Bétons de remblai - Aussonnelle

Location icon France
Số tham chiếu: 6034
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Bétons de remblai - Aussonnelle
Vị trí France
Danh mục con CONDUCT
Xây dựng ở 2008
Mở ở 2008
Ứng dụng Enfouissement d'un réseau de fibres optiques sous l'Aussonnelle
Loại ứng dụng Phụ gia
Công ty lắp đặt Exedra
Project Manager Fabrication et livraison du béton : Mariotto (Groupe Vicat)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei