I. Opće odredbe

 

 1. Opći uvjeti prodaje i isporuke proizvoda (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci proizvoda (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje Mapei Croatia d.o.o. sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Purgarija 14, Kerestinec (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) sklapa sa svojim Kupcima.

 2. Prodavatelj će ove uvjete kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojoj web stranici i u tiskanim cjenicima te će iste učiniti dostupnima drugoj ugovorenoj strani na bilo koji drugi pogodan način.

 3. Temeljem ovih Općih uvjeta Prodavatelj nastupa kao prodavatelj proizvoda i pružatelj usluga iz okvira svog redovnog obavljanja djelatnosti.

 4. Temeljem ovih Općih uvjeta Kupcem se smatra svaka pravna osoba i/ili obrtnik čija je pisana narudžba prihvaćena od strane Prodavatelja, odnosno koji je prihvatio ponudu Prodavatelja.

II. Ponude i narudžbe

 

 1. Ponuda Prodavatelja sadrži informativne podatke o jediničnoj cijeni proizvoda, količinama proizvoda, roku valjanosti ponude, te očekivanom roku isporuke.

 2. Kupac Ponudu može prihvatiti pisanim prihvatom ponude, slanjem pisane narudžbenice ili izvršenjem plaćanja po ponudi, pri čemu je prihvat ponude valjan ukoliko je izvršen u roku valjanosti ponude naznačenoj u istoj.

 3. Nakon prihvata Ponude sukladno prethodnom stavku ovog članka, ponuda Prodavatelja postaje obvezujuća u odnosu na sadržaj iste, uključujući i sve napomene na Ponudi u pogledu promjenjivosti cijena i roka isporuke, pri čemu je ista u slučaju prihvata plaćanjem po ponudi u roku važenja ponude, obvezujuća tek nakon evidentiranja sredstava na žiro-računu Prodavatelja.

 4. Ponude su u pravilu važeće 30 dana, a rok za prihvaćanje ponude počinje teći od datuma naznačenog u ponudi (Datum kreiranja ponude), osim ako u samoj Ponudi nije drugačije naznačeno.

 5. Točan predmet prodaje i isporuke proizvoda koje Prodavatelj treba izvršiti biti će definiran prihvaćanjem/potvrdom ponude od strane Kupca, odnosno u slučaju plaćanja po ponudi u roku važenja ponude, predmet prodaje i isporuke biti će utvrđen ponudom od trenutka evidentiranja sredstava na žiro-računu Prodavatelja.

 6. Prodavatelj prima narudžbe Kupaca isključivo u pisanom obliku, odnosno putem narudžbenice ovjerene žigom i potpisom ovlaštene osobe Kupca, pri čemu se uplata po ponudi smatra narudžbom Kupca, odnosno prihvaćanjem ponude od strane Kupca.

 7. Svi upiti za ponude i narudžbe obrađuju se u roku od 24 sata od primitka pisanog upita/narudžbe na e-mail i/ili faks Prodavatelja za vrijeme radnog vremena Prodavatelja, isključujući vikende, blagdane i kolektivne odmore, te u slučaju više sile (nestanak struje, pad informacijskog sustava i sl.).

 8. Za sve narudžbe proizvoda u vrijednosti manjoj od 100,00 EUR neto, Prodavatelj će Kupcu obračunati i naplatiti trošak obrade narudžbe i pripreme proizvoda za isporuku u fiksnom iznosu od 10,00 EUR uvećano za pripadajući iznos PDV-a za svaku pojedinu narudžbu. U slučaju povrata ovako naručenih proizvoda, Prodavatelj zadržava navedeni trošak od 10,00 EUR uvećano za pripadajući iznos PDV-a za svaku pojedinu narudžbu.

 9. Sve ponude su napravljene u skladu s trenutno važećim poreznim, carinskim i transportnim propisima.

III. Isporuka i rokovi isporuke robe

 

 1. Proizvodi iz standardnog prodajnog programa (proizvodi kategorije 1*) koji su dostupni na skladištu Prodavatelja isporučuju se u roku od 5 (pet) radnih dana, osim u izvanrednim situacijama. Svi ostali proizvodi te posebne narudžbe kupaca isporučuju se sukladno dogovoru, a prema dostupnosti istih proizvoda. Za takve proizvode će na Ponudi Prodavatelja biti posebno naznačeno da se dogovoreni rok isporuke može mijenjati, te da je Prodavatelj dužan Kupca o istom obavijestiti sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.

 2. Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvode u originalnom tvorničkom pakiranju.

 3. Rok isporuke počinje teći od datuma primitka narudžbe, odnosno evidentiranja uplate u slučaju avansnog plaćanja po ponudi, a ovisi o kategoriji dostupnosti proizvoda (1, 2 ili 3)*, odnosno o uvjetima isporuke naznačenim u samoj Ponudi, a sukladno ovim Općim uvjetima.

 4. Sve prodaje i isporuke proizvoda izvršit će se prema ovim Općim uvjetima i prihvaćenoj ponudi/narudžbi, osim u slučaju kad je s određenim Kupcem drugačije pisano ugovoreno.

 5. Ako Prodavatelj o svom trošku organizira prijevoz, Kupac je dužan pisano navesti adresu isporuke, kontakt osobu i telefonski broj i/ili broj mobitela.

   

 6. Prodavatelj može na pisani zahtjev Kupca organizirati prijevoz proizvoda u ime i za račun Kupca, za što će mu Prodavatelj zaračunati dodatne troškove usluge prijevoza.

   

 7. Isporuka se vrši fco skladište Prodavatelja u Kerestincu. Ako nije drukčije pisano ugovoreno, isporuke o trošku Prodavatelja vrše se po sljedećoj skali:

  - za neto vrijednost robe 750,00 EUR i više, na područja udaljena do 200 km od skladišta Prodavatelja u Kerestincu
  - za neto vrijednost robe 1100,00 EUR i više, na područja udaljena do 300 km od skladišta Prodavatelja u Kerestincu
  - za neto vrijednost robe 1500,00 EUR i više, na područje cijele Hrvatske

  U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, odnosno u slučaju isporuke o trošku Prodavatelja prema prethodno opisanoj skali, za isporuku na otoke Prodavatelj se obvezuje naručenu robu o svoj trošak dovesti do trajekta, a daljnji transport do konačnog odredišta o svom trošku osigurava Kupac.

  Kupac je dužan osigurati istovar proizvoda na prethodno dogovorenoj adresi istovara.

 8. Kupac je dužan preuzeti proizvode po potvrđenoj ponudi i/ili narudžbi u količini koju je naveo na svojoj narudžbi, odnosno koja je potvrđena za isporuku od strane Prodavatelja najkasnije u roku od 10 radnih dana. Sve ponude/narudžbe koje nisu preuzete u tom roku bit će stornirane.

 9. Djelomične isporuke su moguće uz prethodnu najavu i specifikaciju dinamike isporuke, vrstu proizvoda i količinu.

 10. Minimalna količina za isporuku je standardno pakiranje te se isporučuju isključivo cijela pakiranja sukladno Cjeniku Prodavatelja (kutije, palete), osim ako nije drugačije dogovoreno između Kupca i Prodavatelja.

   

 11. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvode u dogovorenom roku isporuke, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Kupca bez odgode, a najkasnije u roku od 3 dana od dana saznanja da se proizvodi neće moći isporučiti u dogovorenom roku isporuke, te će se u tom slučaju isporuka proizvoda izvršiti u najkraćem mogućem roku.

   

 12. U slučaju da Kupac kasni s plaćanjem računa, Prodavatelj Kupcu nije dužan isporučiti proizvode.

   

 13. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu, ambalažu proizvoda Prodavatelja onečišćenu opasnim tvarima potrebno je zbrinuti kod ovlaštenog sakupljača opasnog otpada.

 

IV. Prodajne cijene i uvjeti plaćanja

 

 1. Cjenik Prodavatelja sadrži veleprodajne cijene proizvoda izražene u HRK, bez PDV-a. Cijene vrijede za paritet fco skladište Prodavatelja u Kerestincu, za proizvode utovarene na transportno vozilo.

 2. Cijene sadržane u cjeniku nisu obvezujuće, već informativne.

 3. Cijena naručenih proizvoda obračunava se prema cijenama iz cjenika važećim na dan izrade računa/otpremnice za naručene proizvode.

 4. Prodavatelj u svakom trenutku ima pravo promijeniti cijene. Tako promijenjene cijene primjenjuju se na sve prihvaćene Ponude po kojima nije izvršeno plaćanje i isporuka naručenih proizvoda. O primjeni promijenjenih cijena, Prodavatelj se obvezuje obavijestiti Kupca, te na njegovo traženje dostaviti novi cjenik s izmijenjenim cijenama.

 5. Promijenjene cijene se neće primjenjivati na prihvaćene Ponude Prodavatelja temeljem kojih je u roku valjanosti Ponude u cijelosti izvršeno plaćanje i isporuka naručenih proizvoda, te za takve Ponude Prodavatelj Kupcu jamči obračun i naplatu cijene koja je bila važeća u trenutku prihvata Ponude, izuzev za Polyglass proizvode iz linija 26 (Sintetičke hidroizolacijske folije) i 27 (Bitumenske trake). Za proizvode iz te dvije linije kojih Prodavatelj u trenutku prihvata Ponude nema na lageru, primjenjuju se odredbe stavka 4. ovog članka.

   

 6. Moguće pogreške u tisku Cjenika ne obvezuju Prodavatelja na prodaju po pogrešno otisnutoj cijeni.

   

 7. Plaćanje se vrši po ponudi i to u roku valjanosti ponude naznačenom u istoj, osim ako nije drugačije definirano ugovorom ili međusobnim pisanim dogovorom između Prodavatelja i Kupca. Jamstvo iz stavka 5. ovog članka vrijedi isključivo za Ponude po kojima je izvršeno plaćanje u roku valjanosti ponude i to samo pod uvjetom da je istovremeno u navedenom roku izvršena i isporuka naručenih proizvoda.

 8. Prodavatelj može Kupcu odobriti mogućnost plaćanja uz odgodu, bez obzira je li između njih sklopljen poseban pisani ugovor, pod uvjetom da Kupac dostavi Prodavatelju odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, te da isto Prodavatelj prihvati. Kupac je obvezan dostaviti zatraženo sredstvo osiguranja plaćanja istovremeno s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbom. Prodavatelj će Kupcu pisano potvrditi primitak sredstva osiguranja plaćanja. Ako Kupac ne dostavi traženo sredstvo osiguranja plaćanja, Prodavatelj neće prihvatiti narudžbu Kupca, odnosno neće odobriti plaćanje uz odgodu.

 9. Kada je Kupac predao Prodavatelju odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja, te Prodavatelj isto i prihvatio, Prodavatelj može predano sredstvo osiguranja plaćanja poslati na naplatu u slučaju da Kupac kasni s plaćanjem dospjelih računa, a istovremeno može koristiti i druge zakonske mogućnosti za naplatu dospjelih potraživanja, kamata i ostalih pripadajućih troškova.

 10. Za sve proizvode kategorije 3* Kupac je dužan izvršiti avansnu uplatu, osim ako nije drukčije ugovoreno.

 11. Plaćanje će se smatrati izvršenim isključivo u trenutku kada Prodavatelj bude u mogućnosti raspolagati sredstvima sa svog računa.

 12. Ako Kupac propusti izvršiti plaćanje na datum dospijeća, Kupac je obvezan platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje od dana dospijeća računa do dana uplate na račun Prodavatelja.

 13. Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci proizvoda, a najkasnije u roku od 8 dana od isporuke, osim ako nije drugačije izrijekom ugovoreno između ugovornih strana.

 14. Kod narudžbi koje se djelomično isporučuju, Prodavatelj će nakon svake isporuke ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune važe analogno uvjeti plaćanja koji su ugovoreni za cijelu narudžbu.

 15. Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja preduvjet su za isporuku, odnosno ispunjenje Ugovora od strane Prodavatelja.

 

V. Kakvoća robe

 

 1. Kakvoća Mapei proizvoda kontrolira se tijekom cijelog procesa proizvodnje i sukladna je zakonskim propisima Uredbi (EU) 305/2011, 764/2008 i 765/2008.

 2. Prodavatelj jamči za deklariranu kakvoću proizvoda ako se isti upotrebljava sukladno uputama proizvođača. Upute za uporabu i sigurno rukovanje navedene su na ambalaži, te u tehničkim i sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na internetskim stranicama www.mapei.com i www.mapei.hr ili se mogu dobiti na zahtjev.

 3. Prodavatelj ne odgovara za štetu koja može nastati zbog nepoštivanja uputa za uporabu ili nestručnog rukovanja, a Kupac je dužan postupati s proizvodima sukladno tehničkom listu i uputama za rukovanje na istom. Svi prigovori Kupca vezani za kakvoću proizvoda koji su posljedica nepoštivanja uputa i specifikacija na tehničkom i/ili sigurnosno-tehničkom listu smatrat će se neosnovanim prigovorima.

 4. Svi proizvodi koje Prodavatelj isporučuje Kupcu su deklarirani sukladno važećim propisima.

VI. Reklamacije

 

 1. Kupac je prilikom primitka proizvoda, iste dužan odmah pregledati i o vidljivim nedostacima u pogledu količine, vrste proizvoda, pakiranja proizvoda, roka trajanja proizvoda, te u pogledu samog proizvoda Prodavatelja odmah obavijestiti pisanim putem i to bilješkom na otpremnici ili posebnim zapisnikom u prilogu otpremnice, i glede navedenih nedostataka uputiti pisani prigovor bez odgađanja, a najkasnije u roku od 2 radna dana od dana primitka isporučenih proizvoda, jer u protivnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

 2. Ako se prilikom preuzimanja proizvoda ustanove vidljivi nedostaci na proizvodu koji se mogu utvrditi uobičajenim pregledom, Kupac se obvezuje odmah kontaktirati prodajnog predstavnika i/ili Odjel logistike Prodavatelja i čuvati proizvode dok se reklamacija u potpunosti ne riješi. U suprotnom reklamacija se neće uvažiti. Za vraćanje reklamiranih proizvoda potrebna je prethodna pisana suglasnost Prodavatelja kao i povratnica Kupca.

 3. Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca o odluci povodom prigovora glede vidljivih nedostataka iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora.

 4. U slučaju kada Kupac potpiše otpremnicu bez bilješke ili bez zapisnika u prilogu o eventualnim nedostacima, smatra se da ne postoji takav nedostatak na proizvodu, te se naknadni prigovori i zahtjevi za povrat s te osnove neće prihvatiti i odobriti.

 5. U slučaju da Kupac sam organizira preuzimanje i prijevoz proizvoda sa skladišta Prodavatelja, Prodavatelj ne odgovara za štete, oštećenja i lomove koji nastanu u prijevozu od trenutka kada proizvodi napuste skladište Prodavatelja.

 6. Kupac može podnijeti prigovor glede skrivenih nedostataka proizvoda, odnosno prigovor na kakvoću najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana primitka proizvoda, no prigovor se neće prihvatiti ako je u trenutku njegovog podnošenja istekao rok trajanja proizvoda.

 7. Prodavatelj neće prihvatiti prigovore koji nisu u potpunosti dokumentirani. Prigovor se mora podnijeti isključivo u pisanom obliku, s uzorkom proizvoda i/ili fotografijama proizvoda, ako su već ugrađeni.

 8. Prodavatelj neće prihvatiti prigovore u slučajevima nestručne primjene, nepridržavanja uputa o pravilnoj upotrebi i/ili primjeni proizvoda iz tehničkog lista ili kod uporabe proizvoda kojem je istekao rok trajanja.

 9. Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca o odluci povodom prigovora povodom skrivenih nedostataka iz stavka 1. ovog članka u roku od 2 (dva) mjeseca od dana primitka prigovora, koji rok Prodavatelj može produžiti za naredna 2 (dva) mjeseca u slučaju postojanja opravdanih razloga, a o čemu je dužan obavijestiti Kupca.

 10. U slučaju da je prigovor osnovan, Prodavatelj će sukladno zahtjevu Kupca ili odobriti povrat proizvoda i Kupcu isporučiti novi proizvod bez nedostatka ili će mu odobriti sniženje cijene u vidu financijskog odobrenja. Prodavatelj odgovara za eventualnu nastalu štetu samo do visine vrijednosti proizvoda na koju se nedostatak i prigovor odnose.

VII. Povrat robe

 

 1. Prodavatelj će Kupcu dopustiti povrat ispravnih proizvoda, odnosno proizvoda bez nedostataka sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, a temeljem postavljenog pisanog zahtjeva Kupca.

 2. U slučaju da Prodavatelj odobri zahtjev Kupca za povrat ispravnog proizvoda, Prodavatelj će ili odobriti povrat proizvoda uz robno odobrenje i Kupcu isporučiti drugi proizvod uz novi račun ili će mu odobriti sniženje cijene u vidu financijskog odobrenja. Povrat proizvoda nije moguć ako Kupac nije u mogućnosti vratiti proizvod u stanju u kojem je isti zaprimio.

 3. Povrat ispravnih proizvoda kategorije 1* moguć je sukladno odredbama ovog članka. Povrat ispravnih proizvoda kategorije 2* moguć je ovisno o boji, količini i pakiranju proizvoda, dok povrat ispravnih proizvoda kategorije 3* nije moguć.

 4. Povrat proizvoda kojima je istekao rok trajanja, kao i proizvoda kojima rok trajanja istječe za manje od 3 mjeseca od dana primitka zahtjeva za povrat, nije moguć.

 5. Prodavatelj neće prihvatiti zahtjeve za povratom koji nisu u pisanom obliku i koji nisu obrazloženi. U slučaju dogovorenog povrata ispravnog proizvoda, odnosno proizvoda bez nedostataka, Kupac ih je dužan dostaviti na skladište Prodavatelja o svom trošku najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana odobrenja povrata.

 6. Prodavatelj će teretiti Kupca za manipulativne troškove povrata proizvoda u visini od 15 % neto vrijednosti povrata, a minimalno 10,00 EUR bez PDV-a.

 

VIII. Prava intelektualnog vlasništva i zaštita podataka

 

 1. Kupcu nije dopušteno registrirati ili na drugi način koristi intelektualno vlasništvo Prodavatelj i brenda MAPEI, žigove, trgovačko ime, logo ili bilo koje drugo autorsko pravo, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL ili bilo koji njihov dio.

 2. Kupcu nije dopušteno mijenjati logo i oznake proizvoda, kao i druge vlasničko-pravne oznake koje se pojavljuju kako na samom proizvodu, tako i na njegovu pakiranju i na pratećoj dokumentaciji.

IX. Ostale odredbe

 

 1. Mjerodavno pravo za ove Opće uvjete i za sve ugovore koje po ovim Općim uvjetima Kupci zaključe s Prodavateljem jest hrvatsko pravo.

 2. Prodavatelj i Kupac suglasni su da će sve eventualne sporove rješavati sporazumno.

 3. Ako sporazumno rješenje spora nije moguće, za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Općim uvjetima poslovanja, za njegovo rješavanje nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

*Kategorije proizvoda:

1 – standardni lagerski proizvod, povrat moguć sukladno Općim uvjetima;

2 – uglavnom lagerski proizvod, povrat moguć ovisno o boji, pakiranju, količini;

3 – proizvod isključivo po narudžbi, povrat nije moguć.

Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti