Rapid soundproofing system for the installation of wood

New building
Internal flooring
Installation of wooden flooring

Products

1

Concrete substrate

2

Soundproofing membrane

3

Soundproofing band

4

Soundproofing tape
Mapesilent Tape

5

Damp proofing membrane

6

Screed

7

Adhesive

8

Industrial wood flooring

9

Water-based filler

10

Two-component water-based base coat

11

Two-component water-based polyurethane lacquer (2 coats)

12

Adhesive

13

Sealant

Bạn có thể thích Installation of wooden flooring
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei