Устойчиви продукти с компенсирани CO2 емисии

Mapei насърчава пълното компенсиране на остатъчните емисии на CO2 по време на жизнения цикъл на своите продукти чрез придобиване на сертифицирани екологични кредити в подкрепа на изпълнението на проекти за възобновяема енергия.

От 2012 г. сме компенсирали над 80 000 тона CO2, свързани с италианското производство на Keraflex Maxi S1 Zero, чрез придобиване на сертифицирани екологични кредити: през 2024 г. създадохме и нова линия продукти за керамика с напълно компенсирани CO2 емисии.

Емисиите на CO2, измерени през целия жизнен цикъл на продуктите от линията Zero през 2024 г. с помощта на методологията за оценка на жизнения цикъл (LCA), проверена и сертифицирана с EPD, са компенсирани чрез придобиването на сертифицирани въглеродни кредити в подкрепа на проекти за защита на горите. Ангажимент към планетата, хората и биоразнообразието.


Logo_CO2+ZERO_Vertical
lca

Как измерваме въглеродните емисии?

Емисиите на CO2 на продуктите от линията ZERO се изчисляват чрез  използване на стандартизирана методология LCA (Life Cycle Assessment / Oценка на жизнения цикъл). За всеки продукт се оценява въздействието върху околната среда през всеки етап от живота му: от извличането на суровините, които го изграждат, транспортирането им до производственото предприятие и след това към производствения цикъл, неговото опаковане, до отпадъчните материали, транспортирането на готовите продукти до дистрибутора, след което накрая до окончателното му изхвърляне.

Видове въздействия върху околната среда

GWP

Потенциал за глобално затопляне (GWP: Global Warming Potential) 

GWP (потенциал за глобално затопляне) се отнася до наличието на парникови газове в атмосферата (главно CO2, N2O, CH4), които допринасят за повишаване на средната температура на повърхността на планетата:

  • GWP-fossil
  • GWP-biogenic
  • GWP-LULUC (land use and land use change)

GWP

Потенциал за изтъняване на озоновия слой (ODP: Ozone Depletion Potential)

Потенциалът за изтъняване на озоновия слой (ODP) се отнася до разграждането на стратосферния слой на озона, участващ в блокирането на UV компонента на слънчевите лъчи. Изтъняването се дължи на особено реактивни компоненти, които произхождат от хлорофлуоровъглерод (CFC) или хлорофлуорометан (CFM).

POCP

Фотохимичен потенциал за създаване на озон (POCP: Photochemical ozone creation potential)

Фотохимичният потенциал за създаване на озон (POCP) показва процеси, при който се образува озон в ниските слоеве на атмосферата. Това е доста често срещано в градовете, където всеки ден се отделят голямо количество замърсители (като ЛОС - летливи органични съединения и NOx) (промишлени емисии и превозни средства). Разпространява се главно през лятото.

EP

Потенциал за еутрофикация (EP: Eutrophication potential)

Потенциалът за еутрофикация (EP) се отнася до натрупването на хранителни вещества в екосистемите, което води до дисбаланс в равновесието им и причинява изчезването на фауната и намаленото биоразнообразие.

AP

Подкисляващ потенциал

Потенциалът за подкисляване се отнася до емисиите във въздуха на специфични подкисляващи вещества (NOx, SOx) във въздуха. Тези вещества намаляват pH на валежите и причинява явлението киселинен дъжд.

ADP-ELEMENTS

Изчерпване на абиотичните ресурси – минерали и метали (APD-елементи)

Изразява потенциала за изчерпване на минералните ресурси.

ADP-FOSSIL

Изчерпване на абиотичните ресурси – изкопаеми горива (ADP-FOSSIL)

Изразява потенциала за изчерпването на ресурсите от изкопаеми горива.

WDP

Използване на вода (WDP: Water Deprivation Potential)
Потенциалът за липса на вода (WDP) изразява потенциала за лишаване от водни ресурси чрез използване на вода и задоволяването на водните нужди.

Как удостоверяваме стойностите?

Резултатите, получени чрез методологията за оценка на жизнения цикъл (LCA), се проверяват и сертифицират от външен орган чрез EPD (декларация за екологичен продукт), публикувани в The International EPD System.

EPD се изготвя в съответствие с международните стандарти (ISO 14025 и EN 15804 и т.н..) и показва въздействието върху околната среда на даден продукт по време на жизнения му цикъл, оценено с помощта на LCA (оценка на жизнения цикъл) методология.

Всички EPD на Mapei са публикувани и на уебсайта на програмния оператор https://www.environdec.com/home

Как да изчислим количеството CO2 за компенсиране?

След като количеството CO2 бъде изчислено с помощта на LCA и изразено в килограм (CO2eq/kg) продукт, тази цифра се умножава по количеството в тонове продаден продукт.
След като тази цифра бъде изчислена, Mapei компенсира емисиите чрез закупуване на сертифицирани въглеродни кредити за насърчаване на проекти за възобновяема енергия и защита на горите. Ангажимент към планетата, хората и
биоразнообразието. 1 кредит = 1 тон компенсиран CO2. 

Как компенсираме CO2?

Чрез придобиване на сертифицирани въглеродни кредити за подкрепа на проекти за опазване на горите. Ангажимент към планетата, хората и биоразнообразието.

Един кредит съответства на един тон компенсиране на CO2.

Броят на кредитите, които трябва да бъдат закупени, се изчислява чрез умножаване на продадените тонове продукт по количеството CO2, изчислено чрез методологията LCA.

Как избираме проекти?

Внимаваме много, когато избираме кои проекти да финансираме чрез закупуване на кредити: те трябва да доведат до значително и устойчиво въздействие върху развитието на нововъзникващите и развиващи се страни, което отива много по-далеч от простото намаляване на емисиите на CO2. В допълнение, те трябва да отговарят на изискванията на много от „Целите за устойчиво развитие“, определени  от ООН за устойчиво развитие, развитие от социална, икономическа и екологична гледна точка.

Защо може да се разчита на политикити на Mapei за устойчиво развитие:

  • Защото в Mapei изчисляваме емисиите на CO2, като използваме LCA методология с резултати, докладвани и регистрирани в проверен и сертифициран документ (EPD – Декларация за екологичен продукт)
  • Защото кредитите за прихващане се заверяват и проектите се наблюдават от международни органи
  • Защото нашите лаборатории за научноизследователска и развойна дейност непрекъснато разработват висококачествени и устойчиви продукти, които имат по-малко въздействие върху околната среда, насочени следователно към намаляване на количеството CO2, свързано със самия продукт през целия му жизнен цикъл.

Останете във връзка

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от Mapei