Installation of thin, large format ceramic tiles on façades and installation of porphyry small blocks on floors

New building
External flooring; Façade
Installation of ceramic tiles

Products

1

Concrete

2

Separating layer
Non-woven fabric

3

Installation mortar

4

Porphyry

5
Grout
6

Sealant

7
Render
8

Adhesive

9

Grout

10

Thin porcelain tiles

11

Sealant

Bạn có thể thích Installation of ceramic tiles
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei