ambiente-cover-low

Устойчиви продукти с компенсирани CO2 емисии

Mapei насърчава пълното компенсиране на остатъчните емисии на CO2 по време на жизнения цикъл на своите продукти чрез придобиване на сертифицирани екологични кредити в подкрепа на изпълнението на проекти за възобновяема енергия.

От 2012 г. сме компенсирали над 80 000 тона CO2, свързани с италианското производство на Keraflex Maxi S1 Zero, чрез придобиване на сертифицирани екологични кредити: през 2023 г. създадохме и нова линия продукти за керамика с напълно компенсирани CO2 емисии.

Емисиите на CO2, измерени през целия жизнен цикъл на продуктите от линията Zero през 2023 г. с помощта на методологията за оценка на жизнения цикъл (LCA), проверена и сертифицирана с EPD, са компенсирани чрез придобиването на сертифицирани въглеродни кредити в подкрепа на проекти за възобновяема енергия и защита на горите. Ангажимент към планетата, хората и биоразнообразието.


Logo_CO2+ZERO_Vertical
lca

Как измерваме въглеродните емисии?

Емисиите на CO2 от нашите продукти се изчисляват чрез стандартизирана методология LCA (оценка на жизнения цикъл). Анализът на жизнения цикъл на даден продукт е оценка на въздействието върху околната среда, което продуктът оказва през всички различни фази от своя жизнен цикъл: извличането на суровините, транспортирането им до завода, производствения цикъл, опаковане, сортиране на отпадъчните материали, транспортирането на готовия продукт до дистрибутора.

Въздействие върху околната среда

GWP

Изменение на климата 

GWPtotal (потенциал за глобално затопляне) се отнася до емисиите/наличието на парникови газове в атмосферата (главно CO2, N2O, CH4), които допринасят за повишаване на температурата на планетата:

  • GWP-fossil
  • GWP-biogenic
  • GWP-LULUC (land use and land use change)

GWP

Изтъняване на озоновия слой

Потенциалът за изтъняване на озоновия слой (ODP) се отнася до разграждането на стратосферния слой на озона, участващ в блокирането на UV компонента на слънчевите лъчи. Изтъняването се дължи на особено реактивни компоненти, които произхождат от хлорофлуоровъглерод (CFC) или хлорофлуорометан (CFM).

POCP

Фотохимично образуване на озон

Фотохимичният потенциал за създаване на озон (POCP) е образуването на озон в ниска атмосфера. Това е доста често срещано в градовете, където всеки ден се отделят голямо количество замърсители (като VOC и NOx) (промишлени емисии и превозни средства). Разпространява се главно през лятото.

EP

Еутрофикация

Потенциалът за еутрофикация (EP) се отнася до обогатяването на хранителни вещества, което определя дисбаланс в екосистемите и причинява изчезването на фауната и намаленото биоразнообразие във флората.

AP

Подкисляване

Потенциалът за подкисляване се отнася до емисиите на специфични подкисляващи вещества (NOx, SOx) във въздуха. Тези вещества намаляват pH на валежите с предвидими щети върху екосистемата.

ADP-ELEMENTS

Изчерпване на абиотичните ресурси – минерали и метали

Oтнася се до изчерпването на минералните ресурси.

ADP-FOSSIL

Изчерпване на абиотичните ресурси – изкопаеми горива

Отнася се до изчерпването на ресурсите от изкопаеми горива.

WDP

Използване на вода
Потенциалът за липса на вода (WDP) изразява потенциалната липса на вода и задоволяването на водните нужди.

Как удостоверяваме стойностите?

Резултатите, получени чрез методологията за оценка на жизнения цикъл (LCA), се проверяват и сертифицират от външен орган чрез EPD (декларация за екологичен продукт), публикувани в The International EPD System.

EPD се изготвя в съответствие с международните стандарти (ISO 14025 и EN 15804 и т.н..) и показва въздействието върху околната среда на даден продукт по време на жизнения му цикъл, оценено с помощта на LCA (оценка на жизнения цикъл) методология.

Всички EPD на Mapei са публикувани и на уебсайта на програмния оператор https://www.environdec.com/home

Как да изчислим количеството CO2 за компенсиране?

След като количеството CO2 бъде изчислено и изразено в килограм (CO2eq/kg) продукт, тази цифра се умножава по количеството в тонове продаден продукт.

Как компенсираме CO2?

Чрез придобиване на сертифицирани въглеродни кредити за подкрепа на проекти за възобновяема енергия и опазване на горите. Ангажимент към планетата, хората и биоразнообразието.

Един кредит съответства на един тон компенсиране на CO2.

Броят на кредитите, които трябва да бъдат закупени, се изчислява чрез умножаване на продадените тонове продукт по количеството CO2, изчислено чрез методологията LCA.co2-offset

Как избираме проекти?

Проектите трябва да имат значително и устойчиво въздействие върху развитието в развиващите се страни, което далеч надхвърля намаляването на емисиите на CO2: всъщност тези въздействия са в съответствие с много от Целите за устойчвиво развитие на ООН от социална, икономическа и екологична гледна точка.

Защо може да се разчита на политикити на Mapei за устойчиво развитие:

  • Защото в Mapei изчисляваме емисиите на CO2, като използваме LCA методология с резултати, докладвани и регистрирани в проверен и сертифициран документ (EPD – Декларация за екологичен продукт)
  • Защото кредитите за прихващане се заверяват и проектите се наблюдават от международни органи
  • Защото нашите лаборатории за научноизследователска и развойна дейност непрекъснато разработват висококачествени и устойчиви продукти, които имат по-малко въздействие върху околната среда, насочени следователно към намаляване на количеството CO2, свързано със самия продукт през целия му жизнен цикъл.

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei