Z Reality Mapei č.

SANÁCIA ZAVLHNUTÝCH STIEN. Ako na to s MAPEI.

ČORAZ VIAC SLOVÁKOV PRICHÁDZA NA CHUŤ CHALUPÁRČENIU. DOPYT PO CHATÁCH A CHALUPÁCH NARÁSTOL NAJMÄ V DÔSLEDKU PREBIEHAJÚCEJ KORONAKRÍZY. MESTSKÝCH ĽUDÍ LÁKA NA VIDIEK PREDSTAVA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA, MOŽNOSŤ ZARIADIŤ SI ORIGINÁLNY HOMEOFFICE ALEBO SI LEN TAK UŽÍVAŤ POHODU S RODINOU A PRIATEĽMI. STARŠIE OBJEKTY NA VIDIEKU SÚ V KURZE. PO ROMANTICKÝCH PREDSTAVÁCH O ODDYCHU V LONE PRÍRODY VŠAK PRICHÁDZA K SLOVU REALITA. PRI KÚPE TOHTO TYPU NEHNUTEĽNOSTI TREBA POČÍTAŤ S TÝM, ŽE SA NEZAOBÍDE BEZ VÄČŠEJ ČI MENŠEJ INVESTÍCIE. MEDZI NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY, KTORÉ TRÁPIA AJ MNOHO MAJITEĽOV STARŠÍCH RODINNÝCH DOMOV S PIVNICAMI ČI DOKONCA NOVOSTAVIEB, SÚ PROBLÉMY SO ZAVLHNUTÝMI STENAMI, SOĽAMI ALEBO NEESTETICKÝMI A NEBEZPEČNÝMI PLESŇAMI.

Zavlhnuté a plesnivé steny sú nielen estetický problém, ale predstavujú najmä riziko z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie. V prípade, že sa v nehnuteľnosti vyskytuje problém zavlhnutých stien, treba ho riešiť čím skôr. Len včasným a úspešným zásahom možno dosiahnuť príjemné, a najmä zdravé prostredie.

Príčiny zavlhnutých stien môžu byť rôzne. Medzi najzásadnejšie patrí chýbajúca hydroizolácia spodnej stavby, rokmi chátrajúca a nefunkčná hydroizolácia či prípadne menšie nedostatky spájané s nedostatočným odvádzaním dažďovej vody zo strechy, prípadne slabo vyspádované chodníky po obvode stavby.
Posúdenie skutkového stavu a návrh konečného riešenia sanácie je lepšie nechať radšej na skúsených odborníkov. Realizátori, projektanti, prípadne pamiatkári navrhnú najvhodnejší spôsob odstránenia problému. Existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť zavlhnuté steny. 
V ideálnom prípade treba odstrániť príčinu – odkopať zeminu po obvode a chýbajúcu alebo nefunkčnú hydroizoláciu nahradiť novou. Nie vždy však možno vykonať takýto priamy zásah. V takom prípade možno použiť jeden z nasledujúcich spôsobov odstránenia vlhkosti:

  • injektáž,
  • aplikácia nových sanačných mált na pôvodné murivo,
  • elektrické vysúšanie,
  • podrezanie muriva. 

Každé z týchto riešení má svoje prednosti i nevýhody. Správny výber sanačného zásahu je preto potrebné dobre zvážiť. 
Vhodné riešenie závisí od viacerých faktorov, akými sú druh muriva, miera zavlhnutia, očakávaná životnosť, statika stavby ako aj finančné možnosti zákazníka. Z pohľadu náročnosti prevedenia opravy sa pravdepodobne ako najjednoduchšia bude javiť sanácia zavlhnutých stien s použitím odvlhčovacích mált. Výhodou tohto spôsobu opravy je ľahká aplikácia sanačných mált, ktorú hravo zvládne každý zručný domáci majster. Istou nevýhodou môže byť náročné odhadnutie životnosti vykonaného zásahu. Životnosť závisí od miery navlhnutia muriva a množstva zasolenia stien. Vzhľadom na to, že tento typ opravy negarantuje dlhodobú životnosť na desiatky rokov, často sa realizuje oprava kombináciou jedným z vyššie uvedených spôsobov odstránenia vlhkosti. Preferovanou metódou je najmä spojenie s  injektážou, ktorá nahradzuje vodorovnú izoláciu v mieste muriva. 
Použitie sanačných mált sa však bude vyžadovať v akejkoľvek kombinácii sanačného zásahu. Výber vhodnej malty preto treba vždy prispôsobiť typu opravy. 

sanacia-zvlhnutych-stien sanacia-zvlhnutych-stien02
Typické poškodenie muriva vzlínajúcou kapilárnou vlhkosťou
a následné poškodenie/oddelenie sa pôvodnej omietky
Zasolené murivo, často prítomný fenomén pri zavlhnutých stenách

INJEKTÁŽ MURIVA
Hlavným cieľom injektáže muriva je vytvoriť horizontálnu chemickú bariéru a zamedziť tak vzlínaniu kapilárnej vlhkosti do stien. Vďaka použitiu chemickej injektáže sa spomaľuje/zastavuje prestup vlhkosti zo spodných vrstiev, čím sa výrazne predlžuje životnosť následne použitých sanačných omietok.
Pre účel injektáže prichádza do úvahy aplikácia koncentrovaných mikroemulzií na silan-siloxanovej báze (MAPESTOP), ktoré sa aplikujú nízkotlakovou injektážou alebo voľnou gravitáciou do vopred navŕtaných otvorov. Tento výrobok vyžaduje odborne spôsobilú aplikáciu a určený je predovšetkým pre profesionálov. Toto riešenie je vhodné najmä pre stavby významného architektonického a historického významu. 
Pre zručných domácich majstrov sa odporúča na vytvorenie horizontálnej bariéry použitie výrobku MAPESTOP CREAM na báze silanového monoméru, ktorý sa dodáva v krémovej konzistencii. Materiál je obľúbený pre jednoduchú aplikáciu s použitím dostupného pracovného náradia. Otvory sa vždy vŕtajú len z jednej strany a vždy vo vodorovnom smere. Na aplikáciu možno použiť vytláčaciu pištoľ na silikónové tmely. V prípade väčšieho „salámového“ balenia sa používa špeciálna pištoľ na aplikáciu 600 ml alumíniových balení. 
Pre správny návrh postupu opravy je nevyhnutné ešte pred aplikáciou chemickej bariéry dôkladne určiť druh muriva. Pred aplikáciou chemickej bariéry v nesúdržnom a/alebo nepravidelnom murive, s výskytom dutín, je bezpodmienečne nevyhnutné vytesniť najskôr všetky voľné medzery a dutiny s použitím veľmi tekutých injektážnych zmesí z výrobkovej skupiny MAPE-ANITIQUE alebo MAPEWALL. Vrty sa vyhotovujú vždy v mieste škáry bez ohľadu na to, či ide o tehlové, kamenné, tufové alebo zmiešané murivo.
Jediným, no častým problémom pri injektážach, je návrh správneho miesta pre vyhotovenie radu vŕtaných otvorov. Zásadou je vŕtať otvory vždy nad úrovňou terénu. Injektážne práce sa odporúča realizovať cez pôvodnú omietku, za predpokladu, že sa ešte nachádza na stene. 
  

sanacia-zvlhnutych-stien sanacia-zvlhnutych-stien02
Nepodpivničená stavba a miesto vyhotovenia injektáže.
Následná sanácia zavlhnutých stien s použitím sanačných mált
Podpivničená stavba a miesto vyhotovenia injektáže. Následná sanácia
vnútorných stien s použitím antikondenzačného systému.

  
  
Vo všeobecnosti závisí výška vrtov od použitého injektážneho materiálu na stavbe. Pri použití MAPESTOP CREAM sa treba riadiť Pravidlom 12: výška vrtov od podlahy je 12 cm, vzájomná vzdialenosť vrtov od seba 12 cm a priemer vrtov 12 mm. Hĺbka vrtu musí byť o 5 cm menšia ako je šírka steny. MAPESTOP CREAM sa do vyvŕtaných otvorov vytláča takým spôsobom, aby zostala nevyplnená medzera 2 cm od povrchu, ktorá sa neskôr vytesní vhodnou maltou zo skupiny MAPE-ANTIQUE alebo POROMAP.
  

Mapestop obr 1 Mapestop obr 2
Pri aplikácii emulzie MAPESTOP CREAM uplatňujeme Pravidlo 12: výška vrtov od podlahy je 12 cm, vzájomná vzdialenosť vrtov
od seba je 12 cm a priemer vrtov je 12 mm

  
  
Účinnosť použitých chemických injektáží a efekt vysychania zavlhnutého muriva sa neprejaví okamžite. Vždy je nevyhnutné nechať priestor na priebeh chemickej reakcie, ktorej účinok sa dostavuje postupne v priebehu troch týždňoch. Vysychanie steny možno pozorovať postupne. Rýchlosť odparovania závisí od miery zavlhnutia muriva, hrúbky muriva, použitého materiálu pri murovaní, prúdenia vzduchu a intenzity slnečných lúčov.
   

Mapestop-Cream-01 Mapestop-Cream-02 Mapestop-Cream-03
 Navŕtanie otvorov podľa Pravidla 12 Injektáž tehlového muriva s použitím
„salámového“ balenia
Injektáž tehlového muriva s použitím
vytláčacej pištole na silikónové tmely


APLIKÁCIA SANAČNÝCH OMIETOK
Technologický postup pri aplikácii sanačných omietok počíta s prestávkou jeden týždeň od prevedenia injektáže.
Pri omietaní stien nie je vhodné použitie tradičných cementových mált. Dôvodom je, že prítomnosť solí vo vnútri muriva v kombinácii s vlhkosťou spôsobuje pri zložitej chemickej reakcii po krátkom čase vznik výkvetov aj na novo zrealizovanej omietke. Sprievodným znakom je tiež často tvorba trhlín a postupné oddelenie sa omietky od podkladu.
Ideálnym riešením pri zavlhnutých stenách vrátane prítomnosti rozpustných solí v murive je použitie jednovrstvového systému POROMAP, predpokladajúce aplikáciu sanačnej, odvlhčovacej, makroporéznej omietky POROMAP DEUMIDIFICANTE. Prednosťou omietky je obsah špeciálnych hydraulických spojív s puzolánovou reakciou a vysokou odolnosťou proti soliam. V štruktúre omietky sa vytvoria makropóry, ktoré zabezpečia prestup vodných pár z muriva a súčasne umožnia uskladňovanie solí v priestore pórov. 
  

Mikroskopicky-zaber1 Mikroskopicky-zaber2
Mikroskopický záber na makropórovitú štruktúru
novej odvlhčovacej omietky
Mikroskopický záber na štruktúru odvlhčovacej omietky
po čiastočnom vyplnení pórov rozpustnými soľami
  
  

Sanačná odvlhčovacia omietka POROMAP DEUMIDIFICANTE sa aplikuje v minimálnej hrúbke 2 cm. Nanáša sa bežným murárskym náradím alebo pomocou omietacieho zariadenia s kontinuálnym miešaním. Omietka sa nanáša vždy v niekoľkých vrstvách, ak je potrebné omietku naniesť v hrúbke nad 3 cm. Výhoda spočíva v priamej aplikácii na mierne navlhčený podklad bez predchádzajúceho nanesenia prednástreku, tzv. „špricu“. To znižuje náklady na celkovú sanáciu a mierne skracuje čas opravy.
Po niekoľkých minútach od nanesenia malty je možné povrch zarovnať s použitím hliníkovej laty v tvare H alebo hladkou stierkou pohybujúc sa v horizontálnom a vertikálnom smere, až kým je povrch rovný. V prípade použitia vodiacich líšt sa vzniknutý voľný priestor po ich odstránení vyplní s rovnakou maltou. Na dokončenie povrchu omietky sa používa najčastejšie plastová stierka, prípadne špongia. Finalizačné práce sa realizujú pár hodín po aplikácii v závislosti od teploty a podmienok na stavbe. 
  

Mape-Antique-6 Mape-Antique-1 Mape-Antique-3 Mape-Antique-4

  
  
Ak opravované murivo vykazuje značné vzlínanie kapilárnej vlhkosti alebo vysokú koncentráciu rozpustných solí, odporúča sa aplikovať odvlhčovacie makroporézne omietky z výrobkovej skupiny MAPE-ANTIQUE na báze čistého vápna alebo MAPE-ANTIQUE ECO na báze prirodzene hydraulického vápna.
Tieto vysokokvalitné sanačné omietky sa používajú pri oprave architektonicky významných historických objektov. V prípade starších budov umiestnených v blízkosti cintorínov alebo pri oprave pôvodných poľnohospodárskych stavieb, ako sú napr. maštale, možno predpokladať výraznú kontamináciu dusičnanmi. Mapei odporúča v takých prípadoch na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku použiť omietku MAPE-ANTIQUE MC, príp. len spojivo MAPE-ANTIQUE LC, pripravené na zmiešanie s plnivom vhodnej granulometrie (aplikácii predchádza použitie prednástreku MAPE-ANTIQUE RINZAFFO).

V ostatných prípadoch, ak je umiestnenie alebo charakter budovy iný ako vyššie špecifikované, je dokonalým riešením použitie omietok MAPE-ANTIQUE ECO RISANA (aplikácii predchádza použitie prednástreku MAPE-ANTIQUE ECO RINZAFFO). 
Použitie prednástreku a jeho aplikácia v hrúbke 5 mm má zásadnú funkciu – značné spomalenie prestupu solí vrátane zjednotenia nasiakavosti muriva a zvýšenia prídržnosti následne aplikovaných sanačných omietok. 

V prípade požiadavky na jemnejšiu štruktúru môže byť súčasťou uceleného sanačného zásahu aj použitie omietok s jemnou zrnitosťou. Aplikujú sa po vyschnutí vyššie uvedených a sú dostupné v rôznej granulometrii v každej z výrobkových skupín MAPE-ANTIQUE, MAPE-ANTIQUE ECO i POROMAP. Ich realizácia nie je nevyhnutnou súčasťou systému. 
V prípade požiadavky na rustikálny vzhľad stien s hrubším zrnom alebo realistický efekt pôvodne používaných materiálov stačí na dosiahnutie bezchybného výsledku len aplikácia samotných makroporéznych odvlhčovacích omietok.

Vyššie uvedený technologický postup pri sanácii stavieb pod úrovňou terénu, kde sa predpokladá častá akumulácia spodnej vody alebo prítomnosť tlakovej vody, pričom je možné zásah vykonať len z vnútornej strany, systém bude nevyhnutné doplniť o návrh vhodnej hydroizolácie, ktorá sa umiestňuje pod sanačnú omietku. Ide o tzv. antikondenzačný systém, pri ktorom sa vďaka zapracovaniu hydroizolácie (napr. MAPELASTIC FOUNDATION) zaistí ochrana muriva pred pôsobením vody. Následne na odvedenie kondenzovaných vodných pár z povrchu hydroizolácie sa realizuje sanačná omietka tak, ako je uvedené vyššie.
  


OŠETRENIE OMIETKY NÁTEROVOU FARBOU
K finálnym prácam pri oprave zavlhnutých stien patrí aj farebné ošetrenie vytvrdnutých sanačných omietok. Čas vyschnutia a aplikácia náterových farieb závisí od hrúbky nanesenej omietky. Všeobecne platí pravidlo, že na vyschnutie hrúbky 1 cm je potrebný približne 1 týždeň vysychania. 
Pri výbere náteru je dôležité, aby boli plne kompatibilné s použitými sanačnými omietkami. Iba tak bude zabezpečený základný predpoklad na požadovanú priepustnosť vodných pár vo vnútornej časti objektu a vysokú vodoodpudivosť z vonkajšej strany. 
Najčastejšími materiálmi pre tento účel sú náterové farby na silikátovej báze SILEXCOLOR PITTURA alebo na báze silikónovej živice SILANCOLOR PITTURA. V prípade oboch výrobkov sa pre dokonalé pokrytie odporúča aplikovať príslušný penetračný náter SILEXCOLOR BASE COAT, resp. SILANCOLOR BASE COAT. Výhodou uvedených penetračných výrobkov je obsah jemného plniva, ktorý súčasne maskuje drobné nedokonalosti na povrchu zrealizovanej sanačnej omietky, slúži tiež ako výplň jemných trhlín v podklade. 
Systém ochrany a dekorácie predpokladá použitie minimálne dvoch vrstiev náteru, ktoré sa nanášajú s časovým odstupom 12 až 24 hodín.
  


Oprava zavlhnutých stien nemusí byť taká náročná ako sa môže na prvý pohľad zdať. Dokonalý výsledok možno dosiahnuť dodržaním niekoľkých nevyhnutných krokov a použitím kvalitných materiálov. Vďaka tomu čas strávený v odborne zrekonštruovanej chalupe prinesie oddych v príjemnej a ničím nerušenej atmosfére

 

Produkty použité v projekte

MAPE-ANTIQUE LC
MAPE-ANTIQUE LC
Soliam-odolné hydraulické spojivo zložené z vápna a Eko-Puzolánov pripravené na zmiešanie s kamenivom rôznej granulometrie určené na…
MAPE-ANTIQUE MC
MAPE-ANTIQUE MC
Makroporézna, soliam-odolná odvlhčovacia omietka zložená z vápna a Eko-Puzolánov určená na opravy starého muriva a historických budov.…
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
Paropriepustná soliam-odolná malta na báze vápna a Eko-Puzolánov na vyhotovenie základnej vrstvy pred aplikáciou odvlhčovacích,…
MAPELASTIC FOUNDATION
MAPELASTIC FOUNDATION
Dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu betónových povrchov vystavených tlakovej vode v pozitívnom i negatívnom smere.…
MAPESTOP CREAM
MAPESTOP CREAM
Krémová emulzia na báze silanového monoméru na zhotovenie chemickej bariéry proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti.
POROMAP DEUMIDIFICANTE
POROMAP DEUMIDIFICANTE
Soliam odolná, odvlhčovacia malta na opravy muriva so známkami vzlínajúcej vlhkosti. POUŽITIE Opravy tehlového, kamenného a tufového…
SILANCOLOR BASE COAT
SILANCOLOR BASE COAT
Farebný, základný náter na báze silikónovej živice. POUŽITIA • Základný náter na nové, dokonale vyzreté, výstužné vrstvy, v zateplovacích…
SILANCOLOR PITTURA
SILANCOLOR PITTURA
Náter na báze silikónovej živice vo vodnej disperzii, paropriepustný a vodoodpudivý, určený na použitie v exteriéri.  Používa sa ako…
SILEXCOLOR BASE COAT SP
SILEXCOLOR BASE COAT SP
Farebný, silikátový základný náter. POUŽITIE • Základný náter na nové, dokonale vyzreté, výstužné vrstvy v zateplovacích systémoch…
SILEXCOLOR PITTURA
SILEXCOLOR PITTURA
Silikátový, vodoodpudivý, paropriepustný ochranný náter na cementové alebo vápenné omietky do interiéru i exteriéru. Používa sa ako náter…

Ostaňme v spojení

Odoberajte náš Newsletter a buďte informovaný o novinkách Mapei