenice na email Prodavaca za vreme radnog vremena Prodavaca, isključujući vikende, praznike i kolektivne odmore, te u slučaju više sile (nestanak struje, pad informacionog sistema i sl.).
8. Sve ponude su napravljene u skladu s trenutno važećim poreskim, carinskim i transportnim propisima.

III  Isporuka i rokovi isporuke robe

1. Proizvodi iz standardnog prodajnog programa koji su dostupni u magacinu Prodavca isporučuju se u roku od 5 (pet) radnih dana, osim u izvanrednim situacijama. Svi ostali proizvodi, te posebne narudžbenice Kupaca isporučuju se u roku od maksimalno 30 (trideset) dana, odnosno prema dogovoru.
2. Rok obrade narudžbenice Kupca i povratna informacija o raspoloživosti proizvoda je 1 (jedan) radni dan. 
3. Prodavac se obavezuje isporučiti proizvode u originalnom fabričkom pakovanju.
4. Rok isporuke teče od datuma potvrde prijema narudžbenice,  a zavisi o kategoriji dostupnosti proizvoda.
5. Sve prodaje i isporuke proizvoda izvršiće se prema ovim Opštim uslovima i prihvaćenoj ponudi/narudžbenici, osim u slučaju kada je s određenim Kupcem drugačije pisanim putem ugovoreno.
6. Ako Prodavac o svom trošku organizuje prevoz, Kupac je dužan pisano navesti adresu isporuke, kontakt osobu i telefonski broj i/ili broj mobilnog telefona. Rok isporuke može se odrediti tek nakon što su određeni svi detalji isporuke, naročito mesto i prevoz. Prodavac može izmeniti rok isporuke ako je to potrebno.
7. Prodavac može na pisani zahtev Kupca organizovati prevoz proizvoda u ime i za račun Kupca, za što će mu Prodavac zaračunati dodatne troškove usluge prevoza.
8. Isporuka se vrši na paritetu magacina Prodavaca u Leštanima,  osim u slučaju kada je s određenim Kupcem drugačije pisanim putem ugovoreno.
9. Kupac je dužan preuzeti proizvode po potvrđenoj ponudi i/ili narudžbenici u količini koju je naveo na svojoj narudžbenici, odnosno koja je potvrđena za isporuku od strane Prodavaca najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana. Sve ponude/narudžbenice koje nisu preuzete u tom roku biće stornirane. 
10. Delimične isporuke su moguće uz prethodnu najavu i specifikaciju dinamike isporuke, vrstu proizvoda i količinu. Minimalna količina za isporuku je standardno pakovanje te se isporučuju isključivo cela pakovanja u skladu sa Cenovnikom Prodavaca (kutije, palete, komadi). U slučaju da Prodavac nije u mogućnosti isporučiti proizvode u dogovoreno vreme usled izvanrednih okolnosti za koje Prodavac ne odgovara (štrajk, prekid rada postrojenja, prekid isporuke sirovina, nedostatke sirovina, mere državnih organa, saobraćajni zastoji itd., ili u drugom slučaju više sile),  isti ima pravo da produži rok isporuke ili u da  u potpunosti odustane od isporuke, bez ikakve odgovornosti za naknadu štete i dužan je o tome pisanim putem obavestiti Kupca u trenutku nastanka takvih okolnosti.
11. Isporuka robe pravnim licima koja nisu Kupci sa kojima je potvrđena ponuda/saradnja/ugovor o kupoprodaji nije moguća osim uz pisanu saglasnost Kupca i uz zaračunavanje dodatnih manipulativnih troškova isporuke.
12. U slučaju da Kupac kasni s plaćanjem računa ili je dostigao odobreni limit, Prodavac Kupcu nije dužan isporučiti proizvode. 

IV  Prodajne cene i uslovi plaćanja

1. Cenovnik Prodavaca sadrži veleprodajne cene proizvoda izražene u RSD, bez PDV-a. Cene važe na paritetu magacin Prodavaca u Leštanima, za proizvode utovarene na transportno vozilo.
2. Cene sadržane u cenovniku nisu obavezujuće već informativne, a Prodavaca obavezuju isključivo one cene izražene u obavezujućim ponudama, odnosno u ugovorima zaključenima sa Kupcima.
3. Cena proizvoda obračunava se prema cenovniku važećem na dan izrade ponude/prijema i potvrde narudžbenice. 
4. Ako Prodavac u slučaju promena osnovnih parametara koji utiču na formiranje cene (cena sirovina, promena kursa eura i sl.) izvrši korekciju cena pri čemu će te cene vredeti za sve buduće isporuke, tada će obavestiti Kupca te na njegov zahtev dostaviti cenovnik s korigovanim cenama. Što se tiče daljih isporuka ili usluga,  Prodavac je ovlašćen da prilagodi cenu kako je gore navedeno.
5. Moguće greške u štampi cenovnika ne obavezuju Prodavaca na prodaju po pogrešno odštampanoj ceni.
6. Plaćanje se vrši po ponudi i to u roku važenja ponude, osim ako nije drugačije definisano ugovorom ili međusobnim pisanim dogovorom između Prodavaca i Kupca. 
7. Prodavac može Kupcu odobriti mogućnost plaćanja na odloženo, bez obzira da li je između njih sklopljen poseban pisani ugovor, pod uslovom da Kupac dostavi Prodavacu odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, te da isto Prodavac prihvati. Kupac je obvezan dostaviti zatraženo sredstvo osiguranja plaćanja istovremeno s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbenicom. Prodavac će Kupcu pisano potvrditi prijem sredstava osiguranja plaćanja. Ako Kupac ne dostavi traženo sredstvo osiguranja plaćanja, Prodavac neće prihvatiti narudžbinu Kupca, odnosno odobriti plaćanje na odloženo.
8. Kada je Kupac predao Prodavacu odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, te Prodavac isto i prihvatio, Prodavac može predato sredstvo osiguranja plaćanja poslati na naplatu u slučaju da Kupac kasni s plaćanjem dospelih računa, a istovremeno može koristiti i druge zakonske mogućnosti za naplatu dospelih potraživanja, kamata i ostalih pripadajućih troškova.
9. Plaćanje će se smatrati izvršenim isključivo u trenutku kada Prodavac bude u mogućnosti raspolagati sredstvima sa svog računa. 
10. Ako Kupac propusti izvršiti plaćanje na datum dospeća,  Kupac je obvezan platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje od dana dospeća računa do dana uplate na račun Prodavaca. Pored navedene zatezne kamate, Prodavac ima pravo na naknadu svake dodatne eventualne štete prouzrokovane kašnjenjem u plaćanju.
11. Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci proizvoda, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od isporuke, osim ako nije drugačije posebno ugovoreno između ugovornih strana.
12. Kod narudžbenica koje se delimično isporučuju, Prodavac će nakon svake isporuke ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune važe analogno uslovi plaćanja koji su ugovoreni za celu narudžbinu, u dogovorenom roku važenja ponude.
13. Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja preduslov su za isporuku, odnosno ispunjenje ugovora od strane Prodavaca.
14. U slučaju Kupčevog kašnjenja sa plaćanjem samo jednog  računa, Prodavac je ovlašćen zaustaviti dalju isporuku robe. U slučaju da Kupac bude u blokadi usled prinudne naplate duže od 7 (sedam) radnih dana, smatraće se da su dospele sve obaveze Kupca, uključujući i one za koje rok plaćanja još nije istekao prema svakom pojedinačno izdatom računu. Kupac ne može tražiti nove isporuke ukoliko nije platio ranije preuzetu robu, čija vrednost prelazi bruto vrednost kreditnog limita niti će se uskraćivanje isporuke od strane Prodavca u tom slučaju smatrati povredom ugovorne obaveze.
15. Svi rabati, interne prepiske i interni podaci o međusobnom poslovanju između Prodavca i Kupca predstavljaju poslovnu tajnu između ugovarača, te svako otkrivanje ovih podataka trećim licima povlači za sobom odgovornost Kupca. Kupac će Prodavcu nadoknaditi u celosti štetu koju ovaj pretrpi usled povrede poslovne tajne.

V  Kvalitet robe i rešavanje prigovora

1. Kvalitet Mapei proizvoda kontroliše se tokom celog procesa proizvodnje i saglasna je sa zakonskim propisima Uredbi (EU) 305/2011, 764/2008 i 765/2008. Prodavac garantuje za deklarisani kvalitet proizvoda ako se isti upotrebljava u skladu sa uputstvima proizvođača. Uputstva za upotrebu i sigurno rukovanje navedene su na ambalaži, te u tehničkim i bezbednosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na internet stranicama www.mapei.com i www.mapei.rs  ili se mogu dobiti na zahtev.

2. Prodavac ne odgovara za štetu koja može nastati zbog nepoštovanja uputstva za upotrebu ili nestručnog rukovanja, a Kupac je dužan postupati s proizvodima u skladu sa tehničkom listom i uputstvima za rukovanje na istom i da se pažljivo pridržava datih uputstava. Nepridržavanje ovih uputstva može dovesti do opasnosti i/ili štete i Prodavac se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu usled nepridržavanja uputstava. Prodavac ne prihavata nikakvu odgovornost za povrede ljudi ili životinja, niti za štetu nastalu na imovini, ako se ne poštuju gore navedena uputstva, saveti i mere opreza. Svi prigovori Kupca vezani za kvalitet proizvoda koji su posledica nepoštovanja uputstva i specifikacija na tehničkom i/ili bezbednosno-tehničkom listu smatraće se neosnovanim prigovorima.

3. Svi proizvodi koje Prodavac isporučuje Kupcu su deklarisani u skladu sa važećim propisima. 

4. Prodavac se obavezuje da će Kupcu pružiti sve informacije neophodne za uspešnu ugradnju njegovih proizvoda, a naročito da će Kupca snabdeti pratećim tehničkim listovima proizvoda u elektronskom obliku, kao i da će mu pružiti potrebnu tehničku pomoć.  Prodavac ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za ugradnju materijala niti vrši poslove organa nadzora na objektu za koji Kupac nabavlja robu, već se tehnička pomoć Prodavca sastoji isključivo u konsultacijama u vezi sa načinom korišćenja i primenom materijala, a koje Prodavac daje na osnovu tehničkih specifikacija i uputstava proizvođača, kao i najbolje prethodne prakse. Svaki proizvod mora sadržati proizvođačevo uputstvo za korišćenje. U slučaju odstupanja od uputstva za korišćenje, Prodavac nije odgovoran za naknadu štete. To naročito važi u slučajevima kada se koriste drugi proizvodi, koji nisu kupljeni od Prodavca. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje nikakvu garanciju za upotrebu koja nije specifična za određeni proizvod.

5. Kupac je dužan da primljene proizvode na uobičajeni način pregleda i da o vidljivim nedostacima istovremeno obavesti Prodavca, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Potpisivanjem otpremnice prilikom preuzimanja robe Kupac je potvrdio da je preuzeo ugovorenu količinu proizvoda i stoga bilo kakvi naknadni prigovori Kupca na isporučenu količinu proizvoda neće biti prihvaćeni.

6. Ukoliko se posle prijema proizvoda od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari Kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti Prodavca u roku od jednog  radnog dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio. U svakom slučaju, Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne 6 (šest) meseci od predaje proizvoda.

7. Prodavac je oslobođen od bilo kakve odgovornosti i obaveze prema Kupcu za kvalitet proizvoda u slučaju nepravilnog rukovanja proizvodom i/ili neadekvatne obrade proizvoda, nepravilnog čuvanja i skladištenja proizvoda, kao i gubitka kvaliteta ili propasti proizvoda usled kontaminacije proizvoda drugim proizvodima Kupca ili izloženosti atmosferskim i drugim uticajima po prelasku rizika slučajne propasti ili oštećenja proizvoda na Kupca.

8. Prigovori na kvalitet proizvoda se podnose isključivo u pisanom obliku uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Prigovori Kupaca koji uz prigovor ne prilože dokaz o kupovini proizvoda neće biti razmatrani.

9. Ukoliko je prigovor usmeren na svojstva proizvoda tako da se osnovanost prigovora može utvrditi jedino laboratorijskim ispitivanjem uzorka proizvoda i/ili na svojstva ugrađenog proizvoda pri čemu je neophodno da predstavnici Prodavca izađu na lice mesta i neposrednim opažanjem i/ili uzimanjem uzoraka i obezbeđivanjem drugih dokaza prikupe dovoljno informacija za donošenje odluke po prigovoru,  podnosilac prigovora je dužan da na zahtev Prodavca predujmi troškove postupka odlučivanja po prigovoru u iznosu od 30.000,00 dinara za izlazak na lice mesta, odnosno u iznosu od 60.000,00 dinara za troškove laboratorijskih analiza i ispitivanja. Prodavac nije u obavezi da izađe na teren povodom prigovora na kvalitet roba čija vrednost ne prelazi vrednost od 20.000,00 dinara.

10. Ukoliko je prigovor osnovan uplaćeni iznos predujma troškova će biti vraćen podnosiocu u roku od 24 časa od donošenja odluke o osnovanosti prigovora, dok se u slučaju neosnovanosti prigovora uplaćeni iznos predujma zadržava i koristi za pokriće ovih troškova. Ukoliko podnosilac prigovora ne predujmi troškove na zahtev Prodavca smatra se da je odustao od prigovora.

11. Prodavac neće razmatrati prigovore Kupaca koji se odnose na proizvode koji nisu deo sistemskog rešenja Prodavca i Prodavac neće biti odgovoran za štetu od proizvoda sa nedostatkom ukoliko isti proizvod nije stavio u promet, nedostatak nije postojao u vreme kada je stavio proizvod u promet ili se pojavio kasnije, nije proizveo proizvod namenjen prodaji ili drugoj vrsti stavljanja u promet i proizvod nije proizveden u okviru njegove delatnosti, kao i ukoliko je nedostatak nastao usled usaglašavanja svojstava proizvoda sa propisima koje je naknadno doneo nadležni organ. 

VI  Prava intelektualnog vlasništva i zaštita podataka

1. Kupcu nije dopušteno registrovati ili na drugi način koristi intelektualno vlasništvo Prodavac i brenda MAPEI, žigove, trgovačko ime, logo ili bilo koje drugo autorsko pravo, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL ili bilo koji njihov deo.

2. Kupcu nije dopušteno menjati logo i oznake proizvoda, kao i druge vlasničko-pravne oznake koje se pojavljuju kako na samom proizvodu, tako i na njegovom pakovanju i na pratećoj dokumentaciji.

3. Prodavac se obavezuje da će Kupcu omogućiti da se u prometu, za vreme važenja ugovora, koristi robnim markama, trgovačkim žigovima, logotipima, znacima razlikovanja i drugim pravima intelektualne svojine čiji je nosilac isključivo u meri u kojoj je to potrebno radi promocije i uspešne prodaje robe Prodavca, na sajtu i štampanim promotivnim materijalima Kupca, a u skladu sa Pravilnikom o upotrebi logotipa Mapei. Po prestanku poslovnog odnosa, Kupac je dužan da bez odlaganja prestane sa svakim oblikom korišćenja navedenih oznaka Prodavca.

VII  Ostale odredbe

1. Merodavno pravo za ove Opšte uslove i za sve ugovore koje po ovim Opštim uslovima Kupci zaključe s Prodavacem jeste srpsko pravo.

2. Prodavac i Kupac saglasni su da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno.

3. Ako sporazumno rešenje spora nije moguće, za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Opštim uslovima poslovanja, za njegovo rešavanje nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

 

 

 

 

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti