14/10/2018
Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov - školenia a seminare

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 ( ďalej len „Nariadenie“) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 Zákona č. 18/2018 Z.z. ( ďalej len „Zákon“) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov u prevádzkovateľa M A P E I  SK, s.r.o., sídlo Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 35 804 131, zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložka č 23270/B.
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 2 40204511, e-mailom na office@mapei.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.
Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame MAPEI Etický kódex.

Spracúvanie osobných údajov je operácia, alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov bez ohľadu na to, či sa vykonávajú autromatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami a to aj vtedy, keď nie sú uložené v databáze. Ide napr. o získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciu.

Účel a Právny základ spracúvania osobných údajov:

1. Personálna o mzdová oblasť
Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 6 ods.1 písm.c) Nariadenia a pracovná zmluva resp. dohoda uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce.
Osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy, vrátane jej prípravy, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, výplaty mzdy, povinných odvodov, plnenie povinností voči orgánom štátnej moci a správy, evidencie vzdelávania, evidencie dochádzky, evidencie poskytnutých pracovnýxch pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatvorenia dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencie vydávaných peňažných úprostriedkov v hotovosti, poskytovanie benefitov, zabezpečenie stravovania, zabezpečenia bezpečnosti ochrany objektu (kódovanie) a plnenie ďalších zmluvných a zákonných povinností. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu uzatvorenia vzťahu. V prípade neposkytnutia údajov nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu pracovného pomeru. Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dochodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, vzdelávacie agentúry, školitelia, pracovmá zdravotná služba, pracovné zdravotné posudky, externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty externého auditu, poskytovateľ stravovacích služieb, poskytovateľ telekomunikačných služieb, spoločnosť na serveroch ktorej sú osobné údaje uložené, zákazníci zamestnávateľa, dodávatelia zamestnávateľa, advokáti, orgány verejnej moci a správy, v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom a priestupkovaom konaní, exekútori.

- Obdobie uchovávania osobných údajov v osobnom spise zamestnanca je obdobie od prípravy pracovno – právneho vzťahu do ukončenia pracovného pomeru. Osobné údaje zamestnancov uchovávame v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

2. Obchodná komunikácia
Právnym základom je záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl.6 ods.1 písm.f) Nariadenia. Účelom spracovávania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods.1 Nariadenia. Príjemcami osobných údajov sú zakladatelia spoločnosti, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia dátových úložísk, v odôvodnených prípadoch aj orgánom činných v trestnom konaní a súdom. Na to, aby Prevádzkovateľ mohol spracúvať osobné údaje na marketingové účely, získava špecifický, samostatný, výslovný, zdokumentovaný, preventívny a nepovinný súhlas. Udelením súhlasu so spracovnaním ososbných údajov na marketingové účely dotknutá osoba osobitne vyjadruje súhlas s propagačnými, obchodnými a marketingovými účelmi ( vrátane následných adoministratívnych a riadiacich činností) a výslovne umožňuje ich spracovanie. Odmietnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nebude mať žiadny následok na plnenie zmluvy, resp. z pohľadu obchodného alebo iného obdobného vzťahu.
Spoločnosť môže s predchádzajúciom osobitným súhlasom dotknutej osoby na marketingové účely a na účely zlepšenia poskytovaných služieb spracúvať osobné údaje cestou “ profilovania” v z v zmysle Článku 4 ods.1 bod Nariadenia, kde je “profilovanie” definované ako “ akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby”.
Aj keď dotknutá osoba udelila súhlas s poverením spoločnosť spracúvať osobné údaje na vyššie uvedené účely, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Podľa čl. 21 Nariadenia dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie jej osobných údajov na účel priameho marketingu, ak dotknutá osoba namieta takéto spracúvanie, jej osobné údaje sa na tento účel už nebudú spracúvať.
Lehota uchovania osobných údajov je vymedzená prípravou a trvaním obchodno-právneho vzťahu a obdobím 10 rokov od skončenia tohto obchodno-právneho vzťahu.

3. Oblasť účtovníctva
Účelom spracovania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ktorému vyplývajú z osobitných predpisov – zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov a pod. a zákon o účtovníctve. Právnym základom spracúvania osobných údajov v čom je zahrnuté aj poskytovanie tretím stranám je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zymsle čl. 6  ods.1 písm. c) Nariadenia. Príjemcami osobných údajov sú materská spoločnosť, auditor, advokát, externý účtovník, orgány verejnej moci.
Lehota uchovania osobných údajov je vymedzená prípravou a trvaním právneho vzťahu a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

4. Oblasť monitorovania priestorov
Účelom a oprávneným záujmom prevádzkovateľa je monitorovanie priestorov a ochrana majetku prevádzkovateľa v monitorovanom priestore, ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore a získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkov súvisiacich s prípadnými  bezpečnostnými incidentmi a prípadným poškodením majetku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl.6 ods. 1 písm.f) Nariadenia. Príjemcami osobných údajov môžu byť orgány činné v trestnom konaní alebo súdy. Lehota uchovávania osobných údajov zaznamenaných na videozázname je 7 dní.

5. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa v zmysle čl. 15 Nariadenia potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a na tieto informácie (podľa Článku 13 ods.2, písm.b), a d), 14 ods.2písmc) a e), 15, 18, 19 a21 Nariadenia):
účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, informácie o príjemcovi v tretej krajine medzinárodnej organizácii, o dobe uchovávania osobných údajov, o kritériách určenia doby uchovávania, o práve požadovať opravu, vymazanie a namietanie osobných údajov, o práve o podania návrhu o začatie konania o ochrane osobných údajov, o zdroji osobných údajov, v prípade nezískania ich od dotknutej osoby o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. Prevádzkovateľ má poskytnúť dotknutej osobe na jej žiadosť kópiu jej osobných údajov, ktoré o nej spracováva, pokiaľ si dotknutá osoba vyžiadala viac ako jednu kópiu osobných údajov, tak druhé a každé ďalšie poskytnutie kópie môže prevádzkovateľ spoplatniť primeraným poplatkom.

6. Právo na opravu osobných údajov
Podľa čl.16 Nariadenia má dotknutá osoba právo aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spacúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

7. Právo na vymazanie osobných údajov
Podľa čl. 17 Nariadenia má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz v týchto prípadoch:
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré sa získavali alebo inak spracovávali, dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva  a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutú osobu, ktorá získala obmedzenie spracúvania prevádzkovateľ informuje predtým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

8. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Podľa čl. 18 Nariadenia ak sa spracúvanie obmedzilo na základe žiadosti dotknutej osoby, takéto osobné údaje sa len uchovávajú a spracúvajú sa len so súhasom dotknutej osoby na preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie jej právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo iného členského štátu.

9. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V prípade ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním. Svoj súhlas môže odvolať nasledovne:
- e-mail správou zaslanou na adresu office@mapei.sk
- písomnou žiadosťou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu “odvolanie súhlasu – GDPR”

10. Správa registratúry
Osobné údaje pre účely registratúry sú spracúvané, vyraďované a likvidované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Prístup k osobným údajom
K osobným údajom má prístup iba prevádzkovateľ, osoby a subjekty, ktoré sú s ním v pracovno – právnom vzťahu, alebo sprostredkovatelia na základe zmluvného vzťahu.

12. Právo podať sťažnosť
V zmysle čl. 77 Nariadenia, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.
Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.


V Bratislave, dňa 25.05.2018 


MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy