header-background-environment
Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος είναι μια πλήρης αναφορά, συνταγμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (όπως ISO 14025, EN 15804 κ.λπ.) που τεκμηριώνει τις επιπτώσεις ενός προϊόντος στο περιβάλλον, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μετρώντας αυτές τις επιπτώσεις σύμφωνα με τυποποιημένες LCA (ανάλυση κύκλου ζωής) μεθόδους.
Η ανάλυση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος αποτελεί λοιπόν αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης του σε όλες τις διάφορες φάσεις ζωής του: από τη λήψη των πρώτων υλών που συνιστούν τη σύνθεση, έως τη μεταφορά τους στο εργοστάσιο παραγωγής, τον κύκλο παραγωγής, τη συσκευασία, τα απόβλητα, τη μεταφορά του ολοκληρωμένου προϊόντος στον διανομέα και την τελική απόρριψή του.
Είναι γνωστό ότι όλα τα προϊόντα έχουν διάφορες επιπτώσεις στο περιβάλλον: από τη γνωστότερη επίπτωση υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τα αέρια θερμοκηπίου (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, γνωστή και ως αποτύπωμα άνθρακα), μέχρι επιπτώσεις όπως ο ευτροφισμός (ανώμαλη ανάπτυξη υδρόβιων οργανισμών, όπως φύκη, λόγω της μείωσης στην πυκνότητα της υδρόβιας πανίδας), η μείωση στο πάχος της στιβάδας του όζοντος, ο μετασχηματισμός ρύπων σε όξινες ουσίες (που προκαλεί με τη συνέχεια του την όξινη βροχή), η μείωση στην ποσότητα φυσικών πόρων και πολλές άλλες.
epd
Στον κατασκευαστικό τομέα, τα EPD βοηθούν τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς σχεδιασμού και άλλους αγοραστές να κατανοούν καλύτερα τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας ενός προϊόντος και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Φορείς πιστοποίησης και πρωτόκολλα για τα κτίρια, όπως η LEED και η BREEAM, εφαρμόζουν κριτήρια βιωσιμότητας και επιβάλλουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για κατασκευές που βασίζονται στη μέθοδο LCA. Επίσης, οι αρχιτέκτονες και οι αγοραστές του δημοσίου (η GPP, οικολογική δημόσια σύμβαση, είναι πλέον υποχρεωτική σε διάφορες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας) απαιτούν προϊόντα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Τα EPD αποτελούν τον καλύτερο τρόπο επίδειξης και παρουσίασης των χαρακτηριστικών περιβαλλοντικής απόδοσης ενός προϊόντος. 

ciclo-di-vita

Υπάρχουν διάφοροι τύποι EPD: 
τυπικάμέσα και πρότυπα.

Τυπικά EPD
Μεμονωμένα EPD που καλύπτουν ένα συγκεκριμένο προϊόν και συντάσσονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Περιλαμβάνουν πληροφορίες συγκεκριμένα για το αντίστοιχο προϊόν και η σύνταξη και διατήρηση κάθε εγγράφου είναι δαπανηρή, αφού το έγγραφο απαιτεί ενημέρωση και δημοσίευση νέας έκδοσης κάθε φορά που τροποποιείται η σύνθεση και οι πρώτες ύλες.
Μέσα EPD
EPD που συντάσσεται και υπολογίζεται καλύπτοντας ένα συγκεκριμένο εύρος προϊόντων με παρόμοιες λειτουργίες. Μπορεί να περιλαμβάνει προϊόντα από διαφορετικούς κατασκευαστές και συνήθως δημοσιεύεται από εμπορικούς συνδέσμους, για την κάλυψη συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων. Περιέχει τη μέση επίπτωση των προϊόντων στο περιβάλλον και τους κατασκευαστές που έχουν συμμετάσχει στη συλλογή και την ανάλυση των σχετικών δεδομένων.
Πρότυπα EPD
Αυτός ο τύπος διαρθρώνεται σύμφωνα με τη χημική σύνθεση και καλύπτει όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν σε ένα συγκεκριμένο εύρος συνθέσεων και εφαρμογών. Επειδή οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο εσωτερικό ενός κτιρίου στα παραπάνω προϊόντα είναι γενικά πολύ χαμηλές, μια περισσότερο σύνθετη διαφοροποίηση των προϊόντων δεν θα παρείχε στους αρχιτέκτονες περισσότερες σημαντικές πληροφορίες, λόγω της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας ενός κατασκευαστικού συστήματος.

Πρότυπα EPD έχουν αναπτυχθεί από τον FEICA (Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών βιομηχανικών συγκολλητικών και στεγανωτικών) και την EFCA (Ευρωπαϊκή ομοσπονδία προσμιγμάτων σκυροδέματος) σύμφωνα με την προσέγγιση της "χειρότερης περίπτωσης".

Τα EPD των FEICA και EFCA πιστοποιούνται και δημοσιεύονται από τον Υπεύθυνο γερμανικού προγράμματος IBU.

Κρατήστε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τις ειδήσεις της Mapei