Mapei etablerer forskningssenter for bærekraftig betongteknologi

Mapei skal bidra til kraftige CO2-kutt med etablering av forskningssenter for bærekraftig betongteknologi i Nord-Odal: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på offisiell lansering 14. november. English text below.

14. november 2023

English text version below. Mapei, en global leder innen sementadditiver og betongtilsetningsstoffer, kunngjør et banebrytende skritt mot en grønnere fremtid med etableringen av et forskningssenter for bærekraftig betongteknologi i Nord-Odal. Prosjektet, som har sikret støtte på 26,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge, har som mål å bidra til en reduksjon på mer enn 450 000 tonn CO2 – tilsvarende 7,5% av den norske fastlandsindustriens pålagte utslippskutt innen 2030.

Offisiell lansering med statsminister Jonas Gahr Støre
Mapei har gleden av å annonsere at Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, vil være til stede under den offisielle lanseringen av forskningssenteret den 14. november. Lanseringen av forskningssenteret markerer ikke bare en milepæl for Mapei, men er også for nasjonal satsning på innovasjon og bærekraft.
Lanseringen skjer på Mapeis hovedkontor for Norden og Baltikum, i Nord-Odal kl 1230 14.11.23. Det vil bli mulighet til 1-1-dialog med Støre i forbindelse med lanseringen.

Internasjonal skalerbarhet og støtte fra regjeringen
Mapeis ambisjon for dette prosjektet strekker seg langt utover nasjonale grenser. Teknologien som utvikles ved det nye laboratoriet i Nord-Odal vil etter hvert rulles ut internasjonalt, og selskapets hovedkontor i Milano har vedtatt å bruke betydelige ressurser i dette nyskapende prosjektet.

Vesentlig bidrag til nasjonale og internasjonale klimamål
Mapeis satsning utgjør ikke bare et betydelig teknologisk fremskritt, men representerer også et nødvendig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Med betongproduksjon alene ansvarlig for 7-9% av verdens klimagassutslipp, vil forskningssenteret være en nøkkelaktør for å redusere denne belastningen.

FoU-investering på 127 millioner for fremtidens løsninger
Gjennom en total investering på 127 millioner vil Mapei etablere et forskningssenter som ikke bare er et laboratorium, men hjertet av bærekraftig betonginnovasjon – både nasjonalt og internasjonalt. Senteret vil fungere som Mapeis internasjonale knutepunkt for utvikling av sirkulære og bærekraftige løsninger.

Samskaping for en bærekraftig fremtid
Mapei tror på samskaping og inviterer forskere og bedrifter fra hele verdikjeden til å delta i dette banebrytende prosjektet. Forskningssenteret vil være en arena for samarbeid, hvor nyskapende ideer og løsninger kan trives og bidra til en bærekraftig fremtid. Mapei samarbeider allerede med alle de største aktørene i verdikjeden og sentrale FoU-miljø som SINTEF og NTNU. I arbeidet med å realisere dette prosjektet har Mapei også samarbeidet tett med Klosser Innovasjon i Kongsvinger.
Mapeis satsning er ikke bare et teknologisk fremskritt; det er et løfte om ansvarlig forvaltning av vår planet. Vi ser frem til en fremtid hvor bærekraftig betong ikke bare er en visjon, men en realitet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Trond Hagerud, adm dir Mapei Norden og Baltikum (915 69 420)
Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon Kongsvinger (976 88 496)


Mapei will contribute to strong CO2 cuts with the establishment of a research center for sustainable concrete technology in Nord-Odal: Prime Minister Jonas Gahr Støre will attend the official launch on 14 November.

Official launch with Prime Minister Jonas Gahr Støre
Mapei is pleased to announce that Norway's Prime Minister, Jonas Gahr Støre, will be present during the official launch of the research center on 14 November. The launch of the research center not only marks a milestone for Mapei, but is also for national investment in innovation and sustainability.

The launch will take place at the Mapei head office for the Nordics and the Baltics, in Nord-Odal, Norway at 1230 on 14.11.23. There will be an opportunity for a 1-1 dialogue with Støre in connection with the launch.

International scalability and government support
Mapei's ambition for this project extends far beyond national borders. The technology developed at the new laboratory in Nord-Odal will eventually be rolled out internationally, and the company's head office in Milan has decided to use significant resources in this innovative project.

Substantial contribution to national and international climate goals
Mapei's investment not only represents a significant technological advance, but also represents a necessary contribution to achieving national and international climate goals. With concrete production alone responsible for 7-9% of the world's greenhouse gas emissions, the research center will be a key player in reducing this burden.

R&D investment of 127 million NOK for future solutions
Through a total investment of 127 million NOK, Mapei will establish a research center that is not just a laboratory, but the heart of sustainable concrete innovation - both nationally and internationally. The center will act as Mapei's international hub for the development of circular and sustainable solutions.

Co-creation for a sustainable future
Mapei believes in co-creation and invites researchers and companies from the entire value chain to participate in this ground-breaking project. The research center will be an arena for collaboration, where innovative ideas and solutions can thrive and contribute to a sustainable future. Mapei already collaborates with all the biggest players in the value chain and key R&D environments such as SINTEF and NTNU. In the work to realize this project, Mapei has also worked closely with Klosser Innovation in Kongsvinger.
Mapei's venture is not just a technological advance; it is a promise of responsible stewardship of our planet. We look forward to a future where sustainable concrete is not just a vision, but a reality.

For more information, please contact:
Trond Hagerud, CEO Mapei Nordics and Baltics (+47 91 56 94 20)
Lars Gillund, General Manager Klosser Innovation Kongsvinger (+47 97 68 84 96)

Bærekraft Betongteknologi Lavkarbonbetong FoU

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei