ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Nalep to s ULTRABOND MS RAPID“

Štatút súťaže

Tento Štatút súťaže “ Nalep to s ULTRABOND MS RAPID“ upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov (ďalej len „Štatút“).

 1. Organizátor súťaže
  (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: MAPEI SK, s.r.o.
  Sídlo: Nádražná 39 - 90028 - Ivanka pri Dunaji - SLOVAKIA
  IČO: 35804131
  DIČ: 2020258405
  IČ DPH: SK2020258405
  Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I.,  Odd. Sro, Vl. č. 23270/B

 2. Termín konania súťaže
  2.1 Súťaž sa uskutoční v nasledovnom termíne:
  - od dňa 2. 9. 2022 do dňa 30. 9. 2022 vrátane
  V uvedenom termíne je možné zapojiť sa do súťaže.
  Samostatný súťažný príspevok sa zverejní na Instagramovej stránke Organizátora: https://www.instagram.com/mapei_slovensko/  (ďalej len „Instagram stránka Organizátora“).
  2.2 Losovanie 3 výhercov  sa bude konať v nasledovnom termíne:
  - dňa 3. 10. 2022 v Ivanke pri Dunaji (Sídlo MAPEI SK, s.r.o.)
  2.3 Vyhlásenie 3 výhercov sa uskutoční v nasledovnom termíne:
  - dňa 3. 10. 2022

 3.  Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  3.1 Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá vytvorí a následne napíše komentár (návrh na nalepenie pomocou produktu Mapei ULTRABOND MS RAPID, označí v komentári svojho priateľa, označí „páči sa mi to“ na súťažný príspevok a začne sledovať Instagram stránku MAPEI Slovensko)  v čase konania súťaže podľa podmienok na Instagram stránke Organizátora.
  3.2 Zamestnanci a osoby vykonávajúce prácu pre Organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa predchádzajúcej vety vo vzťahu k Organizátorovi súťaže, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a uskutoční sa nové losovanie výhercu.

 4. Podmienky účasti v súťaži
  4.1 Súťaž oznámil organizátor v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagram stránke Organizátora.
  4.2 Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby v termíne konania súťaže podľa bodu 2.1 Štatútu oprávnený súťažiaci napísal komentár pod súťažný príspevok.
  4.3 Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v bode 3.1. Každý oprávnený súťažiaci sa môže v rámci súťažného príspevku zapojiť iba jedenkrát, t. j. uvedením odpovede iba v jednom komentári. Pokiaľ Organizátor zistí, že súťažiaci napísal viac komentárov ako jeden, je oprávnený tohto súťažiaceho zo súťaže v záujme zachovania rovnosti účastníkov a tým rovnakej pravdepodobnosti výhry pre všetkých účastníkov, vylúčiť.
  4.4 Zapojením do súťaže  súťažiaci súhlasí s podmienkami vyhlásenej súťaže a v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho osobných údajov podľa tohto Štatútu
  4.5 Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením jeho komentára k súťažnému príspevku, pričom berie na vedomie a vlastnú zodpovednosť, že komentár môže vzhľadom  na predmet súťažného príspevku a obsah odpovede obsahovať údaje o jeho osobe, zdravotnom stave, mentálnom zdraví, pohybe, pobyte, integrite a iné súvisiace skutočnosti osobnej povahy, resp. citlivého charakteru. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje v odpovedi na komentár týkajúce sa jeho osoby uviedol o svojej osobe sám, na vlastnú zodpovednosť, dobrovoľne, slobodne, bez nátlaku a po zrelej úvahe.
  4.6 Všetci oprávnení súťažiaci, ktorí splnia podmienku podľa bodu 4.2 a zverejnia komentár k súťažnému príspevku budú automaticky zaradení do losovania.

 5. Výhra
  5.1 Výhrou v súťaži “ Nalep to s ULTRABOND MS RAPID“  3x balík reklamných predmetov Mapei – batoh, mikina, uterák, ponožky, cyklofľaša a tričko a video realizácia návrhu jedného súťažiaceho z troch výhercov.
  5.2 Výhru do súťaže venoval Organizátor súťaže. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výhra je neprenosná.
  5.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
  5.5 Výsledky súťaže v zmysle losovania podľa bodu 6.1 sú konečné. Výhercovia berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.

 6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre
  6.1 Po uplynutí termínu na zapojenie sa do súťaže budú 3 výhercovia vylosovaní spomedzi platne prihlásených a oprávnených súťažiacich, ktorí splnili podmienky. Losovanie výhercov sa uskutoční v termínoch podľa bodu 2.2 tohto Štatútu.
  6.2 Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výhercov bude zverejnené na Instagram stránke Organizátora po losovaní v termínoch uvedených v bode 2.3 tohto Štatútu, a to formou vloženia komentára zo strany Organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Instagram stránke Organizátora prostredníctvom súkromnej Instagram správy. Výherca bude zároveň priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej Instagram správy.
  6.3 Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní od odoslania správy Organizátorom a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca nárok na výhru. Organizátor v takom prípade losovanie zopakuje.
  6.4 Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 7. Spôsob odovzdania výhry
  7.1 Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade,
  ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
  7.2 Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje zánik práva výhercu na výhru. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže. Údaje výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
  7.3 Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. meno, pod ktorým vystupuje a má založený účet na stránke Instagram) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Instagram.

 8. Ochrana osobných údajov
  8.1 Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Instagram stránke Organizátora v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
  8.2 Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním Organizátora súťaže na e-mailovú adresu: marketing@mapei.sk  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti Netsuccess, s.r.o.
  8.3 Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo od Organizátora súťaže vyžadovať:
  - potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
  - požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
  - podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  - požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
  Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
  8.4 Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 9. Záverečné ustanovenia
  9.1 Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.
  9.2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom. Spoločnosť Meta nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
  9.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.

Ivanka pri Dunaji  1. 9. 2022

 

  Ostaňme v spojení

  Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei