Integritetspolicy

                                   

INTEGRITETSPOLICY FÖR HEMSIDAN MAPEI.SE
Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur denna hemsida är administrerad och hur personlig information om användare/besökare på hemsidan behandlas. Integritetspolicyn är också till för att uppfylla informationskraven enligt artikel 13 och 14 i förordningen (EU) 2016/679 (nedan ”GDPR”).

Denna policy tillämpas enbart på Mapei AB:s hemsida och ingen annan hemsida som användare kan nå via länkar.

Mapei AB, med kontor på Gårdsfogdevägen 16, 16866 Bromma, Sverige (“Bolaget”) är personuppgiftsansvarig, enligt artikel 4 punkt 7 och artikel 24 i GDPR, för behandlingen av personuppgifter som samlas in genom denna hemsida.

Behandling av personuppgifter avser en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej eller lagras i en databas, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Bolaget informerar därför dig, som registrerad, enligt artikel 13 och 14 i GDPR att de angivna personuppgifterna kommer att behandlas för de ändamål som anges nedan, manuellt och/eller med hjälp av IT eller telematik.

1. Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Personuppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i GDPR, för följande ändamål:

- SURFINFORMATION: När de IT-system och mjukvaruprocesser som används för att driva denna hemsida utför sina rutiner och uppgifter, förvärvar de en viss personlig information som implicit överförs genom att kommunikationsprotokoll för internet används. Information under denna kategori är: IP-adress, typ av webbläsare som används, operativsystem, domän och hemsideadress som används för komma till eller lämna hemsidan, information på hemsidans sidor som besöks av användare, tiden som användaren besökte hemsidan, hur länge användaren stannar på varje sida, en intern ruttanalys och andra parameterar om användarens operativsystem och IT-miljö.

Denna tekniska information/IT-information samlas in, konsolideras och används helt anonymt. Dessa uppgifter behandlas i syfte att skapa och kontrollera en korrekt användning av denna hemsida, såväl som att samla in anonym statistisk information om användningen av den, som raderas direkt efter behandlingen.

Den lagliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse av att förbättra vår hemsida och våra tjänster. 

- INFORMATION SOM TILLAHANDAHÅLLS FRIVILLIGT AV ANVÄNDAREN. Personuppgifter som kan tillhandahållas frivilligt av användaren behandlas endast i den utsträckning användaren samtycker till behandlingen och för följande ändamål.

- TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTER: För att få åtkomst till vissa tjänster som erbjuds på denna hemsida, såsom registrering för kurser, kongresser eller seminarier, nedladdning av mjukvara, sparande av projekt- och produktkalkyleringar eller för att erhålla nyhetsbrev kommer besökaren att bli ombedd att registrera sig på hemsidan och därmed skapa ett personligt konto. Vid registrering på hemsidan, kommer besökaren få valet att frivilligt tillhandahålla viss personlig information genom att fylla i ett registreringsformulär såsom förnamn, efternamn, hemadress, e-mailadress, mobil och/eller landsnummer, jobbsektor och jobbtitel. Slutligen kan avsändarens personliga information förvärvas (exempelvis: förnamn, efternamn och e-mailadress) när man frivilligt skickar e-mail till adresserna som anges på denna hemsida.

Personlig information som tillhandahålls frivilligt behövs för att skapa ett användarkonto och för andra ändamål som är strikt nödvändigt för, och/eller kopplat till, tillhandahållande och korrekt administration av tjänsterna som efterfrågas, såväl som att besvara generella frågor från användaren genom hemsidan, e-mail eller något annat tillgängligt kommunikationssystem.

Den lagliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är ditt samtycke eller, i tillämpliga fall, fullgörandet av ett avtal med dig. 

- MARKNADSFÖRING. För att skicka ett e-mail genom vårt nyhetsbrev och annat informativt material och för marknadsföringsändamål.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är ditt samtycke.

    - PROFILIERING. För profileringsändamål relaterade till marknadsundersökningar och statistisk analys. Denna kategori inkluderar också aktiviteter kopplade eller relaterade till profilering av användaren för att identifiera deras smak, preferenser, vanor, behov och val för att förbättra kvaliteten på tjänsterna som tillhandahålls av Mapei Group.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse av att förbättra vår hemsida och våra tjänster.

2. Kommunikation av personuppgifterna 

Personuppgifter kan komma att behandlas av anställda och medarbetare hos Mapei AB eller bolag inom Mapei Group så som ”personer som kontrollerar behandlingen” (dvs. personer som under direkt behörighet från personuppgiftsansvarige eller biträde är behörig att behandla personuppgifter, enligt artikel 4 punkt 10 och artikel 29 i GDPR) och personuppgiftsbiträden.

Personuppgifter kan också komma att behandlas av betrodda företag som på uppdrag av Mapei AB eller bolag inom Mapei Group tillhandahåller tekniska och organisatoriska tjänster. Dessa bolag är direkt behöriga under Mapei AB eller bolag inom Mapei Group och utses till personuppgiftsbiträden. Listan över dem uppdateras löpande och är tillgänglig, efter begäran, genom ett meddelande till den ovan nämna adressen eller ett e-mail till privacy@mapei.se.

3. Typen av bestämmelser om personuppgifter och konsekvenser av vägran 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS PÅ HEMSIDAN  

För åtkomst till vissa tjänster som erbjuds på hemsidan (såsom registrering för kurser, kongresser och seminarier, nedladdning av mjukvara, sparande av projekt- och produktkalkyleringar eller för att erhålla nyhetsbrev) är det nödvändigt att tillhandahålla personlig information. Vägran att tillhandahålla den nämnda informationen medför att Mapei AB är förhindrad att tillhandahålla de önskade tjänsterna.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS FÖR MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

För att fortsätta med behandling för marknadsföringsändamål erhåller Mapei AB ett specifikt, separat, uttryckligt, dokumenterat, på förhand och frivilligt givet samtycke.

Genom att ge samtycke till behandling för marknadsföringsändamål, godkänner den registrerade de kommersiella och marknadsföringinriktade ändamålen (inkluderat de följande administrativa och administrativa åtgärderna) och uttryckligen tillåter behandlingen (de medel som används för behandlingen kan vara: samtal med operatör eller annat icke elektroniskt medel, icke telemetriskt och inte heller stöttat av automatiskt, elektroniskt eller telematiska mekanismer och/eller processer och om medlet som används för behandlingen är e-mail, fax, sms, mms, automatiska system utan operatör eller liknande, inklusive elektronisk plattform och annat elektroniskt medel) enligt artikel 6 punkt 1.a GDPR.

Vägran att ge samtycke till behandling för marknadsföringsändamål medför inte några konsekvenser för uppfyllande av ett avtal, affärsförhållande eller annan relation med användaren.

Den registrerade har rätt att ge samtycke till ytterligare kommunikation till tredje part som då fortsätter behandling för marknadsföringsändamål. Vägran att ge samtycke till ytterligare kommunikation med tredje part som skulle fortsätta behandling för marknadsföringsändamål medför att det inte kommer ske någon ytterligare kommunikation och personuppgifterna kommer att behandlas uteslutande av Bolaget, i den utsträckning den registrerade har gett samtycke till behandling för marknadsföringsändamål.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS FÖR PROFILIERINGSÄNDAMÅL 
Det kan hända att Bolaget, i marknadsföringsändamål och för att förbättra tjänsterna, utför behandling av personuppgifter genom ”profilering”. För sådan behandling och för syftet att färdigställa information, hänvisas till definitionen i artikel 4 punkt 1.4 GDPR som definierar profilering som ”varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person“.

För att fortsätta med profileringsaktiviteter erhåller Mapei AB ett på förhand givet och specifikt samtycke från den registrerade.

Konsekvensen av att inte ge samtycke till profileringsaktiviteter kan bli att Bolaget inte kan fortsätta med den ovannämnda behandlingen. Den registrerade är fri att samtycka eller ej till behandling för marknadsföringsändamål och inte till profileringsaktiviteter och/eller ytterligare kommunikationer till tredje part som skulle leda till profileringsaktiviteter.

Om samtycke inte ges till profileringsaktiviteter och/eller ytterligare kommunikationer till tredje part som skulle leda till profileringsaktiviteter kommer det innebära att inga ytterligare profileringsaktiviteter och kommunikationer till tredje part kommer att ske samt att personuppgifterna kommer att behandlas uteslutande av Bolaget om den registrerade har samtyckt till behandling för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna som är föremål för profileringsaktiviteter kommer inte att vara föremål för avslöjande.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Den registrerade har under alla omständigheter rätt att återkalla sitt samtycke, även om den registrerade att gett sitt samtycke till att Bolaget fullföljer behandling för alla de ovan nämnda syftena. Dock påverkar en återkallelse av ett givet samtycke inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades.
Så som anges i artikel 21 i GDPR, har den registrerade rätt att när som helst invända mot en behandling av sina personuppgifter för de ovan angivna syftena. Vid en sådan invändning ska personuppgifter inte längre behandlas för de angivna syftena.
 
4. Överföring av personuppgifterna till land utanför EU/EES

De insamlade och behandlade personuppgifterna kan överföras för de ovan nämnda ändamålen utanför det Europeiska ekonomiska samarbetet (dvs. EU:s medlemsländer, tillsammans med Norge, Island och Liechtenstein) till;

- Tredje parts leverantör av IT-tjänster och/eller datalagring, även molnbaserat.
- Bolag inom Mapei Group.

Personuppgifter överförs endast i enlighet med dataskyddslagstiftning och när medlen av överföring tillåter adekvata säkerhetsåtgärder, t.ex.:

- genom att avtal om överföring av personuppgifter som införlivar de nuvarande standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter av personuppgiftsansvariga inom EES till personuppgiftsansvariga och biträden i jurisdiktioner utan adekvata dataskyddslagar; eller
    - genom att ansluta till EU-U.S. Privacy Shield Framework för överföring av personuppgifter från enheter i EU till enheter i USA eller något liknande avtal för någon annan jurisdiktion; eller
   - överföring av personuppgifter till ett land där det av Europeiska kommissionen har ansetts finnas en adekvat skyddsnivå avseende landets nivå av dataskydd genom dess lagstiftning; eller
   - när det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal mellan oss och en tredje part och överföringen är i den registrerades intresse för ändamål i det avtalet; eller
   - när den registrerade har samtyckt till överföringen av personuppgifter.

5. Varaktigheten av behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter samlas in och registreras på ett lagligt och rimligt sätt och för ändamålen ovan angivna. Personuppgifterna behandlas också med hjälp av IT-system och databaser på villkor som i överensstämmelse med de nämnda ändamålen i syfte att säkerställa deras säkerhet och sekretess.
Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med principen om proportionalitet på ett sådant sätt att det är möjligt att identifiera den registrerade tills ändamålen med behandlingen har uppnåtts.

6. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 
Den personuppgiftsansvarige är:
Mapei AB
Gårdsfogdevägen 16 
168 67  Bromma
Sverige

Så som ovan nämnts kan personuppgifter också behandlas av betrodda företag som på uppdrag av Mapei AB eller ett bolag inom Mapei Group tillhandahåller tekniska och organisatoriska tjänster. Dessa bolag är direkt behöriga under Mapei AB eller ett bolag inom Mapei Group och utnämns som personuppgiftsbiträden. Listan över dem uppdateras löpande och är tillgänglig efter begäran genom ett meddelande till den ovan nämna e-mailadressen eller ett e-mail till privacy@mapei.se.

7. Den registrerades rättigheter 

Enligt artiklarna 13 punkt 2.b och d, 14 punkt 2.c och e, 15, 18, 19 och 21 i GDPR har den registrerade:
a) rätt att av Bolaget begära tillgång till sina personuppgifter, dess rättelse eller radering, begränsning av behandlingen eller att invända mot dess behandling;
b) rätt till portabilitet av personuppgifterna enligt artikel 20 i GDPR;
c) rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i enlighet med processer och hänvisningar tillgängliga på den officiella hemsidan för myndigheten www.datainspektionen.se.

Rättelse, radering eller begränsning av behandlingen som sker på begäran av den registrerade – med undantag för en omöjlig eller orimlig begäran – kommer att meddelas av Bolaget till dem som personuppgifterna har delats. Bolaget kan komma att meddela namnet på dem till den registrerade om den registrerade begär det.
Utövandet av rättigheter medför inte några restriktioner och är gratis. För att utöva rättigheterna kan den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige genom att skicka ett meddelande till den ovan nämnda adressen eller ett e-mail till privacy@mapei.se.

8. Plug-ins på social media

Denna hemsida innehåller plug-ins för vissa sociala medieplattformar (såsom Facebook). Plug-ins på sociala medier är särskilda verktyg som tillåter att funktioner på sociala medieplattformar inkorporeras direkt till hemsidan (såsom en “gilla” funktion på Facebook) och indikeras genom respektive logga på varje social medieplattform.

När du besöker en sida på denna hemsida eller interagerar genom plug-ins (såsom genom att klicka på “gilla”-knappen) eller om du väljer att lämna en kommentar, kommer korresponderande information att överföras av webbläsaren till den sociala medieplattformen (i det här fallet Facebook) som kommer att memorera det. För ytterligare information om ändamål, typen av metod för insamling, behandling och lagring av personuppgifter på den sociala medieplattformen och för information om hur du ska utöva dina rättigheter, vänligen se integritetspolicyn för den sociala medieplattformen.

9. Länkar till tredje parters hemsidor

Det är möjligt att från denna hemsida direkt besöka en tredje parts hemsida genom särskilda länkar. Innehavaren av denna hemsida frånsäger sig allt ansvar för sättet personlig information administreras och hanteras av tredje parts hemsidor och hanteringen av autentiseringsuppgifter som tillhandahålls av tredje parter.

10. Cookies

Cookies är informationssamlingar som skickas av en webbserver (t.ex. hemsidan) till användarens webbläsare som automatiskt lagras på användarens dator och sedan automatiskt skickas tillbaka till servern varje gång hemsidan besöks. Standardinställningen för nästan alla webbläsare är att automatiskt acceptera cookies. Denna hemsida använder inte cookies för att överföra information av personlig natur.

Användningen av sessionscookies (som inte lagras permanent på användarens dator och raderas varje gång webbläsaren stängs) är strikt begränsade till överföringen av sessionsidentiteter som krävs för att tillåta att hemsidan används säkert och effektivt. Sessionscookies används på den här hemsidan för att undvika behovet av att använda andra IT-tekniker, som potentiellt kan vara skadliga för användarens privata surfing och för att förhindra förvärv av användarens personliga information.

Permanenta cookies används också av denna hemsida vilket är cookies som lagras på hårddisken på datorn tills de går ut eller raderas av användaren/besökaren. Genom att använda permanenta cookies, kan besökare på hemsidan (eller andra användare som använder samma dator) automatiskt kännas igenom varje gång de besöker hemsidan. Besökare kan välja i sin webbläsare om alla cookies ska accepteras eller vägras och annars dyker ett meddelade upp varje gång en cookie föreslås så att besökarna kan välja om cookies ska accepteras eller ej.

Användaren kan när som helst ändra standardinställningen och inaktivera alla cookies (vilket blockerar dem totalt) genom att välja den högsta skyddsnivån. För ytterligare information om egenskaperna, typ, metod och tillvägagångssätt av radering, avbrytning och inaktivering av cookies som finns på hemsidan, vänligen se den specifika cookiepolicyn.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei