Štatút súťaže Facebook

Tento Štatút súťaže “Leto na bajku s MAPEI“ upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov (ďalej len „Štatút“).

 1. Organizátor súťaže

  Obchodné meno: MAPEI SK, s.r.o. (ďalej len „Organizátor“)
  Sídlo: Nádražná 39 - 90028 - Ivanka pri Dunaji - SLOVAKIA
  IČO: 35804131
  DIČ: 2020258405
  IČ DPH: SK2020258405
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. v odd. Sro, vložka č. 23270/B

 2. Termín konania súťaže

  2.1 Súťaž sa uskutoční v piatich cykloch v nasledovných termínoch:
  - od dňa 7. 6. 2023 do dňa 18. 6. 2023
  - od dňa 19. 6. 2023 do dňa 2. 7. 2023
  - od dňa 3. 7. 2023 do dňa 16. 7. 2023
  - od dňa 17. 7. 2023 do dňa 30. 7. 2023
  - od dňa 31. 7. 2023 do dňa 13. 8. 2023

  V uvedených termínoch je možné zapojiť sa do súťaže.

  Vždy v prvý deň začiatku súťaže sa zverejní samostatný súťažný príspevok na facebookovej stránke Organizátora: https://www.facebook.com/mapeislovakia (ďalej len „Facebook stránka Organizátora“).

  2.2 Losovanie výhercu sa bude konať v nasledovných termínoch:
  - dňa 19. 6. 2023 po 10:00
  - dňa 3. 7. 2023 po 10:00
  - dňa 17. 7. 2023 po 10:00
  - dňa 31. 7. 2023 po 10:00
  - dňa 14. 8. 2023 po 10:00

  2.3 Vyhlásenie výhercu sa bude konať v nasledovnom termíne:
  - dňa 19. 6. 2023 po 13:00
  - dňa 3. 7. 2023 po 13:00
  - dňa 17. 7. 2023 po 13:00
  - dňa 31. 7. 2023 po 13:00
  - dňa 14. 8. 2023 po 13:00

 3.  Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

  3.1 Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár k súťažnému príspevku v čase konania súťaže na Facebook stránke Organizátora.

  3.2 Zamestnanci a osoby vykonávajúce prácu pre Organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa predchádzajúcej vety vo vzťahu k Organizátorovi súťaže, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a uskutoční sa nové losovanie výhercu.

 4. Podmienky účasti v súťaži

  4.1 Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke Organizátora.

  4.2 Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby v termíne konania súťaže podľa bodu 2.1 Štatútu oprávnený súťažiaci napísal na aké zaujímavé miesto sa chystá počas tohtoročnej cyklistickej sezóny, prípadne aké zaujímavé miesto už tento rok navštívil na bicykli a pre inšpiráciu môže pripojiť aj fotku z toho miesta. Obsah súťažného komentára predstavuje slobodné vyjadrenie účastníka, ktoré účastník vytvorí a uverejní podľa vlastného uváženia. Súťaž prebieha komentovaním (pridávaním súťažného komentára).

  4.3 Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v bode 3. Každý oprávnený súťažiaci sa môže v rámci súťažného príspevku v jednom cykle súťaže zapojiť iba jedenkrát, t. j. uvedením odpovede iba v jednom komentári. Pokiaľ Organizátor zistí, že súťažiaci napísal viac komentárov ako jeden, je oprávnený tohto súťažiaceho zo súťaže v záujme zachovania rovnosti účastníkov a tým rovnakej pravdepodobnosti výhry pre všetkých účastníkov, vylúčiť.

  4.4 Zapojením sa do súťaže súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto Štatútu.

  4.5 Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so zverejnením jeho komentára k súťažnému príspevku, pričom berie na vedomie a vlastnú zodpovednosť, že komentár môže vzhľadom  na predmet súťažného príspevku a obsah odpovede obsahovať údaje o jeho osobe, zdravotnom stave, mentálnom zdraví, pohybe, pobyte, integrite a iné súvisiace skutočnosti osobnej povahy, resp. citlivého charakteru. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje v odpovedi na komentár týkajúce sa jeho osoby uviedol o svojej osobe sám, na vlastnú zodpovednosť, dobrovoľne, slobodne, bez nátlaku a po zrelej úvahe.

  4.6 Do zlosovania budú automaticky zaradení všetci oprávnení súťažiaci, ktorí splnia podmienku podľa bodu 4.2 a zverejnia komentár k súťažnému príspevku.

 5. Výhra

  5.1 Výhrou v súťaži v rámci jedného súťažného cyklu je originálny SANTINI cyklistický dres MAPEI.

  5.2 Výhru do súťaže venoval Organizátor súťaže. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výhra je prenosná, výherca ju môže darovať alebo predať ďalšej osobe.

  5.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

  5.5 Výsledky súťaže v zmysle losovania podľa bodu 6.1 sú konečné. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.

 6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre

  6.1 Po uplynutí termínu na zapojenie sa do súťaže bude výherca vylosovaný spomedzi platne prihlásených a oprávnených súťažiacich, ktorí splnili podmienky. Losovanie výhercu sa uskutoční v termíne podľa bodu 2.2 tohto Štatútu.

  6.2 Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výhercu bude zverejnené na Facebook stránke Organizátora po losovaní v termíne uvedenom v bode 2.3 tohto Štatútu, a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke Organizátora prostredníctvom súkromnej Facebook správy. Výherca bude zároveň priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej Facebook správy.

  6.3 Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem si výhru prevziať, po márnom uplynutí tejto lehoty stráca nárok na výhru. Organizátor v takom prípade losovanie zopakuje.

  6.4 Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 7. Spôsob odovzdania výhry

  7.1 Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

  7.2 Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje zánik práva výhercu na výhru. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže. Údaje výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

  7.3 Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. meno, pod ktorým vystupuje a má založený účet na stránke Facebook) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.

 8. Ochrana osobných údajov

  8.1 Zapojením sa do súťaže a účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Organizátora v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.

  8.2 Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním Organizátora súťaže na e-mailovú adresu: marketing@mapei.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti Netsuccess, s.r.o.

  8.3 Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo od Organizátora súťaže vyžadovať:
  - potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
  - požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
  - podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  - požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
  Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

  8.4 Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 9. Záverečné ustanovenia

  9.1 Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

  9.2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

  9.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.
Ivanka pre Dunaji, dňa 6. 6. 2023


Štatút súťaže Instagram

Tento Štatút súťaže “Leto na bajku s MAPEI“ upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov (ďalej len „Štatút“).

 1. Organizátor súťaže

  Obchodné meno: MAPEI SK, s.r.o. (ďalej len „Organizátor“)
  Sídlo: Nádražná 39 - 90028 - Ivanka pri Dunaji - SLOVAKIA
  IČO: 35804131
  DIČ: 2020258405
  IČ DPH: SK2020258405
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. v odd. Sro, vložka č. 23270/B

 2. Termín konania súťaže

  2.1 Súťaž sa uskutoční v piatich cykloch v nasledovných termínoch:
  - od dňa 7. 6. 2023 do dňa 18. 6. 2023
  - od dňa 19. 6. 2023 do dňa 2. 7. 2023
  - od dňa 3. 7. 2023 do dňa 16. 7. 2023
  - od dňa 17. 7. 2023 do dňa 30. 7. 2023
  - od dňa 31. 7. 2023 do dňa 13. 8. 2023

  V uvedených termínoch je možné zapojiť sa do súťaže.

  Samostatný súťažný príspevok sa zverejní na instagramovom profile stránke Organizátora: https://www.instagram.com/mapei_slovensko/ (ďalej len „Instagramový profil Organizátora“).

  2.2 Losovanie výhercu sa bude konať v nasledovných termínoch:
  - dňa 19. 6. 2023 po 10:00
  - dňa 3. 7. 2023 po 10:00
  - dňa 17. 7. 2023 po 10:00
  - dňa 31. 7. 2023 po 10:00
  - dňa 14. 8. 2023 po 10:00

  2.3 Vyhlásenie výhercu sa bude konať v nasledovnom termíne:
  - dňa 19. 6. 2023 po 13:00
  - dňa 3. 7. 2023 po 13:00
  - dňa 17. 7. 2023 po 13:00
  - dňa 31. 7. 2023 po 13:00
  - dňa 14. 8. 2023 po 13:00

 3.  Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

  3.1 Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár k súťažnému príspevku v čase konania súťaže na Instagramovom profile Organizátora..

  3.2 Zamestnanci a osoby vykonávajúce prácu pre Organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa predchádzajúcej vety vo vzťahu k Organizátorovi súťaže, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a uskutoční sa nové losovanie výhercu.

 4. Podmienky účasti v súťaži

  4.1 Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagramovom profile Organizátora.

  4.2 Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby v termíne konania súťaže podľa bodu 2.1 Štatútu oprávnený súťažiaci dali páči sa mi to na súťažný príspevok, začal sledovať instagramový profil Organizátora a napísal na aké zaujímavé miesto sa chystá počas tohtoročnej cyklistickej sezóny, prípadne aké zaujímavé miesto už tento rok navštívil na bicykli a pre inšpiráciu môže pripojiť aj fotku z toho miesta. Obsah súťažného komentára predstavuje slobodné vyjadrenie účastníka, ktoré účastník vytvorí a uverejní podľa vlastného uváženia. Súťaž prebieha komentovaním (pridávaním súťažného komentára). 

  4.3 Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v bode 3. Každý oprávnený súťažiaci sa môže v rámci súťažného príspevku v jednom cykle súťaže zapojiť iba jedenkrát, t. j. uvedením odpovede iba v jednom komentári. Pokiaľ Organizátor zistí, že súťažiaci napísal viac komentárov ako jeden, je oprávnený tohto súťažiaceho zo súťaže v záujme zachovania rovnosti účastníkov a tým rovnakej pravdepodobnosti výhry pre všetkých účastníkov, vylúčiť.

  4.4 Zapojením sa do súťaže súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto Štatútu.

  4.5 Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so zverejnením jeho komentára k súťažnému príspevku, pričom berie na vedomie a vlastnú zodpovednosť, že komentár môže vzhľadom  na predmet súťažného príspevku a obsah odpovede obsahovať údaje o jeho osobe, zdravotnom stave, mentálnom zdraví, pohybe, pobyte, integrite a iné súvisiace skutočnosti osobnej povahy, resp. citlivého charakteru. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje v odpovedi na komentár týkajúce sa jeho osoby uviedol o svojej osobe sám, na vlastnú zodpovednosť, dobrovoľne, slobodne, bez nátlaku a po zrelej úvahe.

  4.6 Do zlosovania budú automaticky zaradení všetci oprávnení súťažiaci, ktorí splnia podmienku podľa bodu 4.2 a zverejnia komentár k súťažnému príspevku.

 5. Výhra

  5.1 Výhrou v súťaži v rámci jedného súťažného cyklu je originálny SANTINI cyklistický dres MAPEI.

  5.2 Výhru do súťaže venoval Organizátor súťaže. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výhra je prenosná, výherca ju môže darovať alebo predať ďalšej osobe.

  5.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

  5.5 Výsledky súťaže v zmysle losovania podľa bodu 6.1 sú konečné. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.

 6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre

  6.1 Po uplynutí termínu na zapojenie sa do súťaže bude výherca vylosovaný spomedzi platne prihlásených a oprávnených súťažiacich, ktorí splnili podmienky. Losovanie výhercu sa uskutoční v termíne podľa bodu 2.2 tohto Štatútu.

  6.2 Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výhercu bude zverejnené na Instagramovom profile stránky Organizátora po losovaní v termíne uvedenom v bode 2.3 tohto Štatútu, a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Instagramovom profile stránke Organizátora prostredníctvom súkromnej Instagramovej správy. Výherca bude zároveň priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej Instagramovej správy.

  6.3 Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem si výhru prevziať, po márnom uplynutí tejto lehoty stráca nárok na výhru. Organizátor v takom prípade losovanie zopakuje.

  6.4 Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 7. Spôsob odovzdania výhry

  7.1 Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

  7.2 Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje zánik práva výhercu na výhru. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže. Údaje výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

  7.3 Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. meno, pod ktorým vystupuje a má založený profil na Instagrame) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Instagram.

 8. Ochrana osobných údajov

  8.1 Zapojením sa do súťaže a účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Instagramovom profile Organizátora v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.

  8.2 Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním Organizátora súťaže na e-mailovú adresu: marketing@mapei.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti Netsuccess, s.r.o.

  8.3 Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo od Organizátora súťaže vyžadovať:
  - potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
  - požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
  - podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  - požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
  Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

  8.4 Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 9. Záverečné ustanovenia

  9.1 Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

  9.2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom. Spoločnosť Instagram nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

  9.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.

Ivanka pre Dunaji, dňa 6. 6. 2023


 

  Ostaňme v spojení

  Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei