Villkor

VILLKOR GÄLLANDE ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN WWW.MAPEI.COM
Webbplatsen www.mapei.com (nedan kallad “webbplatsen”) ägs av Mapei S.p.A (nedan kallat Mapei) och är en onlinetjänst som Mapei erbjuder. Den får endast användas efter att följande villkor godkänts. Om du inte avser att godkänna dessa villkor ber vi dig att inte använda webbplatsen.

 

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till artiklar, dokument, varumärken, logotyper, bilder, grafik samt layout och bearbetningar är skyddat av upphovsrätts- och varumärkeslagar. På webbplatsen finns det även bilder, dokument, logotyper och varumärken från tredje parter som uttryckligen godkänt att Mapei använder och publicerar dessa på webbplatsen. Även ovan nämnda material från tredje part är skyddat av upphovsrätts- och varumärkeslagar. Så länge det inte är för personligt bruk är det förbjudet att kopiera, ändra, distribuera, publicera eller använda innehållet på webbplatsen utan särskilt godkännande från Mapei. Det är förbjudet att sälja eller distribuera kopior av webbplatsen eller delar av den för kommersiella ändamål. Material får endast laddas ner från webbplatsen om det uttryckligen är godkänt och särskilt angivet på de aktuella sidorna på webbplatsen. Detta godkännande gäller endast personlig och icke-kommersiell användning av nedladdat material. All annan användning är förbjuden.Inget innehåll på denna webbplats får antas omfattas av ett uttryckligt eller underförstått godkännande från tredje part gällande användning av Mapeis varumärken, artiklar, bilder, grafik, ljud eller andra funktioner som omfattas av integritetsbestämmelser, enligt ovanstående stycken.

 

Ansvarsbegränsningar

Gällande den information som finns på webbplatsen

Mapei gör allt för att verifiera att den information som finns på webbplatsen är pålitlig, korrekt och uppdaterad. Dock kan Mapei inte garantera att varje detalj är korrekt, komplett eller aktuell och frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel, ofullständigheter eller oklarheter. Mapei kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella direkta eller indirekta skador som uppstått efter att information på denna webbplats konsulterats.

Gällande webbplatsens funktionalitet

Mapei kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakats av avbrott, fördröjningar eller avvikelser i anslutningen till webbplatsen som beror på strömavbrott, dålig uppkoppling eller signal eller dålig internettjänst, eller för skador som orsakats av material som laddats ner från webbplatsen, i de fall nedladdning är tillåten, eller för skador på elektronisk utrustning orsakade av virus.

Gällande länkar

Mapei har inget ansvar för innehållet på några andra webbsidor som kan nås via webbplatsen eller via vilka det går att nå webbplatsen. Mapei vill påpeka att företaget inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och, som tredje part, inte kan hållas ansvarig för det innehåll och material, inklusive annonser, som finns på dessa webbplatser eller de produkter eller tjänster de erbjuder. Dessa produkter eller tjänster kan inte anses vara sponsrade, delade eller på något sätt stödda av Mapei.

 

Endast för lagliga ändamål

Användare får endast använda webbplatsen och dess tjänster för lagliga ändamål och, i alla händelser, utan att inkräkta på tredje parts rättigheter. Användare ska även ta särskild hänsyn till dataskyddsbestämmelser, immateriella och industriella rättigheter, personuppgiftsskydd, cyberbrotts- och telekomlagstiftning.

 

Registrerade användare

Användare som avser att registrera sig på någon del av eller för någon särskild tjänst på webbplatsen ska endast lämna komplett, uppdaterad, korrekt och relevant information om sig själva. Användaren ska också i rimlig tid meddela Mapei om någon personuppgift behöver ändras. Mapei förbehåller sig rätten att verifiera korrektheten i den information som lämnas och kan neka användaren tillgång till webbplatsen och/eller alla sina resurser, tjänster eller innehåll.

Om det är nödvändigt att logga in för att få tillgång till webbplatsen, eller någon del av den, ska användaren logga ut när sessionen avslutas. Mapei förbehåller sig rätten att “logga ut” användare som loggat in på webbplatsen men sedan låtit den stå oanvänd en längre period. Detta sker enligt Mapeis gottfinnande.

Varje användare ansvarar för att inte avslöja sitt kontonummer, lösenord och eventuella andra uppgifter samt för de aktiviteter de genomför när de använder kontot. Obehörig användning av ett konto, eller andra säkerhetsintrång, ska omgående rapporteras till webbplatsadministratören Bracco via angivna kontaktuppgifter.

 

Kommunikation och information som användare skickar via sidan

Användaren ansvarar för allt innehåll i sina egna meddelanden och tar hela ansvaret för, samt intygar och garanterar att han/hon är den legitima ägaren av innehållet i dessa meddelanden, så att Mapei – eller företaget och/eller parter som är kopplade till eller kontrollerade av företaget, dess chefer och anställda inte kan krävas på skadestånd eller kompensation. Användaren befriar även Mapei från eventuellt ansvar för krav på ersättning från Mapeis samarbetspartner, företaget eller någon av ovan nämnda parter för skador orsakade av användarens agerande eller av någon som fått tillgång till webbplatsen via användaren.

All information och allt material som lämnas av en användare via webbplatsen anses vara konfidentiell eller omfattad av restriktioner. Mapei förbehåller sig rätten att fritt använda denna information och det material på det sätt som företaget anser vara lämpligt. Den som skickar material och/eller information intygar att dessa kan publiceras samt accepterar att Mapei inte kan hållas ansvarig och inte har några skyldigheter gentemot tredje part för sagda material och information.

 

Integritet och Cookies

Information om skydd av personuppgifter och cookies finns i respektive sektioner på webbplatsen.

 

Gällande lagar

Villkoren i detta dokument överensstämmer med italiensk lag.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei