System for the rapid and non-intrusive waterproofing of old terraces

Old building
Balcony/Terrace
Waterproofing

Products

1
Old ceramic tiles
2
Smoothing compound
ADESILEX P4
3
Waterproofer
4
Glass fibre mesh
5
Self-adhesive tape
6
Adhesive
7
Klinker
8
9
Polyurethane foam cord MAPEFOAM + Sealant MAPESIL AC
10
Smoothing compound
11
Adhesive
12
Insulating panel
13
Smoothing compound
14
Glass fibre mesh
15
Coloured siloxane base coat
16
Coloured acryl-siloxane coating SILANCOLOR AC TONACHINO 1,2 mm
17
Sealant
Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei