Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR NETTSIDEN MAPEI.NO
Formålet med denne personvernerklæringen er å beskrive hvordan denne nettsiden administreres og hvordan personopplysninger om brukere/besøkende på nettsiden blir behandlet. Denne personvernerklæringen skal også oppfylle informasjonsplikten i henhold til gjeldende personvernlovgivning, herunder artikkel 13 og 14 i EU-forordning 2016/679 (heretter "GDPR") og personopplysningsloven.
 
Denne erklæringen gjelder kun på nettsiden til Mapei AS, ikke på andre nettsider brukeren kan få tilgang til gjennom lenker eller lignende.
 
Mapei AS, som har forretningsadresse i Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge (“Selskapet”) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som skjer gjennom denne nettsiden i henhold til artikkel 4 nr. 7 og 24 i GDPR.
 
Behandling av personopplysninger betyr enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger eller en samling av personopplysninger, enten automatisert eller ikke, selv hvis de ikke lagres i en database, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.
 
Selskapet vil derfor informere deg, den registrerte, i henhold til artikkel 13 og 14 i GDPR, om at Selskapet vil behandle personopplysningene for de formålene som er gjengitt nedenfor enten manuelt og/eller ved bruk av IT- eller telematikk-hjelpemidler.
 
1. Formålene med og grunnlag for behandlingen av opplysningene 
 
Opplysningene behandles for følgende formål, i samsvar med bestemmelsene i GDPR:
 
- NETTSIDEAKTIVITET: Når IT-systemene og -programmene som brukes for å kjøre denne nettsiden utfører rutinemessige oppgaver og funksjoner, samler de inn noen typer personopplysninger som implisitt blir overført mens man bruker internettkommunikasjonsprotokoller. Opplysningene som omfattes av dette er: IP-adresser, type nettleser, operativsystem, domene- og nettsideadresser som brukes til å få tilgang til eller gå ut av nettsiden, informasjon om sidene i nettsiden som besøkes av brukeren, tidspunktet brukeren besøkte nettsiden, hvor lenge brukeren blir på hver side, en intern ruteanalyse og andre parametere om brukerens operativsystem og it-miljø. Denne tekniske-/IT-informasjonen samles inn, konsolideres og brukes helt anonymt. Disse opplysningene behandles med det formål å tillate og kontrollere korrekt bruk av denne nettsiden, samt for å samle inn anonym statistisk informasjon om bruken av den, som avbrytes rett etter behandlingen. Denne behandlingen av personopplysninger har grunnlag i vår legitime interesse i å foreta analyse av slik nettaktivitet for å drifte og forbedre nettsidens funksjonalitet.

- YTELSE AV TJENESTER: For å få tilgang til noen av tjenestene som tilbys på denne nettsiden, slik som registrering for kurs, messer, seminarer, nedlastning av programvare og lagring av prosjekter og produktkalkulasjoner, vil den besøkende bli spurt om å registrere seg på nettsiden og da opprette en personlig brukerkonto. Ved registrering på nettsiden vil den besøkende bli spurt om frivillig å gi bestemte typer personopplysninger. Dette omfatter obligatoriske felter som fornavn, etternavn, postadresse, epostadresse, mobiltelefon- og/eller fasttelefonnummer, og arbeidsområde, samt ikke-obligatoriske felter som firmanavn og stillingstittel/rolle. Dersom vi har inngått en avtale med deg om å yte disse tjenestene, er den avtalen det rettslige grunnlaget for at vi kan bruke personopplysningene om deg. For øvrig har behandlingen av personopplysningene grunnlag i vår legitime interesse i å kunne tilby deg disse tjenestene.  

- SVARE PÅ DINE HENVENDELSER: Videre kan du velge å kontakte oss via epostadressene som er oppgitt på denne siden. Det innebærer at vi vil få tilgang til de personopplysningene du oppgir i den sammenheng (for eksempel fornavn, etternavn, epostadresse og informasjonen i henvendelsen din). Disse opplysningene er frivillige å gi og vi benytter dem for å svare på henvendelsene dine. Denne behandlingen av personopplysninger har grunnlag i ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid, men vær oppmerksom på at det ikke påvirker lovligheten av å behandle personopplysningene før du trakk samtykket tilbake.

- MARKEDSFØRING: Dersom du ber om det, kan vi sende deg epost med vårt nyhetsbrev og annet informativt material for promoterings- og/eller markedsføringsformål. Det er frivillig å motta slike henvendelser. Denne behandlingen av personopplysninger har grunnlag i ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid, men vær oppmerksom på at det ikke påvirker lovligheten av å behandle personopplysningene før du trakk samtykket tilbake.

- PROFILERING. Vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse i å undersøke markedet og for statistisk analyse. Dette innebærer behandling av personopplysninger i forbindelse med aktiviteter tilknyttet eller relatert til profilering av brukere for å identifisere hva brukerne liker, deres preferanser, vaner, behov og valg for å forbedre kvaliteten på tjenestene som Mapei-gruppen tilbyr.

2. Deling av opplysninger 
 
Opplysninger blir behandlet av Mapei AS' ansatte og samarbeidspartnere eller selskaper i Mapei-gruppen som "personer med ansvar for behandlingen" (dvs. Personer som under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger, slik det følger av artikkel 4 nr. 10 og artikkel 29 i GDPR) og databehandlere.
 
Opplysninger blir også behandlet av tiltrodde selskaper som på vegne av Mapei AS eller selskaper i Mapei-gruppen leverer tekniske og organisatoriske tjenester. Disse selskapene er direkte samarbeidspartnere for Mapei AS eller selskaper i Mapei-gruppen og er utpekt som databehandlere. En kontinuerlig oppdatert liste over disse selskapene er tilgjengelig, dersom man sender en forespørsel til adressen som er angitt ovenfor eller en epost til privacy@mapei.no.
 
3. Nærmere om behandlingsaktivitetene og konsekvensene av å nekte å gi samtykke

BEHANDLING AV OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED LEVERING AV TJENESTER SOM TILBYS PÅ NETTSIDEN
 
For å få tilgang til visse tjenester som tilbys på nettsiden (slik som påmelding på kurs, konferanser eller seminarer, nedlastning av programvare, lagring av prosjekter og produktkalkulasjoner eller å motta nyhetsbrev), er det nødvendig å oppgi personopplysninger. Ved å nekte å gi slike opplysninger vil ikke Mapei AS kunne tilby tjenesten.
 
BEHANDLING AV OPPLYSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSFORMÅL
 
For å gjennomføre behandling for markedsføringsformål innhenter Mapei AS spesifikk, separat, uttrykkelig, dokumentert, forebyggende og frivillig samtykke.
 
Ved å samtykke til behandling for markedsføringsformål vil den registrerte spesifikt anerkjenne de salgsfremmende, kommersielle og markedsførende formålene (herunder de medfølgende administrative og organiserende aktivitetene) og uttrykkelig tillate behandlingen (hjelpemidlene som brukes i behandlingen kan være: Samtale med en operatør eller andre ikke-elektroniske måter, ikke-telematikk eller uten støtte av automatiske, elektroniske eller telematikk-mekanismer og/eller -prosedyrer og når hjelpemidlene som brukes for behandlingen er epost, faks, sms, mms, automatiske systemer uten en operatør eller lignende, herunder elektroniske plattformer og andre elektroniske hjelpemidler) i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR.
 
Å nekte å gi samtykke til behandling for markedsføringsformål vil ikke få konsekvenser med hensyn til utførelsen av kontrakt, forretningsforhold eller andre forhold med brukeren.
 
Den registrerte står fritt til å gi samtykke til videre kommunikasjon med tredjeparter som vil foreta behandling for markedsføringsformål. Ved nektelse av å samtykke til videre kommunikasjon med tredjeparter som vil foreta behandling for markedsføringsformål, vil konsekvenser være at det ikke vil bli noen kommunikasjon og opplysningene blir behandlet alene og utelukkende av Selskapet, der den registrerte har gitt sitt samtykke til behandlingen for markedsføringsformål.
 
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR PROFILERINGSFORMÅL
 
Det er mulig at for markedsføringsformål og for å forbedre Tjenestene vil Selskapet utføre behandling av personopplysninger ved "profilering". For slike formål og for å gi fullstendig informasjon vises det til definisjonen i artikkel 4 nr. 4 i GDPR, som definerer profilering som "enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske persons arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser".
 
For å gjennomføre profileringsaktiviteter innhenter Mapei AS spesifikt forhåndssamtykke fra den registrerte.
 
Konsekvensen av å ikke gi samtykke til profileringsaktiviteter er at det ikke vil være mulig for Selskapet å gjennomføre slik tidligere nevnt behandling. Den registrerte står fritt til å samtykke til markedsføringsformålene og ikke til profileringsaktivitetene og/eller videre kommunikasjon med tredjeparter som vil foreta profileringsaktiviteter. Konsekvensen av å ikke gi samtykke til profileringsaktiviteter og/eller videre kommunikasjon med tredjeparter som vil foreta profileringsaktiviteter, er at Selskapet ikke vil gjennomføre profileringsaktiviteter eller kommunikasjon med tredjeparter, og opplysningene vil bli behandlet alene og utelukkende av Selskapet, der den registrerte har gitt sitt samtykke til behandlingen for markedsføringsformål. Opplysninger som brukes i profileringsaktiviteter vil ikke være gjenstand for utlevering.
 
RETTEN TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKE OG MOTSETTE SEG BEHANDLING
 
Selv om den registrerte har gitt samtykke til at Selskapet kan iverksette alle formålene nevnt ovenfor, har han/hun i alle tilfeller til enhver tid rett til å trekke samtykket tilbake.
 
Som det følger av artikkel 21 i GDPR, har den registrerte til enhver tid rett til å motsette seg behandling av personopplysninger som gjelder ham eller henne for de ovennevnte formålene. I slike tilfeller skal personopplysningene ikke lenger behandles for disse formålene.
 
4. Overføring av Personopplysninger til tredjeland utenfor EØS
 
Det kan skje overføringer til land utenfor EØS (dvs. medlemsland i EU, samt Norge, Island og Liechtenstein) i forbindelse med innsamling og behandling av opplysninger for de ovennevnte formålene til:
 
- Tredjepartsleverandører av IT-tjenester og/eller datalagring, herunder skybasert.

- Selskaper i Mapei-gruppen

Opplysningene overføres kun i samsvar med personvernlovgivningen og ved slike overføringsmidler som sørger for nødvendige garantier med hensyn til opplysningene, for eksempel:

- Ved dataoverføringsavtale som inkorporerer de gjeldende standardavtalene vedtatt av EU-kommisjonen vedrørende overføring av personopplysninger av behandlingsansvarlige i EØS til behandlingsansvarlige og databehandlere i jurisdiksjoner uten tilstrekkelig personvernlovgivning, eller
- Ved å sertifiseres under EU-US Privacy Shield-rammeverket for overføring av personopplysninger fra virksomheter i EU til virksomheter i USA eller tilsvarende avtale for andre jurisdiksjoner, eller
- Overføring av opplysninger til et land hvor EU-kommisjonen har truffet en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personvern i det aktuelle landets personvernlovgivning, eller
- Når det er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en avtale mellom oss og en tredjepart og overføringen som er i den registrertes interesse, eller
- Når den registrerte har samtykket til overføringen.

5. Varigheten av behandlingen av personopplysninger

Alle personopplysninger samles inn og lagres på lovlig og rettferdig vis for de formålene som er beskrevet ovenfor. Opplysninger behandles også ved hjelp av IT-systemer og databaser på vilkår som er i samsvar med disse formålene for å kunne sørge for opplysningenes sikkerhet og konfidensialitet.
 
Personopplysningene vil bli lagret i samsvar med proporsjonalitetsprinsippet på en måte som tillater identifisering av den registrerte frem til formålene med behandlingen er oppfylt.
 
6. Behandlingsansvarlig og databehandlere

Den Behandlingsansvarlige er:
Mapei AS, org. nr. 911 103 079
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
 
Som nevnt ovenfor kan opplysninger også behandles av pålitelige selskaper som på vegne av Mapei AS eller selskaper i Mapei-gruppen leverer tekniske og organisatoriske tjenester. Disse selskapene er direkte samarbeidspartnere med Mapei AS eller selskaper i Mapei-gruppen og er utpekt som databehandlere. Listen over disse holdes løpende oppdatert og er tilgjengelig på forespørsel ved å sende en henvendelse til adressen ovenfor eller en epost til privacy@mapei.no.
 
7. De registrertes rettigheter

Som registrert har du visse rettigheter når det gjelder behandling av personopplysninger om deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.
 
I henhold til GDPR artikkel 13 nr. 2 bokstav b og d, 14 nr. 2 bokstav c og e, 15, 18, 19 og 21 har den registrerte rett til:
 
a) å be Selskapet om tilgang til personopplysninger om seg, retting og sletting av opplysningene, begrensning av behandlingen eller å motsette seg behandlingen,
b) dataportabilitet i henhold til artikkel 20 I GDPR,
c) å sende en klage til Datatilsynet, i samsvar med de prosedyrer som er angitt på deres offisielle nettside: https://www.datatilsynet.no/.
 
Med mindre det er umulig eller krever urimelige tiltak, vil Selskapet varsle relevante databehandlere om den registrertes henvendelse om retting, sletting eller begrensning av behandling. Selskapet vil kunne oppgi navnet på disse databehandlerne til den registrerte dersom den registrerte ber om det.
 
Det er gratis å utøve disse rettighetene. De registrerte kan ta kontakt med behandlingsansvarlig for å utøve sine rettigheter ved å sende en henvendelse til adressen ovenfor eller en epost til privacy@mapei.no.
 
8. Programtillegg for sosiale medier

Denne nettsiden inneholder programtillegg for visse plattformer for sosiale medier (slik som Facebook). Programtillegg for sosiale medier er spesielle verktøy som tillater funksjoner i plattformer for sosiale medier å inkorporeres direkte i nettsiden (slik som "Liker"-funksjonen hos Facebook) og som indikeres gjennom logoen for hver plattform for sosiale medier. Når du besøker en side på denne nettsiden og samhandler med programtillegget (eksempelvis ved å klikke på "Liker"-knappen) eller hvis du velger å legge igjen en kommentar, vil denne informasjonen overføres gjennom nettleseren direkte til plattformen for det sosiale mediet (Facebook i dette eksemplet), som husker informasjonen. For mer informasjon om disse formålene, arten av og metodene som brukes for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger hos plattformen for det sosiale mediet, og for informasjon om hvordan du utøver dine rettigheter, vennligst se personvernerklæringen til det aktuelle sosiale mediet.
 
9. Lenker til tredjepartsnettsider
 
Fra denne nettsiden er det mulig å lenke direkte til tredjepartsnettsiden gjennom dedikerte lenker.
 
Eieren av denne nettsiden har intet ansvar for måten personopplysninger behandles på tredjepartsnettsider, herunder administrering av autentifiseringsmetoder som leveres av tredjeparter.
 
10. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Cookies er tekstfiler som sendes av en nettserver (f.eks. nettsiden) til brukerens nettleser og som automatisk lagres på brukerens enhet og deretter automatisk sendes tilbake til serveren hver gang man går inn på nettsiden. Standardinnstillingen for de fleste nettlesere er å automatisk akseptere cookies. Bruk av sesjonsavhengige cookies (som ikke lagres permanent på brukerens enhet og som avsluttes hver gang nettleseren lukkes) er strengt begrenset til overføring av sesjonsidentitet som kreves for å tillate nettsiden å brukes trygt og effektivt. Sesjonsavhengige cookies som brukes på denne nettsiden brukes i stedet for andre IT-metoder som potensielt vil være mer inngripende for brukerens personvern. Permanente cookies brukes også på denne nettsiden, og dette er cookies som lagres på harddisken til enheten frem til de utløper eller slettes av brukeren/den besøkende. Gjennom bruk av permanente cookies vil besøkende på nettsiden (eller andre brukere av samme enhet) automatisk gjenkjennes hver gang de besøker nettsiden. Besøkende kan innstille sin nettleser til å akseptere/nekte cookies eller til at det varsles hver gang en cookie forsøkes å tas i bruk, slik at vedkommende kan bestemme om den skal aksepteres eller ikke. Besøkende kan til enhver tid endre standardinnstillingene og nekte alle cookies (dvs. blokkere dem fullstendig) ved å velge det høyeste beskyttelsesnivået. For å få mer informasjon om karakteristikker, typer, metoder og måter å fjerne, avbryte eller blokkere cookies på nettsiden kan du lese vår Cookie-policy.

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei