En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration som ger information om en produkts miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Dokumentet upprättas och baseras på produktens livscykelanalys (LCA) i enlighet med internationella standarder (såsom ISO 14025, EN 15804 etc.). 
En livscykelanalys är en utvärdering av en produkts påverkan på miljön och omfattar produktens hela livscykel: utvinning av råmaterial, transport till produktionsanläggning, tillverkning, förpackning, utsläpp, transport till distributör samt avfall och återvinning.
Tillverkningen av en produkt kan ha en mängd olika effekter på miljön, från den mycket omtalade globala uppvärmning som orsakas av växthusgaser, (global uppvärmningspotential, även kallat koldioxidavtryck), till effekter såsom övergödning (eutrofiering) som uppstår på grund av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag, minskning av ozonlagret, utsläpp av föroreningar som orsakar sura nedfall, tärande på naturresurser m.m.
Inom byggsektorn fungerar EPD-dokumenten som underlag för bedömning av en produkts miljöpåverkan, vilket är mycket användbart för arkitekter, konstruktörer och andra inköpare. Certifieringsorgan och miljödeklarationer såsom LEED och BREEAM har infört särskilda bedömningskriterier för ett hållbart byggande som bygger på LCA-metoden. Dessutom är miljöanpassad offentlig upphandling ett styrmedel som ställer krav på att produkter uppfyller internationella hållbarhetsstandarder. Detta är numera obligatoriskt i flera EU-länder.

EPD-dokumentation är det bästa sättet att presentera en produkts miljöpåverkan.

epd-infographic-se

Det finns tre olika typer av EPD-dokument:
normal EPD, genomsnitts-EPD och modell-EPD.

Normal EPD
En miljödeklaration som ger information om en specifik produkt från en specifik tillverkare. Att upprätta den här typen av miljödeklaration medför ofta höga kostnader eftersom dokumentet måste uppdateras och publiceras på nytt varje gång receptet eller de ingående råmaterialen ändras.
Genomsnitts-EPD
En miljödeklaration som omfattar en serie produkter med liknande funktion. EPD:n kan omfatta produkter från olika tillverkare och publiceras vanligtvis av branschorganisationer. Dokumentet ger information om produkternas och tillverkarnas genomsnittliga miljöpåverkan.
Modell-EPD
En modell-EPD baseras på ett standardrecept, vilket innebär att alla produkter som omfattas av miljövarudeklarationen har samma, eller mindre, miljöpåverkan. Den här typen av miljövarudeklaration kan underlätta materialvalet i ett byggprojekt betydligt, särskilt med tanke på att enskilda produkters miljöpåverkan i en byggnad vanligtvis är mycket låg och att byggnadskonstruktioner ofta består av en enorm mängd olika produkter.

Organisationen för europeiska limtillverkare FEICA och den europeiska organisationen för tillverkare av betongtillsatsmedel EFCA har utarbetat modell-EDP:er utifrån ”worst case”- scenarier.

FEICA:s och EFCA:s miljövarudeklarationer har verifierats och publicerats av det oberoende tyska institutet IBU.

De senaste av Mapeis produkter som har fått EPD-er

Våra EPD-er hittar du på produktsidorna.
Kontakta vår miljöavdelning om du vill ha mer information.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei