Podmienky používania webových stránok

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK WWW.MAPEI.SK

Webové stránky www.mapei.sk (ďalej len „webové stránky“), ktoré vlastní spoločnosť Mapei SK, s.r.o. (ďalej len „Mapei“), poskytujú internetový informačný servis o produktoch a službách Mapei. Používanie týchto webových stránok je možné iba po  akceptácií nasledujúcich podmienok. Ak s týmito podmienkami nebudete súhlasiť, žiadame vás, aby ste tieto webové stránky nepoužívali.

 

Autorské práva a ochranné známky

Všetok obsah webových stránok, vrátane textov, dokumentov, ochranných známok, log, fotodokumentácie a grafickej úpravy, je chránený zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Webové stránky môžu tiež obsahovať dokumenty, vyobrazenia, logá a ochranné známky tretích strán, ktoré spoločnosti Mapei udelili výslovný súhlas na ich užívanie a publikovanie na webových stránkach Mapei. Vyššie uvedené materiály tretích strán sú tiež chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Ak sa nejedná o použitie pre osobnú potrebu, je zakázané kopírovať, upravovať, šíriť, publikovať či iným spôsobom používať obsah webových stránok bez výslovného súhlasu spoločnosti Mapei. Je zakázané predávať alebo šíriť kópie webových stránok, či ich častí, pre komerčné účely. Užívatelia webových stránok si môžu skopírovať (stiahnuť) len také materiály, ktoré sú k tomuto účelu výslovne určené vlastníkom webových stránok. Kopírovanie vyššie uvedených materiálov je povolené iba pre osobnú potrebu a nekomerčné použitie. Kopírovanie pre akýkoľvek iný účel je zakázané. Žiadna časť obsahu webových stránok nemôže byť chápaná ako výslovné či skryté poskytnutie súhlasu tretích strán na použitie textov, fotodokumentácie, ochranných známok, grafických a zvukových materiálov alebo akýchkoľvek iných prvkov Mapei, ktoré sú chránené vyššie uvedenou legislatívou.

 

Obmedzenie zodpovednosti 

Obsah webových stránok

Aj keď spoločnosť Mapei vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na webových stránkach boli presné, úplné a aktuálne, neposkytuje v tomto ohľade žiadne záruky a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za možné chyby, nepresnosti alebo neúplné informácie. Spoločnosť Mapei sa tiež zrieka zodpovednosti za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku použitia informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach.

Funkčnosť webových stránok 

Spoločnosť Mapei nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté prerušením, výpadkom alebo chybou pripojenia v dôsledku prerušenia dodávky elektriny, zlého telefónneho signálu alebo spojenia, alebo zlyhaním internetových služieb. Spoločnosť Mapei rovnako nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku stiahnutia povolených súborov, umiestnených na týchto webových stránkach, vrátane škôd na elektronickom zariadení, ktoré sú zapríčinené vírusmi. 

Odkazy na iné webové stránky

Spoločnosť Mapei nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah iných webových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom týchto webových stránok, alebo umožňujú prístup na tieto webové stránky. Spoločnosť Mapei nemá nad obsahom vyššie uvedených webových stránok žiadnu kontrolu a ako tretia strana tak nenesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť, čo sa týka všetkých produktov a služieb, vrátane reklamných materiálov, ktoré sú na takých stránkach ponúkané. Spoločnosť Mapei vyššie uvedené výrobky a služby nesponzoruje, ani sa iným spôsobom nepodieľa na ich propagácii.

 

Používanie podľa právnych predpisov

Užívatelia sú povinní používať tieto webové stránky a ich služby v súlade s platnými právnymi predpismi a bez porušovania práv tretích strán. Užívatelia sa tiež musia riadiť platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti, duševného a priemyselného vlastníctva a tiež zákonom o telekomunikáciách.


Registrovaní užívatelia

Každý užívateľ, ktorý sa rozhodne na týchto stránkach zaregistrovať z dôvodu využitia ponúkaných služieb, je povinný poskytnúť pravdivé, aktuálne a úplné údaje. Užívatelia sú tiež požiadaní, aby spoločnosti Mapei oznámili bez zbytočných odkladov každú zmenu v osobných údajoch, ktoré sú potrebné ku registrácií. Spoločnosť Mapei si vyhradzuje právo overiť si údaje poskytnuté užívateľom a právo odmietnuť registráciu a/alebo prístup k niektorým či ku všetkým službám a obsahu týchto webových stránok. 

Pokiaľ je nutné sa prihlásiť z dôvodu získania prístupu na niektorú časť webových stránok, spoločnosť Mapei žiada užívateľov, aby sa na konci každej relácie odhlásili. Spoločnosť Mapei si vyhradzuje právo odhlásiť užívateľov, ktorých účet, potom čo sa prihlásili na stránky, zostáva dlhší čas v režime „standby“.

Každý užívateľ zodpovedá za utajenie čísla svojho účtu a svojho hesla, prípadne akýchkoľvek ďalších údajov a rovnako zodpovedá za všetky aktivity, ktoré vykonáva prostredníctvom svojho účtu. Akékoľvek neautorizované použitie účtu alebo iná forma porušenia bezpečnosti musí byť ihneď oznámená administrátorovi webových stránok  (Bracco) na uvedenú kontaktnú adresu.

 

Komunikácia užívateľov s webovými stránkami

Každý užívateľ je plne zodpovedný za obsah všetkých, ním  odosielaných správ, pričom sa zaväzuje, že je legitímnym vlastníkom  vyššie uvedených správ a nebude voči spoločnosti Mapei, ani voči jej manažérom a zamestnancom, uplatňovať žiadnu formu náhrady prípadných škôd. Užívateľ sa tiež zaväzuje, že voči spoločnosti Mapei či iným subjektom uvedeným vyššie, nebude uplatňovať žiadnu formu náhrady prípadných škôd, ktoré svojim jednaním užívateľ (alebo ním poverená osoba) spôsobí akejkoľvek tretej strane. Žiadne informácie či materiály, ktoré akýkoľvek užívateľ vloží prostredníctvom týchto webových stránok, nebudú považované za dôverné.

Spoločnosť Mapei si vyhradzuje právo zachádzať s vyššie uvedenými materiálmi a informáciami podľa vlastného uváženia. Každý užívateľ, ktorý prostredníctvom týchto webových stránok odosiela akékoľvek informácie a/alebo materiály, ručí za to, že tieto informácie a/alebo materiály môžu byť zverejnené a berie na vedomie, že Mapei nenesie za vyššie uvedené informácie a materiály žiadnu zodpovednosť voči tretím stranám.

 

Ochrana súkromia a cookies

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov a používania súborov cookies nájdete v príslušných sekciách týchto webových stránok.

 

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Talianska.

 

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei