PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDANOV NA WEBOVEJ STRÁNKE MAPEI.SK

Cieľom pravidiel o ochrane osobných údajov je vysvetliť, ako je táto webová stránka spravovaná a ako sa spracúvajú osobné údaje používateľov/návštevníkov webovej stránky. Tieto pravidlá o ochrane osobných údajov slúžia tiež na informačné účely podľa Článkov 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

Tieto pravidlá sa vzťahujú výhradne na webovú stránku spoločnosti Mapei SK, s.r.o. ; nevzťahujú sa na iné webové stránky, na ktoré môžu používatelia vstupovať prostredníctvom odkazov.

Mapei SK, s.r.o., so sídlom Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji (ďalej len “spoločnosť”) má status prevádzkovateľa podľa Článku 4 bod 7 a Článku 24 GDPR, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, a to aj vtedy, keď nie sú uložené v databáze. Ide napr. o získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciu.

Spoločnosť vás preto ako dotknutú osobu informuje, že podľa Článkov 13 a 14 GDPR bude spracúvať uvedené osobné údaje na nižšie uvedené účely, manuálne a/alebo s podporou prostriedkov IT alebo telematických prostriedkov.

1. Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami GDPR na nasledovné účely:

INFORMÁCIE O PREHLIADANÍ
Pri výkone bežných úloh a funkcií systémy IT a softvérové postupy zvolené na prevádzku tejto webovej stránky získavajú určité osobné údaje, ktoré sa implicitne prenášajú pri používaní internetových komunikačných protokolov. Do tejto kategórie patria nasledovné informácie: IP adresy, typ používaného prehliadača, operačný systém, adresy domény a webovej stránky používané pri vstupe na webovú stránku alebo pri jej opustení, informácie o stránkach navštevovaných používateľom v rámci webovej stránky, informácie o čase, kedy používateľ vstúpil na webovú stránku, ako dlho používateľ zostáva na každej stránke, informácie o internej analýze trás a ostatné parametre o operačnom systéme používateľa a o IT prostredí. Tieto technické/IT informácie sa získavajú, spájajú a používajú úplne anonymne. Tieto údaje sa spracúvajú s cieľom umožniť a kontrolovať správne používanie tejto webovej stránky, ako aj s cieľom získavať anonymné štatistické informácie o jej používaní a budú zrušené ihneď po spracovaní. 

INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ POUŽÍVATEĽOM DOBROVOĽNE
Údaje, ktoré môže dobrovoľne poskytnúť používateľ, sa spracúvajú iba v rozsahu, v akom používateľ udelil svoj súhlas so spracovaním a na nasledujúce účely: 

POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Na získanie prístupu k niektorým službám, ktoré ponúka táto webová stránka (napríklad registrácia na kurzy, zhromaždenia alebo semináre, sťahovanie softvéru, projekty úspor a výpočty produktov alebo prijímanie newsletterov) bude návštevník vyzvaný, aby sa zaregistroval na webovej stránke, teda aby si vytvoril osobný účet. Pri registrácii na webovej stránke bude návštevník požiadaný o dobrovoľné poskytnutie určitých osobných údajov vyplnením registračného formulára, napr. o poskytnutie krstného mena, priezviska, adresy bydliska, e-mailovej adresy, mobilného telefónneho čísla a/alebo telefónneho čísla pevnej linky, oblasti pracovnej činnosti a pracovného zaradenia. Napokon, k získaniu osobných informácií odosielateľa (napríklad mena, priezviska a e-mailovej adresy) dôjde v dôsledku nepovinného, výslovného a dobrovoľného zasielania e-mailov na adresy uvedené na tejto webovej stránke. Osobné údaje poskytnuté dobrovoľne majú slúžiť na vytvorenie účtu používateľa a na iné účely, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dodanie a správne poskytnutie požadovaných služieb a/alebo v súvislosti s nimi a /alebo spojené s dodávkou a správnou správou požadovaných služieb, ako aj na pri odpovedaní na otázky príležitostne položené používateľom prostredníctvom webovej stránky, e-mailu alebo iného dostupného komunikačného systému. 

MARKETING
Na posielanie e-mailov s naším newsletterom alebo s inými informačnými materiálmi a na propagačné a/alebo marketingové účely.

PROFILOVANIE
Na účely profilovania, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu s prieskumami trhu a štatistickou analýzou. Do tejto kategórie patria aj činnosti spojené alebo súvisiace s profilovaním používateľov s cieľom identifikovať ich vkus, preferencie, návyky, potreby a možnosti zlepšenia kvality služieb poskytovaných skupinou Mapei Group.

2. Oznamovanie osobných údajov

Osobné údaje môžu spracúvať zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Mapei S.p.A. alebo spoločností skupiny Mapei Group ako „osoby zodpovedné za spracovanie“ (t.j. osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov, ako je uvedené v Článku 4 bod 10 a v Článku 29 GDPR) a sprostredkovatelia.

Údaje môžu spracúvať aj dôveryhodné spoločnosti, ktoré v mene spoločnosti Mapei alebo spoločností skupiny Mapei Group poskytujú technické a organizačné služby. Tieto spoločnosti sú priamymi spolupracovníkmi spoločnosti Mapei S.p.A. alebo spoločností skupiny Mapei Group a majú status sprostredkovateľov. Ich zoznam sa priebežne aktualizuje a je k dispozícii na požiadanie po zaslaní oznámenia na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na adresu office@mapei.sk

3. Povaha poskytovania osobných údajov a dôsledky odmietnutia

ÚDAJE SPRACÚVANÉ NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB PONÚKANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE

Na získanie prístupu k niektorým službám, ktoré ponúka táto webová stránka (napríklad registrácia na kurzy, zhromaždenia alebo semináre, sťahovanie softvéru, projekty úspor a výpočty produktov alebo prijímanie newsletterov) sa vyžaduje poskytnutie osobných údajov. V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje spoločnosť Mapei S.p.A nebude schopná poskytnúť požadovanú službu.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Na to, aby spoločnosť Mapei SK, s.r.o. mohla spracúvať osobné údaje na marketingové účely, získava špecifický, samostatný, výslovný, zdokumentovaný, preventívny a nepovinný súhlas.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely dotknutá osoba osobitne vyjadruje súhlas s propagačnými, obchodnými a marketingovými účelmi (vrátane následných administratívnych a riadiacich činností) a výslovne umožňuje spracovanie (prostriedkami použitými na spracovanie by mohli byť: volanie s operátorom alebo iné neelektronické prostriedky, nie telematické alebo nepodporované automatickými, elektronickými alebo telematickými mechanizmami a/alebo postupmi a ak sú prostriedkami použitými na spracovanie e-mail, fax, správy sms, správy mms, automatické systémy bez operátora a podobne, vrátane elektronických platforiem a iných elektronických prostriedkov) podľa Článku 6 ods. 1 písm. (a) GDPR.

Odmietnutie udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nebude mať žiadny následok z pohľadu plnenia zmluvy, resp. z pohľadu obchodného vzťahu alebo iného vzťahu s používateľom.

Dotknutá osoba môže udeliť súhlas s ďalším oznámením osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje na marketingové účely. V prípade odmietnutia udeliť súhlas s ďalším oznamovaním osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje na marketingové účely, nedôjde k žiadnemu oznamovaniu osobných údajov a osobné údaje bude spracúvať jedine a výhradne spoločnosť, ktorej dotknutá osoba udelila súhlas s použitím osobných údajov na marketingové účely.

ÚDAJE SPRACÚVANÉ NA ÚČELY PROFILOVANIA
Spoločnosť môže na marketingové účely a na účely zlepšenia služieb spracúvať osobné údaje prostredníctvom „profilovania“. Na účely takéhoto spracovania a na účel komplexnej informácie sa odkazuje na definíciu v Článku 4 ods. 1 bod. 4 GDPR, kde je „profilovanie“ definované ako „akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby“.

Na to, aby mohla spoločnosť Mapei S.p.A. vykonávať činnosť profilovania, získava predchádzajúci a osobitný súhlas dotknutej osoby.

V prípade odmietnutia udeliť súhlas na účely činností profilovania nebude spoločnosť schopná spracúvať osobné údaje v zmysle vyššie uvedeného. Dotknutá osoba môže udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, nemusí však udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely činností profilovania a/alebo v súvislosti s ďalším oznamovaním osobných údajov tretím stranám, ktoré by vykonávali činnosti profilovania. V prípade odmietnutia udeliť súhlas s činnosťami profilovania a/alebo s ďalším oznamovaním tretím stranám, ktoré by vykonávali činnosti profilovania, nebude spoločnosť vykonávať žiadne činnosti profilovania, osobné údaje nebude oznamovať tretím stranám a údaje bude spracúvať jedine a výhradne spoločnosť, ak dotknutá osoba udelila súhlas s použitím osobných údajov na marketingové účely. Osobné údaje, ktoré sú predmetom činností profilovania, nemôžu byť zverejňované.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V každom prípade, aj keď dotknutá osoba udelila súhlas s poverením pre spoločnosť spracúvať osobné údaje na všetky vyššie uvedené účely, dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek zrušiť.
Podľa Článku 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu svojich osobných údajov na vyššie uvedené účely. V takom prípade nebudú osobné údaje na uvedené účely ďalej spracúvané. 

4. Prenos osobných údajov do krajín mimo EHP

Získané a spracované osobné údaje je možné prenášať na vyššie uvedené účely mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (t.j. mimo členských štátov Európskej únie spolu s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom):

- tretím stranám - poskytovateľom IT služieb a/alebo poskytovateľom služieb uchovávania vrátane poskytovateľov cloudových služieb,

- spoločnostiam v rámci skupiny Mapei Group.

Údaje sa prenášajú iba v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a iba vtedy, ak prostriedky prenosu poskytujú primerané záruky vo vzťahu k údajom, napríklad:

- prostredníctvom dohody o prenose údajov, obsahujúcej súčasné štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou v súvislosti s prenosom osobných údajov prevádzkovateľmi v EHP prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v jurisdikciách, ktoré nemajú prijaté primerané zákony o ochrane osobných údajov, alebo

- pripojením sa k Štítu na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework) medzi EÚ a USA  na účely prenosu osobných údajov od subjektov v EÚ subjektom v Spojených štátoch amerických, alebo pripojením sa k inej rovnocennej dohode vo vzťahu k iným jurisdikciám, alebo

- prenesením osobných údajov do krajiny, vo vzťahu ku ktorej Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti  vzhľadom na úrovne ochrany osobných údajov v danej krajine prostredníctvom jej legislatívy, alebo

- ak je prenos nevyhnutný na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a treťou stranou a prenos je v záujme dotknutej osoby na účely danej zmluvy, alebo

- kde dotknutá osoba vyjadrila súhlas s prenosom osobných údajov.

5. Doba spracúvania osobných údajov

Všetky osobné údaje sa získavajú a registrujú zákonným a spravodlivým spôsobom a na vyššie uvedené účely.  Osobné údaje sa spracúvajú aj pomocou systémov IT a databáz za podmienok, ktoré vyhovujú vyššie uvedeným účelom s cieľom zaistiť ich bezpečnosť a dôvernosť.
Osobné údaje sa budú uchovávať v súlade so zásadou proporcionality tak, aby bolo možné identifikovať dotknutú osobu a až do naplnenia účelov spracovania. 

6. Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia

Prevádzkovateľom je:
MAPEI SK, s.r.o.
So sídlom Nádražná 39
90028 Ivanka pri Dunaji

Ako bolo spomenuté vyššie, údaje môžu spracúvať aj dôveryhodné spoločnosti, ktoré v mene spoločnosti Mapei S.p.A. alebo spoločností skupiny Mapei Group poskytujú technické a organizačné služby. Tieto spoločnosti sú priamymi spolupracovníkmi spoločnosti Mapei S.p.A. alebo spoločností skupiny Mapei Group a majú status sprostredkovateľov. Ich zoznam sa priebežne aktualizuje a je k dispozícii na požiadanie po zaslaní oznámenia na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na adresu office@mapei.sk.

7. Práva dotknutej osoby

Podľa Článkov 13 ods. 2 písm. (b) a (d), 14 ods. 2 písm. (c) a (e), 15, 18, 19 a 21 GDPR dotknutá osoba:
a) má právo požadovať od spoločnosti prístup k osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu,
b) má právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR
c) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov)  v súlade s postupmi a pokynmi dostupnými na oficiálnej webovej stránke úradu www.garanteprivacy.it.
O každej oprave, každom vymazaní alebo každom obmedzení spracovania vykonanej/om na žiadosť dotknutej osoby – okrem prípadov, kedy by bola/o nemožná/é, resp. kedy by si vyžadovala/o neprimerané úsilie – bude spoločnosť informovať tie subjekty,  ktorým boli osobné údaje oznámené.  Spoločnosť môže oznámiť ich mená dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba požiada.
Uplatnenie práv nepodlieha žiadnej forme obmedzenia a je bezplatné. Na účely uplatnenia práv môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa zaslaním oznámenia na vyššie uvedenú adresu alebo zaslaním e-mailu na adresu office@mapei.sk

8. Zásuvné moduly  sociálnych médií (plug-ins)

Táto webová stránka obsahuje zásuvné moduly pre určité platformy sociálnych médií (napríklad Facebook). Zásuvné moduly sociálnych médií sú osobitné nástroje, ktoré umožňujú priame zapracovanie funkcií platforiem sociálnych médií do webovej stránky (napríklad funkcia „Páči sa mi“ na Facebooku) a sú označené príslušným logom každej platformy sociálnych médií. Keď navštívite stránku na tejto webovej stránke a použijete funkciu zásuvný modul (napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“), alebo ak sa rozhodnete napísať komentár, príslušné informácie prenesie prehliadač priamo na platformu sociálnych médií (v tomto prípade Facebook), ktorá si ich zapamätá. Ďalšie informácie o účeloch, druhu a metódach používaných na získavanie, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov prostredníctvom platformy sociálnych médií a informácie o tom, ako si uplatniť svoje práva, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov platformy sociálnych médií.

9. Odkazy na webové stránky tretích strán

Z tejto webovej stránky je možné pripojiť sa priamo na iné webové stránky tretích strán prostredníctvom vyhradených odkazov.
Prevádzkovateľ tejto webovej stránky odmieta akúkoľvek zodpovednosť za spôsob, akým sú osobné údaje spravované webovými stránkami tretích strán a za overovanie údajov poskytnutých tretími stranami. 

10. Súbory cookie

Súbory cookie sú informačné balíky odosielané webovým serverom (napr. webovou stránkou) do internetového prehliadača používateľa, ktoré sa automaticky ukladajú v počítači užívateľa, a potom sa automaticky posielajú späť na server pri každom vstupe na webovú stránku. Takmer všetky webové prehliadače majú predvolené nastavenie pre automatické prijímanie súborov cookie. Táto webová stránka nepoužíva súbory cookie na prenos informácií osobnej povahy. Použitie krátkodobých súborov cookie (ktoré nie sú natrvalo uložené v počítači používateľa a sú zrušené pri každom zatvorení webového prehliadača) je striktne obmedzené na prenos identifikačných údajov pri prehliadaní, ktoré sú potrebné na to, aby sa webová stránka mohla používať bezpečne a efektívne. Vďaka krátkodobým súborom používaným na tejto webovej stránke nie je potrebné používať iné techniky IT, ktoré by mohli potenciálne mať nepriaznivé dôsledky na súkromie používateľa pri prehliadaní a tieto krátkodobé súbory bránia získavaniu osobných údajov používateľa. Táto webová stránka používa aj trvalé súbory cookie, t.j. súbory cookie, ktoré zostávajú uchovávané na pevnom disku počítača až do momentu uplynutia ich platnosti alebo do momentu ich zrušenia používateľom/návštevníkom. Vďaka používaniu trvalých súborov cookie sú návštevníci webovej stránky (alebo iní používatelia používajúci rovnaký počítač) automaticky rozpoznaní pri každej návšteve webovej stránky. Návštevníci si môžu nastaviť svoj prehliadač tak, aby akceptoval/odmietal všetky súbory cookie, alebo sa zobrazí sa správa vždy, keď je ponúknutý súbor cookie, aby sa mohli rozhodnúť pre jeho prijatie alebo odmietnutie. Používateľ môže kedykoľvek zmeniť predvolené nastavenie a zakázať všetky súbory cookie (to znamená úplne ich zablokovať) zvolením si najvyššej úrovne ochrany. Všetky ďalšie informácie o vlastnostiach, typoch, metódach a spôsoboch odstránenia, zrušenia alebo zablokovania súborov cookie, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke, nájdete v príslušných Pravidlách používania súborov cookie.

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei