Complete system for the repair of masonry damaged by rising damp and installation of natural stone

Old building
Balcony/Terrace; External walls
Installation of stone; Restoration

Products

1
Screed
2
Adhesive
3
Natural stone
4
5
Brick masonry
6
Scratch-coat mortar
7
De-humidifying render
8
Transpirant render
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
9
Fine-finish skimming mortar
10
Silicate primer
11
Silicate paint
12
Masonry and pointing mortar
13
Uneven stone masonry
Bạn có thể thích Installation of stone Restoration
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei