Family House Bechyne

Location icon Bechyne, Czech Republic
Số tham chiếu: 202212
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Underground stucture
Vị trí Bechyne, Czech Republic
Danh mục con NHÀ Ở
Ứng dụng Waterproofing od the underground structure of the family house
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Điều phối MAPEI Tomáš Chadima

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPLAN UG
MAPEPLAN UG
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei