systems guide
Sản phẩm
Cam kết đối với môi trường
Vietnamese
English
Phần mềm tính lượng dùng
Phần mềm này giúp xác định lượng dùng vữa chít mạch và keo trám khe cần thiết để hoàn thành từng dự án tương ứng. Tuy nhiên, lượng dùng ở đây chỉ mang tính chất ước lượng tương đối.
VỮA CHÍT MẠCH
KEO TRÁM KHE
Công ty TNHH Mapei Việt Nam Lô 8, Đường số 4, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam - Điện thoại +84 235 3565 801-7 - Fax +84 235 3565 800 - maipham@mapei.com.vn