MAPEFLUID N100

Superplasticizer admixture with mild retarding action

Where to use
Mapefluid N100 is especially suitable for all applications which require a retarded rate of cement hydration at early ages. Its principal uses are:
• Ready-mix concrete;
• Pumped concrete;
• Mass concrete.

Dosage
Dosage by volume:
from 0.5 to 1.5 l per 100 kg of cement.

Packaging
• 200 l drums.
• 1000 l tanks.
• In bulk upon request.

MAPEFLUID N100 là một phần của các dòng sản phẩm:

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPEFLUID N100

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei