Waterproofing reinforced concrete foundations for new structures by open excavation in groundwater

New building
Foundation
Waterproofing

 

Products

1
Substrate
2

Bentonite sheet

3

Hydroexpansive bentonite joint

4

Concrete structure admixed with
Dynamon 

5

Cementitious waterproofing mortar (2 coats)

6

Bentonite paste

7
Washer
8

Pre-cast self-adhesive bitumen polymer membrane

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei