private villas

Location icon Borgentreich, Germany
Số tham chiếu: 4325
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi residential buildings
Vị trí Borgentreich, Germany
Danh mục con RESIDENCE
Xây dựng ở 2015
Mở ở 2015
Ứng dụng insulation of rooftops with synthetic membranes
Loại ứng dụng ChỐng thẤm

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPLAN M

MAPEPLAN M

Xây mới : No
MAPEPLAN B

MAPEPLAN B

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei