Opšti uslovi poslovanja

I. Opšte odredbe

 1. Opšti uslovi prodaje i isporuke proizvoda (u daljem tekstu: Opšti uslovi) sastavni su deo svih ugovora o prodaji i isporuci proizvoda (u daljem tekstu: Ugovor) koje Mapei Serbia d.o.o. sa sedištem u Leštanima, Save Kovačevića bb, Beograd (u daljem tekstu: Prodavac) sklapa sa svojim Kupcima.
 2. Prodavac će ove uslove kao i njihove izmene i dopune objavljivati na svojoj web stranici i štampanim cenovnicima te će iste učiniti dostupnima drugoj ugovorenoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
 3. Na osnovu ovih Opštih uslova Prodavac nastupa kao Prodavac proizvoda i pružalac usluga iz okvira svog redovnog obavljanja delatnosti.
 4. Po osnovu ovih Opštih uslova Kupcem se smatra svaka pravno lice čija je pisana narudžbenici prihvaćena od strane Prodavaca.

II. Ponude i narudžbenice

 1. Ponude Prodavaca su do trenutka prihvatanja iste isključivo informativnog karaktera, odnosno do toga trenutka nisu obavezujuće i ne stvaraju obavezu na strani Prodavaca posebno u pogledu cena, količina, rokova isporuke i sl., osim ako posebno nije u samoj ponudi drugačije navedeno.
 2. Ponuda Prodavaca postaje obavezujuća u slučaju pisanog prihvatanja ponude u roku važenja ponude a u skladu sa raspoloživim zalihama proizvoda.
 3. Predračuni po pravilu važe 1 dan a rok za prihvatanje ponude počinje teći od datuma naznačenog u ponudi (Datum kreiranja ponude).
 4. Predmet prodaje i isporuke proizvoda koje Prodavac treba izvršiti biće definisan prihvatanjem/potvrdom ponude od strane Kupca, odnosno u slučaju plaćanja po ponudi u roku važenja ponude, predmet prodaje i isporuke biće utvrđen ponudom od trenutka kada ponuda postaje obvezujuća odnosno kada Prodavac potvrdi pisani prihvat ponude.
 5. Prodavac prima narudžbenicine isključivo u pisanom obliku, odnosno putem narudžbenice overene pečatom i potpisom ovlašćene osobe Kupca ili sa zvanične email adrese Kupca iz ugovora.
 6. Svi upiti za ponude i narudžbenice obrađuju se u roku od 24 sata od prijema pisanog upita/narudžbenice na e-mail Prodavaca za vreme radnog vremena Prodavaca, isključujući vikende, praznike i kolektivne odmore, te u slučaju više sile (nestanak struje, pad informacionog sistema i sl.).
 7. Sve ponude su napravljene u skladu s trenutno važećim poreskim, carinskim i transportnim propisima.

III. Isporuka i rokovi isporuke robe

 1. Proizvodi iz standardnog prodajnog programa koji su dostupni na skladištu Prodavaca isporučuju se u roku od 5 (pet) radnih dana, osim u izvanrednim situacijama. Svi ostali proizvodi te posebne narudžbenice kupaca isporučuju se u roku od maksimalno 30 (trideset) dana, odnosno prema dogovoru.
 2. Rok obrade porudžbenice kupca i povratna informacija o raspoloživosti proizvoda je 1 radni dan.
 3. Prodavac se obavezuje isporučiti proizvode u originalnom fabričkom pakovanju.
 4. Rok isporuke počinje teći od datuma potvrde prijema narudžbenice,  a zavisi o kategoriji dostupnosti proizvoda
 5. Sve prodaje i isporuke proizvoda izvršiće se prema ovim Opštim uslovima i prihvaćenoj ponudi/narudžbenici, osim u slučaju kada je s određenim Kupcem drugačije pisano ugovoreno.
 6. Ako Prodavac o svom trošku organizuje prevoz, Kupac je dužan pisano navesti adresu isporuke, kontakt osobu i telefonski broj i/ili broj mobilnog. Rok isporuke može se odrediti tek nakon što su određeni svi detalji isporuke, naročito mesto i prevoz. Prodavac može izmeniti rok isporuke ako je to potrebno.
 7. Prodavac može na pisani zahtev Kupca organizovati prevoz proizvoda u ime i za račun Kupca, za što će mu Prodavac zaračunati dodatne troškove usluge prevoza.
 8. Isporuka se vrši fco skladište Prodavaca u Leštanima ukoliko druačije nije ugovoreno.
 9. Kupac je dužan preuzeti proizvode po potvrđenoj ponudi i/ili narudžbenici u količini koju je naveo na svojoj narudžbenici, odnosno koja je potvrđena za isporuku od strane Prodavaca najkasnije u roku od 10 radnih dana. Sve ponude/narudžbenice koje nisu preuzete u tom roku biće stornirane.
 10. Delimične isporuke su moguće uz prethodnu najavu i specifikaciju dinamike isporuke, vrstu proizvoda i količinu. Minimalna količina za isporuku je standardno pakovanje te se isporučuju isključivo cela pakovanja u skladu sa Cenovnikom Prodavaca (kutije, palete,komadi). U slučaju da Prodavac nije u mogućnosti isporučiti proizvode u dogovoreno vreme usled izvanrednih okolnosti za koje Prodavac ne odgovara (štrajk, prekid rada postrojenja, prekid isporuke sirovina, nedostatke sirovina, mere državnih organa, saobraćajni zastoji itd., ili u drugom slučaju više sile),  isti ima pravo da produži rok isporuke ili u da  u potpunosti odustane od isporuke, bez ikakve odgovornosti za naknadu štete i dužan je o tome pisanim putem obavestiti Kupca u trenutku nastanka takvih okolnosti.
 11. Isporuka robe pravnim licima koja nisu Kupci sa kojima je potvrđena ponuda/saradnja/ugovor o kupoprodaji nije moguća osim uz pisanu saglasnost Kupca i uz zaračunavanje dodatnih manipulativnih troškova isporuke
 12. U slučaju da Kupac kasni s plaćanjem računa ili je dostigao odobreni limit, Prodavac Kupcu nije dužan isporučiti proizvode.

IV. Prodajne cene i uslovi plaćanja

 1. Cenovnik Prodavaca sadrži veleprodajne cene proizvoda izražene u RSD, bez PDV-a. Cene važe za paritet fco skladište Prodavaca u Leštanima, za proizvode utovarene na transportno vozilo.
 2. Cene sadržane u cenovniku nisu obavezujuće već informativne, a Prodavaca obvezuju isključivo one cene izražene u obavezujućim ponudama, odnosno u ugovorima zaključenima s Kupcima.
 3. Cena proizvoda obračunava se prema cenovniku važećem na dan izrade ponude/prijema i potvrde narudžbenice.
 4. Ako Prodavac u slučaju promena osnovnih parametara koji utiču na formiranje cene (cena sirovina, promena kursa eura i sl.) izvrši korekciju cena pri čemu će te cene vredeti za sve buduće isporuke, tada će obavestiti Kupca te na njegov zahtev dostaviti cenovnik s korigovanim cenama. Što se tiče daljih isporuka ili usluga, dobavljač je ovlašćen da prilagodi cenu kako je gore navedeno.
 5. Moguće greške u štampi cenovnika ne obvezuju Prodavaca na prodaju po pogrešno odštampanoj ceni.
 6. Plaćanje se vrši po ponudi i to u roku važenja ponude, osim ako nije drugačije definisano ugovorom ili međusobnim pisanim dogovorom između Prodavaca i Kupca.
 7. Prodavac može Kupcu odobriti mogućnost plaćanja na odloženo, bez obzira da li je između njih sklopljen poseban pisani ugovor, pod uslovom da Kupac dostavi Prodavacu odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, te da isto Prodavac prihvati. Kupac je obvezan dostaviti zatraženo sredstvo osiguranja plaćanja istovremeno s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbenicom. Prodavac će Kupcu pisano potvrditi prijem sredstva osiguranja plaćanja. Ako Kupac ne dostavi traženo sredstvo osiguranja plaćanja, Prodavac neće prihvatiti narudžbinu Kupca, odnosno odobriti plaćanje na odloženo.
 8. Kada je Kupac predao Prodavacu odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, te Prodavac isto i prihvatio, Prodavac može predato sredstvo osiguranja plaćanja poslati na naplatu u slučaju da Kupac kasni s plaćanjem dospelih računa, a istovremeno može koristiti i druge zakonske mogućnosti za naplatu dospelih potraživanja, kamata i ostalih pripadajućih troškova.
 9. Plaćanje će se smatrati izvršenim isključivo u trenutku kada Prodavac bude u mogućnosti raspolagati sredstvima sa svog računa.
 10. Ako Kupac propusti izvršiti plaćanje na datum dospeća,  Kupac je obvezan platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje od dana dospeća računa do dana uplate na račun Prodavaca. Pored navedene zatezne kamate, Prodavac ima pravo na naknadu svake dodatne eventualne štete prouzrokovane kašnjenjem u plaćanju.
 11. Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci proizvoda, a najkasnije u roku od 8 dana od isporuke, osim ako nije drugačije posebno ugovoreno između ugovornih strana.
 12. Kod narudžbenica koje se delimično isporučuju, Prodavac će nakon svake isporuke ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune važe analogno uslovi plaćanja koji su ugovoreni za celu narudžbinu  u dogovorenom roku važenja ponude.
 13. Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja preduslov su za isporuku, odnosno ispunjenje Ugovora od strane Prodavaca.
 14. U slučaju kupčevog kašnjenja sa plaćanjem samo jednog računa, Prodavac je ovlašćen zaustaviti dalju isporuku robe. Svi do tada neplaćeni računi kupca, dospevaju odmah na naplatu, bez pisanog obaveštenja Prodavca.
 15. Kupac ne može tražiti nove isporuke ukoliko nije platio ranije preuzetu robu čija vrednost prelazi bruto vrednost kreditnog limita niti će se uskraćivanje isporuke od strane Prodavca u tom slučaju smatrati povredom ugovorne obaveze.
 16. Svi rabati, interne prepiske i interni podaci o međusobnom poslovanju između Prodavca i Kupca predstavljaju poslovnu tajnu između ugovarača, te svako otkrivanje ovih podataka trećim licima povlači za sobom odgovornost Kupca. Kupac će Prodavcu nadoknaditi u celosti štetu koju ovaj pretrpi usled povrede poslovne tajne.

V. Kvalitet robe

 1. Kvalitet Mapei proizvoda kontroliše se tokom celog procesa proizvodnje i saglasna je sa zakonskim propisima Uredbi (EU) 305/2011, 764/2008 i 765/2008. Prodavac garantuje za deklarisani kvalitet proizvoda ako se isti upotrebljava u skladu sa uputstvima proizvođača. Uputstva za upotrebu i sigurno rukovanje navedene su na ambalaži, te u tehničkim i sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na internet stranicama www.mapei.com i www.mapei.rs  ili se mogu dobiti na zahtev.
 2. Prodavac ne odgovara za štetu koja može nastati zbog nepoštovanja uputstva za upotrebu ili nestručnog rukovanja, a Kupac je dužan postupati s proizvodima u skladu sa tehničkom listom i uputstvima za rukovanje na istom. Svi prigovori Kupca vezani za kvalitet proizvoda koji su posledica nepoštovanja uputstva i specifikacija na tehničkom i/ili sigurnosno-tehničkom listu smatrat će se neosnovanim prigovorima.
 3. Svi proizvodi koje Prodavac isporučuje Kupcu su deklarisani u skladu sa važećim propisima.
 4. Prodavac se obavezuje da će Kupcu pružiti sve informacije neophodne za uspešnu ugradnju njegove robe, a naročito da će Kupca snabdeti pratećim tehničkim listovima proizvoda u elektronskom obliku, kao i da će mu pružiti potrebnu tehničku pomoć.  Prodavac ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za ugradnju materijala niti vrši poslove organa nadzora na objektu za koji Kupac nabavlja robu, već se tehnička pomoć Prodavca sastoji isključivo u konsultacijama u vezi sa načinom korišćenja i primenom materijala, a koje Prodavac daje na osnovu tehničkih specifikacija i uputstava proizvođača, kao i najbolje prethodne prakse. Svaki proizvod mora sadržati dobavljačevo uputstvo za korišćenje. U slučaju odstupanja od uputstva za korišćenje, Prodavac nije odgovoran za naknadu štete. To naročito važi u slučajevima kada se koriste drugi proizvodi, koji nisu kupljeni od Prodavca. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje nikakvu garanciju za upotrebu koja nije specifična za određeni proizvod.

VII. Prava intelektualnog vlasništva i zaštite podataka

 1. Kupcu nije dopušteno registrovati ili na drugi način koristi intelektualno vlasništvo Prodavac i brenda MAPEI, žigove, trgovačko ime, logo ili bilo koje drugo autorsko pravo, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL ili bilo koji njihov deo.
 2. Kupcu nije dopušteno menjati logo i oznake proizvoda, kao i druge vlasničko-pravne oznake koje se pojavljuju kako na samom proizvodu, tako i na njegovom pakovanju i na pratećoj dokumentaciji.
 3. Prodavac se obavezuje da će Kupcu omogućiti da se u prometu, za vreme važenja ovog ugovora, koristi robnim markama, trgovačkim žigovima, logotipima, znacima razlikovanja i drugim pravima intelektualne svojine čiji je nosilac isključivo u meri u kojoj je to potrebno radi promocije i uspešne prodaje robe Prodavca. Po prestanku poslovnog odnosa, Kupac je dužan da bez odlaganja prestane sa svakim oblikom korišćenja navedenih oznaka Prodavca.

IX. Ostale odredbe

 1. Merodavno pravo za ove Opšte uslove i za sve ugovore koje po ovim Opštim uslovima Kupci zaključe s Prodavacem jeste srpsko pravo.
 2. Prodavac i Kupac saglasni su da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno.
 3. Ako sporazumno rešenje spora nije moguće, za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Opštim uslovima poslovanja, za njegovo rešavanje nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

 

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti