MAPEFINISH

Two-component cementitious mortar for finishing concrete.
TECHNICAL DATA:
Maximum dimension of aggregate: 0.4 mm.
Mixing ratio: 4 parts of MAPEFINISH comp. A with 1 part of MAPEFINISH comp. B.
Pot life of mix: approximately 1 hour (at +20°C).
Minimum applicable thickness: 1 mm.
Maximum applicable thickness: 2-3 mm per layer.
Classification:
– EN 1504-3 - class R2 non-structural mortar.
– EN 1504-2 - coating (C) principles MC and IR.
Storage: 12 months (comp. A); 24 months (comp. B).
Application: trowel.
Consumption: 2 kg/m² per mm of thickness.
Packaging:
30 kg kits:
– 24 kg bags (comp. A);
– 6 kg tanks (comp. B).

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPEFINISH

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei